Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i arbeidsmiljøloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i arbeidsmiljøloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i arbeidsmiljøloven
Ledersamling for Telemarkskommunene, 6. september 2013 Advokat Gry Brandshaug Dale

2 (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder
Prop. 89, Innst. 348 og lovvedtak av 4. juni: Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. NB! I kraft 1. januar 2014 – kun arbeid etter dette regnes 2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

3 Vilkår Deltidsansatte – både faste og midlertidige?
De siste 12 måneder regnet bakover fra det tidspunkt arbeidstakeren fremmet sitt krav Jevnlig Arbeidet utover avtalt arbeidstid Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden Med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger Arbeidstaker må oppgi grunnlaget for sitt krav i melding eller søknad. Lønnsslipper og arbeidsplaner kan være relevant dokumentasjon. Arbeidsgiver plikter å føre oversikt over arbeidstakers faktiske arbeidstid etter § 10-7 og arbeidsgiver må derfor i tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv sitter på denne dokumentasjonen, gi denne til arbeidstaker.

4 «Arbeidet utover avtalt arbeidstid»
Jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte formelt har. Typisk er «ekstravakter» utover avtalen, eller av andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling. Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller annet som begrunner behovet. Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig arbeidsavtale, feks vikariat pga foreldrepermisjon. Retten skal ikke uthules av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser. Her vil det måtte foretas grenseoppganger i praksis. Det betyr at det ikke kan anses avklart når en vakt er en midlertidig arbeidsavtale eller når det er merarbeid etter bestemmelsen. Hva som er merarbeid og hva som er en midlertidig avtale som tilkallingsvikar, vil også være et tolkningsspørsmål som departementet sier må skje gjennom praksis Departementet uttaler at arbeidets varighet og karakter av å dekke en «merarbeidssituasjon»/om det fremstår som ekstraarbeid vil være sentralt. Det er vanskelig å foregripe nå hva som vil være avgjørende her. En fornuftig håndtering kan være at arbeidsgiver inngår midlertidige arbeidsavtaler med deltidsansatte når noen er sykmeldt, i permisjon eller har noe lengre fravær av andre årsaker. Da blir ikke disse vikariatene med i beregningen etter den nye bestemmelsen.  

5 «Jevnlig» Vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor hyppighet og stabilitet av merarbeidet er sentrale momenter Om merarbeidet framstår som en etablert praksis i den aktuelle perioden, uavhengig av om omfang og praksis varierer noe innenfor perioden. Ikke nok med merarbeid ifm ferieavvikling, sesongtopper Et visst innslag av merarbeid i den løpende driften Noenlunde stabil bruk av merarbeid. Et typisk eksempel: en deltidsansatt som arbeider fast fire dager i uken, og som i tillegg jobber en ekstra dag i uken Ikke avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt jevnt utover hele referanseperioden. Et visst omfang og viss hyppighet. Dvs hva som er jevnlig må gås opp gjennom praksis og regelen er derfor lite brukervennlig Eksemplet til departementet viser at det skal en del til – nesten gjennom hele året etter mitt skjønn men husk fem ukers ferie ok samt noen mindre luker i tillegg

6 «Arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger
Sikkerhetsventil som kan bidra til å hindre urimelige utslag i konkrete tilfeller. Eksempler i følge departementet; - Det har i mellomtiden vært nødvendig med nedbemanning, eller det er sannsynlig i nær framtid. - Noen kolleger har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2. Behovet foreligger bare delvis og da et det dette den deltidsansatte vil ha krav på. Ikke bestemt hvilken dokumentasjon arbeidsgiver må legge fram, men informasjon som kan etterprøves av arbeidstaker/Tvisteløsningsnemnda Denne begrensningen kom inn etter høringen. Dvs hva som er jevnlig må gås opp gjennom praksis og regelen er derfor lite brukervennlig

7 Hvilken stilling får man rett til?
Samme omfang, arbeidssted og vakter tilsvarende merarbeidet i beregningsperioden Arbeidstaker kan ikke anses som fast ansatt tilkallingshjelp uten nærmere definert og forutsigbar samlet arbeidstid Naturlig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning Den ansatte kan ikke velge stillingsbrøk, men må akseptere hele stillingsutvidelsen Arbeidstaker må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har behov for dette Den ansatte kan ikke velge arbeidssted Åpent for å benytte et visst skjønn i vurderingen partene kan bli enige om en mindre brøk

8 Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid
KS negativ i høringen: Innført enda en regel om rett til (høyere) fast stilling fireårsregelen i aml. § 14-9 (5), den domstolskapte læren om fast tilsetting ved et fast og permanent behov for arbeidskraft før det er gått fire år og fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte etter aml. § 14-3. Administrativt svært krevende Hemmer stadig større rettsliggjøring samarbeidet om en heltidskultur?

9 Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid
KS anser ikke regelen som et egnet virkemiddel til å redusere ufrivillig deltid; Den er for komplisert og uklar. I vår sektor må helgeproblematikken løses på andre måter enn ved en slik regel. Lengden på beregningsperioden er for kort og må minst være to år. Omfanget av merarbeidet måtte minst være 20 prosent.

10 Hva vil redusere deltid i helse- og omsorgssektoren?
Høyre og Fremskrittsspartiets medlemmer i Innst. 348 L: Utvalgsleder i Skift/turnusutvalget Steinar Holden påpeker: «Tiltak som ikke griper tak i helgeproblematikken, kan bare i begrenset grad bidra til redusert uønsket deltid.» Svakheter ved forslaget til ny § 14-4 a er at perioden på 12 måneder er for kort – viser til fireårsregelen og mener grensen derfor bør være noe lenger enn 12 måneder. I tillegg kan det bli mye ubekvem arbeidstid i den faste stillingen. Ber om endret forslag fra regjeringen.


Laste ned ppt "Endringer i arbeidsmiljøloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google