Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferieloven Turid Hatland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferieloven Turid Hatland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferieloven Turid Hatland

2 Loven reguler ikke andre ting som lengden på årlig arbeidstid
Feriefritid er ikke bare en rett for arbeidstakeren men at arbeidsgiver har en selvstedig plikt til å sørge for at arbeidstakeren får ferie. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år. Gjelder i utgangspunktet for alle som utfører arbeid i annens tjeneste. Det avgjørende spørsmål blir altså hvorvidt det dreier seg om et arbeidsforhold eller ikke. Arbeidstakere i bistilling har krav på ferie + feriepenger uten noen nedre grense for arbeidets omfang Ingen nedre grense for arbeidsforholdets varighet for rett til ferie + feriepenger

3 Formål Gjelder for alle
Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid. Feriefritid er ikke bare en rett for arbeidstakeren, men arbeidsgiveren har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakeren får ferie. Gjelder for alle særlige regler for fiskere, arbeidstakere på skip og arbeidstakere på Svalbard

4 Lovens ufravikelighet
Lovens bestemmelser kan ikke fravikes til skade for arbeidstakeren Man kan altså avtale bedre vilkår, men ikke dårligere Unntatt der det står uttrykkelig at bestemmelsene kan fravikes Avtaler og at lovens skal fravikes må inngås skriftlig Der det står utrykkelig i at bestemmelsen kan fravikes, i så tilfelle må avtalen inngås skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver Har bedriften tariffavtale for en gruppe arbeidstakere, kan bedriften også anvende denne avtalen overfor uorganiserte arbeidstalere innenfor arbeidsområdet så sant tariffavtalen gjelder for et flertall av de ansatte innenfor dette tariffområdet.

5 Når vi snakker om ferie skiller vi mellom:
Ferietid (rett til ferie og avvikling av ferie) Feriepenger (opptjening og utbetaling)

6 Ferieår – opptjeningsår
Man må først opptjene feriepenger som så kommer til utbetaling når man tar ferie året etter. Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret Retten til feriefritid er ikke avhengig av rett til feriepenger (feriegodtgjørelse)

7 Hvor lang er ferien? Ferieloven Tariffoppgjør
25 virkedager (fire uker og èn dag) Tariffoppgjør 30 virkedager (2002 tariffavtale) ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. De over 60 år har krav på 6 virkedagers ekstra ferie Gjelder de som fyller 60 år i løpet av ferieåret Skiller seg fra annen ferie på flere måter

8 Virkedager Alle dager unntatt:
Søndager Lovbestemte helge- eller høytidsdager Andre fridager som faller i ferien, regnes som feriedager (friskift, opparbeidede fridager e.l.) Oppdeling av ferien i enkeltdager Har ikke krav på ny fritid som erstatning for at slike fridager faller sammen med feriedager

9 Hvem bestemmer når ferien skal tas?
Arbeidsgiver plikter å diskutere/drøfte plasseringen av ferien med den enkelte eller med tillitsvalgte Til syvende og siste bestemmer arbeidsgiver * Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni september. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. Tillitsvalgte innebærer ikke at det nødvendigvis må være i Hovedavtalens forstand. Også grupper som ikke har tariffavtale må kunne opperere med tillitsvalgte Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni september.

10 Restferien Resten av ferien (en uke og en dag) kan arbeidstakeren kreve at skal avvikles i sammenheng Noen deling av restferien i jul og påske mot arbeidstakerens vilje er alstå ikke mulig Kan legges til hvilket som helt tidspunkt i året

11 De over 60 år De over 60 år kan normalt selv bestemme når de vil ta ekstraferien Kan deles opp i enkeltdager Kan ikke legges til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter i produksjon eller for systematisk ferieavvikling for de andre ansatte

12 Informere arbeidstaker
Den enkelte har krav på å bli underrettet om når ferien skal tas, så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til Kan ikke nekte å ta ferie selv om man får indo med for kort frist De over 60 år må varsle arbeidsgiver minst 2 uker før avvikling av ekstraferien

13 Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon
Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Eventuell avvikling av ferie vil da forskyve permisjonen tilsvarende den perioden en har ferie.

14 Syk under ferien Blir syk før feriestart Kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret Krav må fremsettes før ferien skulle ha vært påbegynt Blir syk under ferien Helt arbeidsufør i minst 6 virkedager Kan kreve ny ferie Legeerklæring kreves Krav uten ugrunnet opphold Du har uansett krav på feriepengene dine selv om du skulle bli syk.

15 Overføring av ferie skriftlig avtale Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. Dette forutsetter at begge parter er enige om dette. Forskuddsferie kan avtales på samme måte. Du kan kreve å få overført inntil to uker ferie neste år, dersom sykdom har forhindret deg i å avvikle ferie innen ferieårets utløp. Kravet må fremsettes innen utgangen av året. Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet innen ferieårets utløp skal overføres til påfølgende ferieår. Ferie som ikke er avviklet vil altså ikke falle bort dersom arbeidsgiver og/eller arbeidstaker forholder seg passiv og ikke tar initiativ til å få avviklet lovpålagt ferie. Unntaket er dersom manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. Da skal alle opptjente feriepenger utbetales første vanlig lønningsdag påfølgende år.

16 Nyansettelse Tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos ny arbeidsgiver. Gjelder også ekstraferie for de over 60 år De som tiltrer før 15. august kan kreve 3 uker sammenhengende ferie Forutsetning at ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidstaker Tiltrer man etter 30. september, har man bare krav på 6 virkedager (en uke) hos den nye arbeidsgiveren. Tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos ny arbeidsgiver. Gjelder også ekstraferie for de over 60 år De som tiltrer før 15. august kan kreve 3 uker sammenhengende ferie Forutsetning at ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidstaker Tiltrer man etter 30. september, har man bare krav på 6 virkedager (en uke) hos den nye arbeidsgiveren.

17 Nyansettelse De uten full opptjening
Kan unnlate å ta ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet, f.eks: Ved stor lønnsendring Også ekstraferien for de over 60 år Men er det fellesferie må også de uten full opptjening ta ferie

18 Deltidsansatte Deltidsansatte som bare arbeider enkelte dager i uken, vil normalt måtte regne med også de øvrige virkedagene i uken ved beregning av ferien. Ferieloven opererer også bare med hele feriedager uansett hvor mange timer det arbeides

19 Ferie i oppsigelsestiden
Oppsigelse fra arbeidstaker Oppsigelse fra arbeidsgiver Oppsigelse fra arbeidstaker I og med at arbeidsgiver har siste ordet mht når ferie skal avvikles kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni september) eller innenfor ferieåret. Oppsigelse fra arbeidsgiver Ved oppsigelse kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden Nb! Mange har 5 uker ferie, de siste 4 dagene kan gjøres opp i penger. Det er kun 4 uker +1 dag som er etter ferieloven

20 Drøftingsplikt Arbeidsgiver må dekke økonomisk tap Må være uforutsette hendelser


Laste ned ppt "Ferieloven Turid Hatland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google