Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag Lov om eigedomsregistrering - Matrikkellova Godkjenningsordninga for landmålarforetak GeoForum Hedmark og Oppland 27. april 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag Lov om eigedomsregistrering - Matrikkellova Godkjenningsordninga for landmålarforetak GeoForum Hedmark og Oppland 27. april 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag Lov om eigedomsregistrering - Matrikkellova Godkjenningsordninga for landmålarforetak GeoForum Hedmark og Oppland 27. april 2006

2 Godkjenningsordninga for landmålarforetak  Mønster av den sentrale godkjenningsordninga i plan- og bygningslova (GOF)  Foretaksgodkjenning  Krav til landmålarforetaket  Krav til utdanning og praksis for foretaket sine tilsette  Ansvarleg landmålar  Krav til utdanning og praksis  Varigheit, tilsyn med meir  Gebyr for godkjenning  Klage  Overgangsbestemmelsar

3 Heimel Matrikkellova § 38 første til fjerde ledd, § 46 (klage), § 50 (overgangsbestemmelsar) Forskrifta § 16-1 til 16-10, §19-4 og § 20-2 Ot.prp. side 62-66, 79-82 og 193-194 Godkjenningsordninga for landmålerforetak

4 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Krav til landmålarforetaket  Foretak eller offentleg eining registrert i Foretaks- eller Enhetsregisteret  Skal ha eit STYRINGSYSTEM  Organisasjonsplan  Personell- og ressursplan  Opplegg for å identifisere-, rette opp og hindre gjentaking av avvik  Opplegg for styring og arkivering av dokument

5 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Utdanning og praksis til dei tilsette Foretakets ansatte skal samlet sett oppfylle krav til relevant utdanning og praksis innenfor følgende fagfelt:  tingsrett (statisk og dynamisk)  forvaltningsrett, herunder plan- og bygningsrett  eiendomsfag, herunder eiendomsforhold og eiendomsdanning.  matrikkellære, herunder registersystemer og matrikulær eiendomsdanning  arealplanlegging og plangjennnomføring  oppmåling, herunder grunnleggende instrumentlære, måleteknikk, feillære, transformering og utjevningslære og eiendomslandmåling  GIS/GIT og eiendomsinformasjon

6 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Utdanning og praksis til dei tilsette Foretakets ansatte skal samlet sett oppfylle krav til relevant utdanning og praksis innenfor følgende fagfelt (forts):  etikk  forretningsdrift  arkivering  Foretak skal dokumentere de ansattes kvalifikasjoner ved bekreftet kopi av eksamensvitnemål, fagbrev eller lignende.  Arbeidspraksis kan dokumenteres ved referanseprosjekter, bekreftet kopi av attest e.l. fra arbeidsgiver eller på annen måte.  Foretaket skal ha en etterutdanningsplan som sikrer opprettholdelse av landmålerforetakets samlede kompetanse.

7 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Ansvarleg landmålar  Nøkkelperson i godkjenningsordninga  Skal gå god for kvaliteten på arbeidet som vert utført av landmålarforetaket  Relativt omfattande krav til kompetanse (utdanning og praksis)

8 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Ansvarleg landmålar – utdanning og praksis  Ansvarlig landmåler skal ha master- eller bacheloreksamen med relevant fagkrets fra universitet eller høgskole.  ”Foretaket kan få godkjenning med annen ansvarlig landmåler dersom vedkommende har annen relevant eksamen på høgskolenivå eller universitetsnivå og i tillegg har dokumentert relevant praksis og tilleggsutdanning som til sammen ivaretar kravene i første ledd.”  Ansvarlig landmåler må ha minst to års praksis med matrikulært arbeid.

9 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Varigheit, tilsyn  Varigheit  3 år  Vert fornya dersom vilkår for godkjenning fortsatt er tilstades  Tilsyn  Spesielt i en oppstartperiode kan det bli trong for eit aktivt tilsyn. Tilsynet vil i stor grad fungere i form av rettleiing og kontroll av dokumenterte systemkrav. Tilsynet kan følgjast opp med foretaksbesøk.

10 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Gebyr  For godkjenning av landmålerforetak skal det betales et gebyr som skal dekke kostnadene knyttet til godkjenningsordningen. Gebyrene fastsettes av departementet som årsgebyr for å inneha godkjenning.

11 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Klage  Klagenemnd  Oppnemnt av MD  5 medlemmer  Funksjonstid 3 år  Klagenemnda si avgjersle kan ikkje påklagast  Kartverket er sekretariat for klagenemnda  Kan innhente sakskyndig hjelp  Foreslått at medlemmane i nemnda vert henta frå  Kommunar  Privat landmålarbransje  Utdanningsinstitusjonar  Brukarar (eksempelvis utbyggarar, eigedomsmeklarar og grunneigarar)

12 Godkjenningsordninga for landmålerforetak Overgangsbestemmelsar  Overgangsperiode på 5 år  I overgangsperioden vil godkjenning bli vurdert på grunnlag av praksis etter delingslova og matrikkellova.  Det kan gjevast tidsavgrensa godkjenning som godkjent landmålarforetak sjølv om den samla kompetansen etter § 16-3 ikkje fullt ut er tilstades. Det forutset at manglande kompetansekrav vert oppfylt innanfor ein oppgjeve frist.  I overgangsperioden kan den som skal fungere som foretaket sin ansvarlege landmåler, få godkjent lang praksis som kompensasjon for manglande formell utdanning gjennom å ta ein prøve med spørsmål fra prosess, juss og oppmåling. Same person kan kun gå opp til prøven to gangar.


Laste ned ppt "Temadag Lov om eigedomsregistrering - Matrikkellova Godkjenningsordninga for landmålarforetak GeoForum Hedmark og Oppland 27. april 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google