Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014

2 Kompetansekrav Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen
Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Endra med ikrafttredelse Dere har fått ny oppdatert kapittel 10 i opplæringsloven – gjelder fra Forskrift til opplæringsloven og privatskoleloven: Forslag til endringer – høring – skulle gjelde fra , men ikke endret i lovteksten ennå – forsinkelse??? Det som er sendt over etter høringa er teksten som den står i forslaget som var ute på høring Lovdata.no!

3 Opplæringsloven kap 10 Personalet i skolen
Relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Nærmere krav i forskriftene. (§10-1) Tilsatte som skal undervise skal ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervises i. Nærmere krav i forskrift. Ikke tilbakevirkende kraft. (§10-2) Offentlig utlysning (unntak: kortere enn 6 mnd eller aml fortrinnsrett og oppsigelsesvern)(§ 10-4) Går ikke gjennom alle paragrafene. Står i heftet. § 10-2 kom inn igjen med ikraftredelse Krav om relevant kompetanse gjelder ikke for: Den som er midlertidig tilsatt etter § 10-6 eller på vilkår § 10-6a Den som før § 10-2 var satt i kraft, hadde tilfredsstillende kompetanse etter dagjeldende krav for tilsetting Den som etter 10-2 var satt i kraft, har fullført tidligere allmennlærerutdanning Skoleeier kan så langt det er nødvendig, fravike kravet om relevant kompetansei undervisningsfag i tilfeller der skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det må tas stilling til dette hvert skoleår Ved skoler med årstrinn 8-10, der disse årstrinnene har færre enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk, kan kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag om nødvendig fravikes for disse årstrinnene.

4 Kapittel 10 forts. Valg mellom flere søkere: legges vekt på utdanning, praksis, undervisningsbehov, og hvor kvalifisert søkeren ellers er for stillinga. (§ 10-5) Åpning for midlertidig tilsetting hvis ingen søkere fyller kompetansekravene. (§ 10-6) Tilsetting på vilkår (ny) (§ 10-6a) § 10-6 a Dersom det ikke er søkere som ikke oppfyller kompetansekravene, kan en annen søker som er i gang med relevant utdanning tilsettes på det vilkår at utdanninga blir fullført. Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler lengden på tilsettinga på vilkår med hensyn til omfanget av stillinga, lengden på utdanninga og hvor tilgjengelig utdanningstilbudet er. Hvis vilkårene ikke blir oppfylt, gjelder reglene i aml § 14-9 om avslutning av arbeidsforhold ved midlertidig tilsetting.

5 Kap 10 forts Krav om politiattest for fast eller midlertidig stilling, kan også kreve av andre som regelmessig oppholder seg i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole (§ 10-9) Ny § 10-11: Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling etter §10-1 eller § 10-6 kan hjelpe til i opplæringa dersom dei får nødvendig rettleiing. Slik hjelp må berre skje på ei slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa. På politiattesten sto det bare om seksuelle overgrep, men nå skal også andre merknader komme frem i politiattesten. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige kan ikke tilsettes, verken fast eller midlertidig. Konsekvensen av andre merknader som kommer frem på politiattesten må vurderes konkret.

6 Forskrift til opplæringslova § 14
Krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning (hjemmel i opplæringsloven §§ 10-1, 10-2 og 10-3) Krav til pedagogisk kompetanse ved tilsetting. Unntak: voksenopplæring. Forutsetning: vesentligerfaring med opplæring av voksne og er egna til undervisning av voksne. (§ 14-1)

7 Merknad til § 14-2: Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet
Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn tatt inn på hele barnetrinnet Grunnskolelærerutdanning tatt inn på 5.-7.trinn Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av § 14-9. Ha heftet om kompetansekrav foran dere! Kompetansekrav 1.-4.trinn: Førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning + minst 60 stp innretta mot undervisning på barnetrinnet Førskolelærer eller barnehagelærerutdanning med spesialpedagogisk utdanning tilsvarenede minst 60 stp hvis hovedoppgaven er spesialundervisning Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn Faglærerutdanning i praktisk og/eller estetiske fag med min. 30 stp relevant utdanning i undervisningsfaget 3-årig faglærerutdanningfor tospråklige med min 30 stp relevant utdanning i undervisningsfaget Kompetansekrav trinn Grunnskolelærerutdanning eller trinn Faglærerutdanning med minst 30 stp relevant utdanning i undervisningsfag Yrkesfaglærerutdanning med minst 30 stp relevant utdanning i undervisningsfag Universitets- og/eller høyskoleutdanning me dsamla minst 240 stp inkludert ppu med minst 30 stp relevant utdanning in undervisningsfag § 14-9 handler om tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting

8 Merknader § 14-2 barnetrinnet forts. Krav om studiepoeng
Krav om 30 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk og matematikk på alle årstrinn Gjelder for de som er ferdig utdannet etter (ikke allmennlærerutdanning som omfattes av § 14-9) Skoleeier skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse

9 Merknader til § 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet
Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: Grunnskolelærerutdanning 5-10 tatt inn Grunnskolelærerutdanning ikke tatt inn, men kan være kvalifisert for tilsetting etter fjerde strekpkt med krav om bl.a 240 stp universitets/høyskoleutdanning. Barnehagelærerutdanning tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av § 14-9. Tilsettingskrav flytta fra § 14-2 b) til § 14-3 Kompetanserav: Grunnskolelærerutdanning 5.-7.trinn Faglærerutdanning med minst 30 stp relevant utdanning i undervisningsfag Yrkesfaglærerutdanning med minst 30 stp relevant utdanning i undervisningsfag Universitets- og/eller høyskoleutdanning me dsamla minst 240 stp inkludert ppu med minst 30 stp relevant utdanning in undervisningsfag. 60 stp for undervisning i fagene norsk, matematikk, engelsk Førskolelærer eller barnehagelærerutdanning med spesialpedagogisk utdanning tilsvarenede minst 60 stp hvis hovedoppgaven er spesialundervisning 3-årig faglærerutdanningfor tospråklige med min 30 stp relevant utdanning i undervisningsfaget

10 Merknader § 14-3 ungdomstrinnet forts. Krav om studiepoeng
Minimum 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk, engelsk Minimum 30 stp relevant utdanning i øvrige fag utenom valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag Gjelder undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter (Ikke allmennlærerutdanning som omfattes av § 14-9) Gjelder også spesialundervisning, med mindre det kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd: Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av eleven og den spesialundervisninga som skal bli gitt, tilseier det.

11 Merknad til § 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i den videregående skolen
Tilsettingskrav videreført 60 stp relevant utdanning for å undervise i det enkelte fag. (Unntak finnes i yrkesfag) Alle kravene i ett av strekpunktene må være oppfylt Kravene gjelder også de som skal undervise i prosjekt til fordyping Tidligere § 14-3 Kompetansekrav studieforberednede fag i videregående skole: universitets- og/eller høgskole samla min 240 stp inklusiv pedagogisk utdanning og minst 60 stp relevant utdanning i undervisningsfag. Faglærerutdanning med min 60 stp i undervisningsfag Lærerutdanning med spesialpedagogisk utdanning tilsvarende min 60 stp hvis hovedoppgaven er spesialundervisning eller elevenes behov gjør slik utdanning ønskelig Kompetansekrav yrkesfag: Yrkesfaglærerutdanning med minst 60 stp relevant utdanning i undervisningsfag Universitets- og /eller høyskoleutdanning med samla min 180 stp og min 60 stp relevant utdanning i undervisningsfag Fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående og 4 års yrkespraksis etter fullført vgo for undervisning som utdanninga/bakgrunnen er relevant for. I tillegg pedagogsik kompetanse Prosjekt til fordyping: Hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift, vil kravene gjelde for den læreren som er ansvarlig for opplæringen, herunder den individuelle vurderinga. Hovedregelen om 60 stp gjelder også spesialundervisning, med mindre kravene kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.

12 Endringer i krav for tilsetting og undervisning som morsmålslærer for språklige minoriteter
§ Den som skal undervise i morsmål må ha minst ett års utdanning på høyere nivå enn videregående opplæring i det språket det skal undervises i. Gjelder både i grunnskolen og i videregående skole. Kommer ikke nærmere inn på hvert strekpunkt her

13 § 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting
Loven har ikke tilbakevirkende kraft Alle tidligere kvalifiserte er underlagt de kompetansekravene som gjaldt på det tidspunktet de var ferdig utdanna eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav. Det betyr bl.a at: Førskolelærere som starta utdanning senest høsten 2007, kan tilsettes på 1.trinn uten videreutdanning

14 § 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting forts.
Allmennlærere som starta si utdanning senere enn høsten 2006, må ha minst 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet Allmennlærere som blir ferdig utdanna etter , vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på samme måte som allmennlærere som er ferdig utdanna før 2014. Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanning vil være i 2015 Kompetansekravet om disse 60 stp relevant utdanning gjelder ikke de allmennlærere som starta før høsten 2006 Allmennlærere som blir ferdig utdanna etter , vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på samme måte som allmennlærere som er ferdig utdanna før 2014. Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanning vil være i 2015

15 Privatskoleloven § 8A-1 Godkjenning av alternative kompetansekrav Departementet kan godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning til de som følger opplæringsloven § 10-2 med tilhørende forskrift, ved skoler som er godkjent på grunnlag av ei anerkjent pedagogisk retning Gjelder privatskoler som er godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning, som i dag, med ett unntak, omfatter montesssori- og steinerpedagogikk. Unntak er kun aktuelt der det er særlig behov for alternative kompetansekrav for undervisning. (Slik tilfellet i dag er ved opplæring etter steinerskolens godkjente læreplaner, og da kun i den utstrekning som er nødvendig)


Laste ned ppt "KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google