Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamensoppmelding for elever og privatister

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamensoppmelding for elever og privatister"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamensoppmelding for elever og privatister
Eksamenskontoret v/Grete Helene Garnaas Fagdager for utdannings- og yrkesrådgivere i videregående opplæring Eksamensoppmelding for elever og privatister Tilrettelegging under eksamen for privatister

2 Viktige skriv Forskrift til opplæringsloven (ny fra 1.august 2009)
Rundskriv F Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Oppland fylkeskommune ( ) Retningslinjer – vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring. Skolekatalogen

3 Eksamen for elever § 1-4. Tid til opplæring og eksamen
       I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fag- og timefordelinga fastsett. Tida som går med til eksamen, medrekna eventuell førebuingstid som blir teken frå undervisninga, skal reknast som opplæringstid. Elevar som ikkje blir trekte ut til eksamen, skal ha ordinær opplæring.

4 Oppmelding av elever til eksamen § 4-16 i forskrift
Ein elev som fullfører eit fag som kan avsluttast med eksamen, kan trekkjast ut til eksamen i faget. Skolen melder elevane opp til eksamen. Utdanningsdirektoratet fastset korleis oppmeldinga skal gå føre seg. Eleven må sjølv melde seg til ny eksamen, utsett eksamen og særskild eksamen. Oppmeldinga skjer til skolen. Utdanningsdirektoratet fastset oppmeldingsfristar.

5 Særskilt eksamen § 4-20 i forskrift
Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget, eller det gjeld eit fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært.        Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen.

6 Ny eksamen § 4-21 i forskrift
Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunkt-vurderinga i faget fell bort.

7 Utsett eksamen § 4-22 i forskrift
Ein elev eller privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, og ein elev som har gyldig forfall ved særskild eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunkt-vurdering i faget fell bort.        Forfall til eksamen blir rekna som gyldig når eleven eller privatisten er hindra frå å stille til eksamen, når hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Dersom ein elev har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny.

8 Trekkregler Studieforberedende utdanningsprogram:
Vg1: 20% av elevene trekkes ut til en eksamen Vg2: Alle elever skal trekkes ut til en eksamen Vg3: Alle elever skal opp til eksamen i norsk hovedmål + Idrettsfag: 3 fag trekkes til eksamen. Minst ett trekkfag skal være innen programområde idrettsfag (i Oppland prøver vi at to fag skal være innen programområde) Musikk, dans og drama: 2 fag trekkes ut til eksamen og elevene skal I tillegg ha 1 obligatorisk eksamen innen programområdene for musikk, dans eller drama. Realfag: 2 fag trekkes til skriftlig eksamen og 1 fag trekkes til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen

9 Fortsatt trekkregler Språk, samfunnsfag og økonomi: 2 fag trekkes til skriftlig eksamen og 1 fag trekkes til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Formgivingsfag: 3 fag trekkes til eksamen. Minst 1 av trekkfagene skal være innen programområde formgivingsfag. Naturbruk: 1 obligatorisk praktisk eksamen og 1 fag trekkes ut til eksamen. Medier og kommunikasjon: 1 obligatorisk praktisk eksamen og 1 fag trekkes ut til eksamen. Påbygging: 1 fag trekkes til skriftlig eksamen og 1 fag trekkes til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

10 Trekkregler for yrkesfaglig utdanningsprogram
Vg1: Over en toårsperiode skal ca 20% av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i fellesfag. Vg2: 1 obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. Over en toårsperiode skal ca 20% av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i fellesfag. Vg3:1 obligatorisk praktisk eksamen i felles programfag. Naturbruk, Vg3, landbruk skal i tillegg trekkes til eksamen i 1 valgfritt programfag.

11 Oppmelding for privatister
Privatister har selv ansvar for å melde seg opp eksamen. I Oppland skjer det via: Til høsten må en betale ved oppmelding. Vi har kjøpt kortløsning for privatistweb.

12 Læreplan i fag Det læreplanen i faget som ligger til grunn for eksamen. Leselister i forbindelse med muntlig eksamen kan være til hjelp for kandidaten. Eksamenskontoret utarbeider leselister i de fag vi finner nødvendig.

13 Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske
Tilrettelegging av eksamen for elever og privatister § 4-24 i forskrift til opplæringsloven Viktig i forskriften: Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske dugleikar, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse dugleikane ikkje blir prøvde når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

14 Norsk skriftlig på Vg3 eller språkfag generelt
Det er ikke mulig å tilrettelegge norsk skriftlig (eller annet språkfag) til en skriftlig- muntlig prøve. Det er skriftligheten i faget som skal prøves.

15 Hvem godkjenner tilretteleggingstiltak
I følge § 4-24 er det rektor på skolen som skal godkjenne tilretteleggingstiltak. Det betyr at rådgivere anbefaler tiltak. Privatister må legge fram, sakkyndig vurdering som ikke er eldre enn 12 måneder.

16 Privatister Problemer knyttet til tilrettelegging
Privatisten har for mange tilretteleggingstiltak som vedkommende ikke ønsker å benytte. Eksempel på tiltak som passer dårlig: Forlenget tid + muntlig-skriftlig prøveform, eksamen blir fort vekk en 7-8 timer! Utdanning til sosialt yrke passer dårlig sammen med eget rom under eksamen.


Laste ned ppt "Eksamensoppmelding for elever og privatister"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google