Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalseminar Avdeling for IT Høgskolen i Østfold 18.mars 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalseminar Avdeling for IT Høgskolen i Østfold 18.mars 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalseminar Avdeling for IT Høgskolen i Østfold 18.mars 2005
Kvalitetssystemer Personalseminar Avdeling for IT Høgskolen i Østfold 18.mars 2005

2 Krav om kvalitetssikring er gitt i kapittel 2, om ”Kvalitetssikringssystem”, i:
Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler Fastsatt av utdannings- og forsknings-departementet med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

3 § 4 Krav til kvalitetssikringssystem
Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå. Institusjoner under lov om universiteter og høgskoler og private høyskoler som er akkreditert etter lov om private høyskoler § 10a, skal ha et system som tilfredsstillende dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet og kan avdekke sviktende kvalitet. Institusjonene skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet. Organet fastsetter, i samråd med sektoren, kriterier som kvalitetssikringssystemet skal evalueres i forhold til.

4 § 5 Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring
Organet (i.e. NOKUT) skal gjennomføre evaluering av systemet for kvalitetssikring ved institusjoner under lov om universiteter og høgskoler og private høyskoler som er akkreditert etter lov om private høyskoler § 10a. Evalueringen av systemet for kvalitetssikring omfatter både systemets strukturelle oppbygging, den dokumentasjon det frembringer og de vurderinger av utdanningskvaliteten som institusjonen selv gjør. Det skal ikke gå mer enn 6 år mellom hver evaluering av den enkelte institusjon. Organet fastsetter en tidsplan for evalueringen. Organet skal oppnevne sakkyndige til å gjennomføre evalueringen, og fastsette mandat for evalueringen. De sakkyndige skal peke på områder hvor institusjonen bør videreutvikle sine systemer og skal gi en tilråding om hvorvidt systemet sett under ett er tilfredsstillende.

5 § 5 (fortsatt) Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring
Dersom organet, etter at institusjonen har uttalt seg, finner at det foreligger vesentlige mangler ved kvalitetssikringssystemet, skal institusjonen gis en frist på 6 måneder til å rette opp forholdene. Organet skal sende de sakkyndiges evalueringsrapport til institusjonen, som skal gis en frist på minst 6 uker til å uttale seg.

6 § 6 Tilbaketrekking av myndighet til å etablere studier
Hvis organet, på bakgrunn av de sakkyndiges rapport, institusjonenes uttalelse og eventuelle tiltak, samt eventuelle tilhørende ny sakkyndig vurdering, fatter vedtak om at en institusjons system for kvalitetssikring ikke er tilfredsstillende, skal dette oversendes departementet. Vedtaket sendes også institusjonen med opplysning om klagefrist. Dersom vedtaket ikke blir påklaget innen klagefristens utløp, trekker departementet tilbake en institusjons myndighet til å etablere nye studier som er gitt i lov om universiteter og høgskoler § 46 eller lov om private høyskoler § 10b.

7 § 6 (fortsatt) Tilbaketrekking av myndighet til å etablere studier
Tilbaketrekking av myndighet til å etablere studier gjelder inntil organet har foretatt en ny evaluering av institusjonens system for kvalitetssikring. Institusjonen kan kreve at en ny evaluering iverksettes innen ett år etter at retten til å etablere studier er trukket tilbake av departementet. Når mangler ved kvalitetssikringssystemet er rettet opp, må institusjonen selv kontakte organet for iverksettelse av en ny vurdering. Dersom organet etter ny evaluering finner systemet for kvalitetssikring tilfredsstillende, skal departementet gi institusjonen myndighet til å etablere nye studier som institusjonen er akkreditert for, jf. lov om universiteter og høgskoler § 46 og lov om private høyskoler § 10b.

8 Viktige føringer som forskriften gir for utforming av kvalitetssystem
Forskriften er ikke detaljert: Lærestedene står fritt til å velge utforming og systemverktøy Systemet skal inneholde både kontrollerende og utviklende tiltak Det kreves studentmedvirkning Det kreves forankring hos både ansatte og studenter

9 NOKUTs kriterier for evaluering av kvalitetssikringssystem
NOKUT bruker 10 evalueringskriterier (vedlagt) som kan sammenfattes slik: Kvalitetsarbeidet skal ha klare målsettinger, med hovedfokus på studiekvalitet Kvalitetsarbeidet skal brukes til å styre ressursbruk og prioriteringer Arbeidet må forankres i ledelsen på alle nivåer og sikre bred medvirkning Studentmedvirkning og det helhetlige læringsmiljøet må ivaretas Det skal innhentes og analyseres data, som må aggregeres til aktuelt nivå Det skal utarbeides årlig kvalitetsrapport til styret

10 Erfaringer fra gjennomførte NOKUT-evalueringer
Kvalitetssystemet ved 17 læresteder er p.t. evaluert av ulike komitéer 14 godkjent, alle med liste over ting som komitéen mener må/bør forbedres 3 ikke godkjent: Høgskolen i Bodø Norges Idrettshøgskole Norsk Lærerakademis bachelor- og masterstudier

11 Årsaker til ”Ikke Godkjent”
Svak studentmedvirkning Uklare/sprikende/motstridende målsettinger Utilstrekkelig datainnsamling Mangelfull rapportering Dårlig organisering Og ikke minst…. Manglende forankring


Laste ned ppt "Personalseminar Avdeling for IT Høgskolen i Østfold 18.mars 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google