Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.Juli 2013 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013 (8 år siden revisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.Juli 2013 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013 (8 år siden revisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.Juli 2013 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013 (8 år siden revisjonen startet)

2 FKE FRV FEK

3 Kapittel 1 – Innledende bestemmelser

4 § 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

5 § 1 Formål Formuleringen ”tilbyr å utføre” innebærer at forskriftens krav må være oppfylt før slike tilbud gis Dette gir tilsynet en tydelig hjemmel til å følge opp og benytte reaksjoner overfor foretak selv før de har utført et arbeid Dette vil blant annet gjelde foretak som annonserer sine tjenester på ulike nettsider eller på annen måte tilbyr tjenester overfor tredjepart

6 § 2 Virkeområde Arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Alt arbeid som omfattes av krav gitt i eller i medhold av el-tilsynsloven, som: Planlegging Prosjektering Bygging Drift Vedlikehold Feilsøking Reparasjon Kontroll

7 § 2 Virkeområde - Unntak Unntak fra forskriften er tatt inn fra veiledningen og utvidet med blant annet arbeid knyttet til: f) elektriske anlegg og elektrisk utstyr som omfattes av kjøretøyforskriften g) elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten h) elektriske anlegg på maskiner i) bygningsmessige og bærende konstruksjoner for elektriske forsyningsanlegg, og a) drift av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk av ikke-elektrofagfolk b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge

8 Kapittel 2 – Krav til foretaket

9 § 3 Registreringsplikt Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå:
Prosjektering av elektriske anlegg Utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg Kontroll av elektriske anlegg (kommersiell) Reparasjon av elektrisk utstyr Drift og vedlikehold av egne elektriske lavspenningsanlegg

10 § 3 Registreringsplikt - Unntak
Foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg Foretak som kun er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn Registeret åpner imidlertid også for registrering av ”Sakkyndige” som utfører oppgaver for det lokale elektrisitetstilsyn

11 § 3 Registreringsplikt Registrering forutsetter at foretaket er registrert i brreg Registrering knyttes som hovedregel til underenhet/bedrift under foretaket Unntaksvis knyttes registrering til foretaket og da fordi dette ikke har registrert underenhet/bedrift (vanligvis NUF uten adresse i Norge) Registreringsordning, ikke en godkjenningsordning

12 § 4 Plikt til å rette feil og mangler
Ny bestemmelse Pålegger foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre å utbedre feil og mangler påpekt i vedtak fattet av tilsynsmyndigheten (DSB eller DLE) Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid

13 § 4 Plikt til å rette feil og mangler
Plikten er generell og ikke begrenset til kun å rette feil på elektriske anlegg som foretaket selv har arbeidet på tidligere Plikten er betinget av at det har vært et offentlig tilsyn hvor det er truffet vedtak med pålegg om å rette feil og mangler Vedtaket skal være endelig (klagefristen skal være utløpt) Feilene eller manglene skal være rettet innen den fristen som følger av vedtaket

14 § 4 Plikt til å rette feil og mangler
Plikten følger av at foretaket er gitt adgang til et regulert marked Plikten til å prioritere arbeidet med retting av feil og mangler er begrunnet i hensynet til eier eller bruker av anlegget i og med at de påpekte feil og mangler utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier.

15 § 5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Kravet retter seg mot foretaket Bare benytte kvalifisert personell, dvs som oppfyller kravene i § 6 til § 10 Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt Kan leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven eller øvrig lovgivning Konkret oppdrag/prosjekt som krever mer ressurser enn ved normal drift Konkret oppdrag/prosjekt som krever spesiell kompetanse som de normalt ikke har behov for

16 § 5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Foretaket skal forsikre seg om personellets kompetanse før de settes i arbeid Faglig utdanning (§6 - §10) Oppdatert på den faglige utviklingen Kunnskap om nasjonalt regelverk og normer Kunnskap om nasjonal byggeskikk Personell med fagutdannelse fra utlandet må ha nødvendig godkjenning for å videreføre yrket i Norge

17 § 5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret Faglig ansvarlig skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling) Den som har det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn en underenhet/bedrift under foretaket Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak

18 § 5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Kravet i første ledd gjelder uavhengig av hvilken tilknytning personellet har til foretaket, enten de er fast eller midlertidig ansatt eller innleide for en tidsperiode Kan etter omstendighetene være straffbart etter forskriften § 24 å ikke gjennomføre kursing/opplæring av personellet før de settes i arbeid dersom dette er nødvendig Ved fravær av faglig ansvarlig utover 30 dager vil DSB etter søknad fra foretaket kunne dispensere fra kravet i første ledd Dispensasjon vil kunne gis for en periode opp til seks måneder

19 Kapittel 3 – Krav til kvalifikasjoner

20 Krav til kvalifikasjoner
Tidligere skriftlige godkjenninger gitt til navngitte personer vil fortsatt ha gyldighet med de begrensninger som fremkommer av den enkelte godkjenningen

21 § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
I prinsippet er tidligere krav videreført I henhold til § 5 skal foretaket ved faglig ansvarlig forsikre seg om at personellet har nødvendig kompetanse for å utføre det konkrete arbeidet de settes til

22 § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Bestemmelsens tredje ledd første punktum innebærer at den som oppfyller kravene til faglig ansvarlig for bygging og/eller drift og vedlikehold av elektriske anlegg innenfor et faglig virkeområde, også vil kunne utføre til- og frakobling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg innenfor det samme faglige virkeområdet uten å ha relevant fagbrev. (grei setning !)

23 § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Bestemmelsens tredje ledd andre punktum innebærer at den som oppfyller kravene til faglig ansvarlig for arbeid knyttet til lavspenning bygningsinstallasjoner, kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig uten å ha relevant fagbrev.

24 § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Ufaglærte, herunder lærlinger, kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i bestemmelsens første ledd Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte Her er tidligere begrensning knyttet til ”egne anlegg” fjernet

25 Tre år relevant praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Bestemmelsens første ledd er generell og gjelder alt arbeid knyttet til elektriske anlegg Tre år relevant praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning Må ha bestått egen prøve adm av DSB.

26 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av et foretaks egne forsyningsanlegg (sakkyndig driftsleder) skal oppfylle kravene i bestemmelsens første ledd Kravet om samtykke fra DSB er opphevet

27 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som skal være faglig ansvarlig for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg skal oppfylle kravene i bestemmelsens første ledd og ha bestått egen prøve administrert av DSB Prøven vil være felles for alle faglige virkeområder Ny prøve hvis ikke sammenhengende faglig ansvarlig minst ett av de siste ti år! Det vil være vedkommendes dokumenterte kompetanse som vil være avgjørende for hvilke faglige virkeområder vedkommende vil kunne være faglig ansvarlig innenfor

28 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Bestått installatørprøve i henhold til fke § 11 første ledd og bestått prøve for ”installatør industri” sidestilles med prøven for faglig ansvarlig i henhold til fek § 7 annet ledd med hensyn på adgangen til å utvide med nye faglige virkeområder

29 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Ordningen med godkjenning innenfor et begrenset virkefelt i henhold til fke § 11 annet ledd videreføres ikke De som har slik godkjenning vil fortsatt kunne være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg innenfor det/de faglige virkeområdene som godkjenningen angir Dette gjelder i hovedsak: Heisinstallatør Automatiseringsleder Begrenset virkefelt everk Disse kan imidlertid ikke utvide med nye faglige virkeområder uten å ha bestått prøven for faglig ansvarlig

30 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
I henhold til tredje ledd skal den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg: Oppfylle kravene i første ledd, eller Ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter

31 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Bestemmelsens tredje ledd innebærer en videreføring av tidligere ”bedriftselektrikerordning” Kravet om samtykke er opphevet Foretaket kan selv vurdere om de ønsker å etablere slik ordning og hvilke fagbrev som er relevante sett i forhold til egne anlegg Etablering av ordningen utløser registreringsplikt

32 § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal: oppfylle kravene i første ledd, eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg

33 § 8 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr
Ingen endringer For reparasjon av elektromedisinsk utstyr gjelder kravet om relevant fagbrev kun dataelektroniker Krav om samtykke fra DSB for reparasjon av elektromedisinsk utstyr videreføres

34 § 9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
Ny bestemmelse Bestemmelsen gjelder kun for kontroll av uavhengig tredjepart Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved sluttkontroll av arbeid som et foretak har gjort, kontroll som ledd i et foretaks systematiske HMS-arbeid og kvalitetsforbedringsarbeid, eller offentlig kontroll som nevnt i § 10 Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse ved visuell kontroll

35 § 10 Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Kvalifikasjonskravene er hevet Krav om tilleggskunnskap Den som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg skal i tillegg ha bestått egen prøve administrert av DSB. Denne prøven vil ha et annet innhold enn den generelle prøven for faglig ansvarlig Den som skal ha det faglige ansvaret kun for offentlig tilsyn med elektrisk utstyr trenger ikke å ha bestått prøven Kravene vil også gjelde de som utfører kontroll på vegne av DLE


Laste ned ppt "1.Juli 2013 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013 (8 år siden revisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google