Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring
Profesjon, forskning og etikk Kjellrun Gangaune

2 Forskningsmetodikk Hvorfor forske? Produsere ny kunnskap
Utvikle og utfylle eksisterende teori/vitenskap Egeninteresse Samfunnets interesse Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

3 Forskningsprosessen Tema Skaffe seg kunnskap Bestemme seg for ”hva”
Presisering av problemet Bestemme seg for ”hvordan” Undersøkelsesgruppe Undersøkelsesopplegg Teknikker for å samle informasjon Gjennomføre Bearbeide og analysere data Tolkning av resultater Rapportere resultatene Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

4 Hva skal studeres? Undring / nysgjerrighet
Opplevelse av noe som er problematisk Oppdrag Er det behov for ny kunnskap? Er det praktisk gjennomførbart? Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

5 Forforståelse av temaet
Skaffe seg kunnskap gjennom; Bøker Tidsskrift Tidligere forskning Internett Still deg selv følgende spørsmål; Hva Hvem Hvor Hvordan Når Hvorfor Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

6 Problemformulering Beskrive et tema  løse et problem
Formuleres som et spørsmål eller en påstand Tydelig formulering Avklare og definere nøkkelbegrep Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

7 Hvordan undersøke problemet
Det presiserte problemet gir retningslinjer om hvilke opplysninger resultatet skal gi oss og hvordan vi skal komme frem til disse resultatene ”Som vi spør, vil vi få svar” Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

8 Hvordan undersøke problemet
Forskningsplan Hvilke data trenger en for å belyse problemstillingen? Hvor finner en data? Hvem kan gi oss data? Hvilke egenskaper/variabler skal en fokusere på? Hvilke begrensninger har en? Hvordan innhente data (metode)? Når innhente data? Forskningsetiske spørsmål  disposisjon Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

9 Innsamling av informasjon/data
Velg den teknikken som vil gi best svar på spørsmålsstillingen i forhold til tid og ressurser som er til rådighet; Litteraturstudie Spørreskjema Intervju Observasjon Eksperiment Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

10 Kvantitativ metode Det teoretisk definerte problemet er målbart i form av tall En har en del forkunnskap om problemet (deduktiv tilnærming) Ønsker å gå i bredden Studere variasjon mellom enhetene Få variabler Mange enheter Mulighet for statistisk generalisering Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

11 Kvantitativ metode Metoder for informasjonsinnsamling:
Spørreskjema (enquete) Strukturerte intervju Eksperiment Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

12 Kvantitativ metode Høy grad av standardisering;
Utforming av spørsmålene Rekkefølge på spørsmålene Høy grad av strukturering; Faste svaralternativ Liten mulighet for fri tolking av spørsmålene For-undersøkelse Eksperiment; Undersøker noen enkelte variabler og Forsøker å få kontroll over andre forhold som kan påvirke disse variabler Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

13 Kvantitativ metode Begreper
Enheter: De/det som inngår i undersøkelsen Problemstillingen klargjør hva som er enheter i undersøkelsen Problemstillingen klargjør hvilke egenskaper ved enhetene en ønsker opplysninger om Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

14 Kvantitativ metode Begreper
Populasjon: Summen av alle enhetene en ønsker informasjon om Klar definisjon av populasjonen Utvalg: Utvalg av enheter; Ikke-sannsynlighetsutvelgelse; Skjønnsmessig/frivillige Slumpmessig Sannsynlighetsutvelgelse; Tilfeldig (enkelt) Stratifisert Klynge Generalisering Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

15 Hvordan undersøke problemet Kvalitativ metode
Fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle Liten forkunnskap om fenomenet (induktiv metode) Går i dybden – mange opplysninger om få undersøkelsesenheter Få enheter Mange variabler Nærhet til feltet – naturlig kontekst, personlig kontakt Helhet – forståelse Kan ikke generalisere statistisk Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

16 Kvalitativ metode Metoder for informasjonsinnsamling;
Intervju (åpne/delvis strukturert); Innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden med hensyn til tolkninger av meningen med fenomenet som blir beskrevet Observasjon, Laboratorieundersøkelser, feltundersøkelser Systematisk planlegging og registrering Deltakende/ikke deltakende Åpen/skjult Fokusgruppe Case-studier Nedskrevne fortellinger, dokumenter, tekster Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

17 Tenkepause Kom med eksempler på en
Kvantitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Hvordan er studentenes trivsel på bioingeniørutdanningen? Diskuter fordeler/ulemper ved bruk av hver av disse hovedmetodene. Intervju personen ved din side for å få svar på problemstillingen (maks 3 minutter) Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

18 Usikkerhet ved innsamling av informasjon
Validitet – gyldighet; En undersøker det en tar sikte på å undersøke (teori=empiri) Instrumentet (metoden) måler det en vil måle Klare og definerte begreper; Operasjonalisere følgende begrep: Livskvalitet Helse Lykke Trivsel Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

19 Usikkerhet ved innsamling av informasjon
Reliabilitet – pålitelighet; Påliteligheten/riktigheten av resultatene Uavhengige målinger skal gi tilnærmet likt resultat Unngår tilfeldige påvirkninger Betinges av nøyaktig gjennomføring, bearbeiding og tolking av resultatene Høy reliabilitet er ingen garanti for høy validitet Lav reliabilitet gir lav validitet Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

20 Bearbeiding av innsamlet informasjon – Kvantitativ metode
Deskriptiv statistikk; Beskrive det innsamlede materialet ved hjelp av tall (tabeller, kurver og lignende) Hypoteseprøvende statistikk; Benytte statistiske tester for å bekrefte eller avkrefte en hypotese Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

21 Bearbeiding av innsamlet informasjon – Kvantitativ metode
Rådata; Måledata er usortert og ubearbeidet Frekvenstabell; Samle og ordne data i en frekvenstabell Absolutt frekvens; Det eksakte antall i hver kategori Relativ frekvens (prosent); Absolutt frekvens i prosent av det hele Relativ frekvens (proporsjoner); Absolutt frekvens dividert på totalantallet Datamatriser; Mange variabler og mange enheter Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

22 Presentasjon av resultater – Kvantitativ metode
Univariat analyse – bare 1 variabel; Frekvenstabell Fordelingskurve Stolpediagram Histogram Bivariat analyse – 2 variable Firefeltstabell Krysstabulering Multivariat analyse – mange variabler; Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

23 Bearbeiding av innsamlet informasjon – Kvalitativ metode
Tolke tekst / bilde / lyd / og lignende hermeneutisk Forsøke å forstå og analysere helheter Finne mønstre, temaer, kategorier i materialet Lete etter sammenhenger, motsetninger, tendenser og tolke mening ut fra problemstillingen Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

24 Tolking av informasjon
Substansielle forklaringer; Hvordan tolker vi dataene våre Resultatbeskrivelse Metodologiske forklaringer; Tolker resultatene på bakgrunn av de ulike egenskapene ved undersøkelsen – diskusjon Validitet - reliabilitet Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

25 Rapportering Skal dekke 2 formål; Rapporten må skrives slik at;
Den faktiske redegjørelsen for undersøkelsen Et underlag for den vitenskapelige vurdering av arbeidet Rapporten må skrives slik at; Forankring i teori og tidligere undersøkelser kommer frem Problemet er presisert Metode for gjennomføring av undersøkelsen kommer frem Resultatene blir klart presentert Konklusjonene blir klargjort Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

26 Rapportering Hvem skal en rapportere til?
Allmennheten Vitenskapelig publikum Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Forskningsrapport Bok eller avhandling Vær klar og entydig Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

27 Rapportens deler Tittel Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse
Innlednig med problemstilling Litteraturgjennomgang/teori Materiale og metodebeskrivelse Resultatbeskrivelse Drøfting/Diskusjon Referanser, litteraturfortegnelse Vedlegg Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

28 Oppgave Hvordan opplever studenter med ulik faglig og sosial bakgrunn møtet med bioingeniørutdanningen? Hvordan vil dere skaffe forkunnskaper? Presisere en problemstilling Hvordan vil dere gå frem for å finne svar på problemstillingen? Hvordan gjennomføre undersøkelsen? Hvordan vil dere bearbeide, analysere og presentere dataene? Hvordan vil dere gå frem for å tolke resultatene? Hvordan rapportere resultatene? Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

29 Litteraturstudium Oppgave bygd på kunnskap fra bøker og andre skriftlige kilder – litterær/teoretisk oppgave. Avhengig av gode og relevante skriftlige kilder. Krever bruk av bibliotek, men husk at bøker kan være på utlån eller må hentes inn fra andre bibliotek. Tidsskriftene er en viktig kilde. Bruk bibliotekaren flittig Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

30 Litteraturstudium Metodekapittelet skal inneholde:
Hvorfor en bestemt type litteratur er valgt Hvordan utvalget av litteratur er gjort (hva er tatt med, hva er utelatt) Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

31 Litteraturstudium - litteraturorientering
Innledende litteratursøking; Plassere problemområdet innenfor et hovedemne Få en oversikt over hva som er skrevet Teorier og kunnskap fra undersøkelser Bruk det som egner seg best til å forklare og beskrive Bruk litteraturlistene i bøker som er relevante Vær åpen for nye ideer Er det behov for en ny avgrensning og presisering av problemstillingen? Gjør rede for eget faglig ståsted Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

32 Litteraturstudium Datainnsamling
Målrettet litteratursøk i forhold til problemstillingen Klargjør begreper som kan benyttes som søkeord Søke etter artikler i tidsskrift Begrense søkingen: Fagområde Tidsrom Nivå Språk Geografi Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

33 Litteraturstudium Kildekritikk
Vurdere og kritisere litteratur som er benyttet Relevans og gyldighet for problemstillingen Tilstrekkelig oppdatert Primærlitteratur  sekundærlitteratur Begrunne valg av kilder Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør

34 Litteraturstudium Rapportskriving
Forsøk å beholde egen uttrykksform Unngå for mange direkte sitater Indirekte sitater krever innlevelse, forståelse og omformulering  sammenheng i teksten Bruk gode eksempler som kan utdype og illustrere spørsmål som tas opp Førstelektor Kjellrun Gangaune, HiST - program for bioingeniør


Laste ned ppt "Vitenskapelige arbeidsmåter En innføring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google