Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skrive en god utredning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skrive en god utredning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skrive en god utredning?
MET 9810 Metodefilosofi og utredningsmetodikk Norges Markedshøyskole, 9. mai 2000 Pål Silseth & Bengt G. Lorentzen

2 Oversikt over forelesningen
Hvorfor skriver vi? Hvordan skriver vi? Hva bør rapporten inneholde? Gjennomgang av de ulike delene Layout og formelle krav Om svakheter

3 Hvorfor skriver vi? Målsetning Kommunikasjon Hva ønsker du å oppnå?
Hva skal til for å nå din målsetning? Kommunikasjon Hvem er mottaker? Hva er ditt budskap? Hvordan kan du sikre at budskapet når fram til mottaker? Hvilke forventninger har mottaker til deg som avsender?

4 Hvordan skriver vi? Innhold Formelle krav Form Budskap Argumentasjon
Verdi Form Disposisjon Språk Layout Formelle krav Innhold Layout

5 Hva bør rapporten inneholde?
Forside Forord Executive Summary Innholdsfortegnelse Innledning Hva Hvorfor Hvordan Problemstilling Teori Metode Resultater Diskusjon Konklusjon Anbefaling Referanser Inne i rapporten Litteraturliste Vedlegg Tabeller og figurer

6 Innledning Tema: Hva har du skrevet om?
Verdi/bidrag: Hvorfor har du skrevet om dette? Hvorfor er dette viktig? Er det nytt? Kan det brukes til noe? Teoretisk fundament og/eller situasjonsbeskrivelse Begrepsavklaring/definisjoner Avgrensing av oppgaven Framgangsmåte, samt plan for rapporten

7 Problemstilling Ta utgangspunkt i temaet for oppgaven
Overordnet problemstilling Spesifikke forskningsspørsmål Spesifikke hypoteser Etter teori-/litteraturgjennomgangen: Konkretisering av forskningsspørsmål Konkretisering av hypoteser Konseptuell modell over sammenhenger

8 Teori-/litteraturgjennomgang
Hva er relevant i forhold til problemstillingen? Husk å ta hensyn til avgrensingen av oppgaven Identifiser variabler og definisjoner Presenter teori og eventuell empiri Påpek i hvilken grad ulike kilder... ... bekrefter/støtter hverandre ... motbeviser/motsier hverandre ... henger sammen og/eller utfyller hverandre Referanser!!!

9 Metode Valg av forskningsdesign Valg av analysemetode(r)
Diskuter fordeler og ulemper ved ulike alternativer Valg av analysemetode(r) Utvikling av måleinstrument Beskriv framgangsmåte Datainnsamling Beskriv datainnsamlingsprosessen

10 Presentasjon av resultater
Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth Relevans i forhold til problemstillingen Mindre relevant informasjon kan eller bør ligge i Vedlegg Ekstremt detaljert informasjon kan eller bør ligge i Vedlegg Figurer, tabeller o.l. brukes for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, ellers ikke Unngå misforståelser, sørg for at det går klart fram hva slags informasjon du presenterer og hvordan den er fremskaffet.

11 Diskusjon Kommenter resultatene du har funnet i forhold til problemstillingen og teori-/litteratur-gjennomgangen Diskuter, ikke bare rams opp Hvordan er resultatene i forhold til hva som var forventet? Hvordan kan dette forklares? Er det andre mulige forklaringer? Hva er det vi ikke vet, eller ikke kan forklare?

12 Konklusjon Konklusjonen er basert på din diskusjon av resultatene
Konklusjonen er ditt svar på problemstillingen(e) Implikasjoner: Hva betyr det du har funnet ut for de/det dette berører? Anbefalinger: Hvilke anbefalinger vil du gi på bakgrunn av det du har funnet ut?

13 Referanser All informasjon du presenterer i rapporten skal følges av en kildehenvisning. Hvis du ikke oppgir kilde blir informasjonen din egen påstand, som du derfor må føre bevis for Kildehenvisninger i teksten og referanselisten bak i rapporten skal gjøre leseren i stand til å finne nøyaktig den informasjonen du har henvist til

14 Vedlegg Generelt benyttes vedlegg for å gjøre selve rapporten mest mulig leservennlig To typer informasjon kan med fordel plasseres i Vedlegg: Informasjon som kan være relevant, men som ikke er av avgjørende betydning Spesielt detaljert informasjon Det er ikke et poeng i seg selv å ha vedlegg. I mange tilfeller er det nok å referere til kilden du har benyttet.

15 Executive Summary Kort presentasjon av
Formålet Fremgangsmåte Resultater Implikasjoner/Anbefalinger Uten detaljer, men ikke uten detaljer som er avgjørende for at leseren skal forstå oppsummeringen Ingen diskusjon

16 Forord Hva som er bakgrunnen for rapporten
Hvem som har bidratt til arbeidet med rapporten Hvilke resultater eller erfaringer arbeidet har ført til Forskjellen mellom Forord og Innledning: Innledning skal fokusere på rapportens tema Forord fokuserer på personer og/eller organisasjoner som er knyttet til rapporten

17 Innholdsfortegnelse og overskrifter
Innholdsfortegnelsen skal gjøre det lett for leseren å skaffe seg en oversikt over hva som finnes i rapporten. Unngå å lage en for detaljert innholdsfortegnelse. Overskrifter brukes for å markere skille mellom ulike seksjoner av teksten. Lange sekvenser av tekst som hører sammen skal deles opp i avsnitt, uten egne overskrifter.

18 Illustrasjoner Figurer, tabeller og bilder benyttes for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for leseren Illustrasjoner som ikke bidrar til å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig kan med fordel utelates Illustrasjoner erstatter ikke tekst automatisk. Du må fremdeles skrive hva du ønsker å kommunisere ved hjelp av illustrasjonen.

19 Layout og formelle krav
Formelle krav har ofte to formål: Å sikre at du omhandler de momentene det forventes at du skal berøre Å gjøre det lett for leseren å lese rapporten og forstå hva du mener Med dagens verktøy kan en seks siders rapport lett spres over 20 sider, og 60 sider kan presses inn på 20 sider. Begge tiltak gjør rapporten vanskelig å lese.

20 Svakheter Leseren forventer sjelden at din rapport skal være fullstendig fri for mangler eller svakheter Det er viktig å vise leseren at du er klar over hvilke svakheter rapporten har. Husk å presisere: Hva du ikke gir svar på Hva du ikke tar hensyn til Hvilke mulige feilkilder finnes Alternative tolkninger

21 Å skrive handler om å foreta valg, og begrunne de valgene du tar.


Laste ned ppt "Hvordan skrive en god utredning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google