Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Artikkelbaserte avhandlinger og veilederrollen Seminar for kandidater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Artikkelbaserte avhandlinger og veilederrollen Seminar for kandidater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Artikkelbaserte avhandlinger og veilederrollen Seminar for kandidater og veiledere 18. januar 2012 Jorunn Møller

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning … ikke bare sammenfatte, men også sammenstille problemstillinger og konklusjoner som blir lagt fram i delarbeidene, i et samlet perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen.

3 1.Kappen skal sammenfatte og sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene slik at avhandlingen framtrer som en helhet. Kappen skal presentere resultatene i de enkelte delarbeidene på en slik måte at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres. 2.Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske problemstillinger. Kappen må inneholde nødvendige teoretiske og metodiske vurderinger knyttet til doktorgradsarbeidet. Kappen skal også redegjøre for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger av ulike tema finnes i avhandlingen 3.Kappen skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet. Kappen skal gi en begrunnelse for valg av forskningsspørsmål og/eller hypoteser. 4.Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet 5.Kappen skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt / tidspunkt for ferdigstillelse 6.Kappen skal være utformet av doktoranden alene. 7.Kappen skal ha et maksimalt omfang på 70 sider, eksklusive referanser og vedlegg Retningslinjer for kappen, UV-fakultetet, UiO

4 Artikkelbaserte avhandlinger noen utfordringer og dilemmaer Artikkelsjangeren er en utfordring når man skal samle inn empiri. Risikerer å komme sent i gang med artikkelskriving Viktig å få en forståelse for artikkelsjangeren tidlig Valg av tidsskrift (instructions for authors) – her må veileder inn Håndtering av tilbakemeldinger på innsendte artikler Analyse av eksisterende forskning på feltet / plassere seg i feltet Minne om helheten/kappen underveis med arbeidene med artiklene.

5 Veilederrollen Lære seg artikkelsjangeren parallelt med datainnsamling og analysearbeid Å skrive på engelsk er en barriere for noen Mer krevende å være veileder i forhold til monografi? Veilederen blir mer involvert i selve skriveprosessen – utfordrende hvis tematikken er litt på siden av eget forskningsfelt Samarbeid med medveileder – etablering av forskningskultur Konferansedeltakelse er viktig – deltakelse sammen med veileder Generelle utfordringer versus spesielle utfordringer

6 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Samproduksjon  Kontrakt  Klare regler for oppfølging  Bidrag fra veileder  Andre seniorpersoner  Etiske retningslinjer

7 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Å lære av eksempler Lese eksempler på ”avhandlingskapper”: Kontrollspørsmål a) Formulering av forskningsspørsmål b) Hvordan feltet er skrevet opp /hvordan klargjøres feltet der denne studien er et bidrag (dvs. review-delen i kappen). Sterke og svake sider? c) Hvordan er metoden skrevet opp i de tre utvalgte eksemplene? Sterke og svake sider? d) Hvordan er sammenhengen mellom artikkelbidrag skrevet opp? Hvordan er relasjonen til forskningsspørsmålene? Sterke og svake sider? e) Hvordan løftes en overordnet diskusjon? f) Innholdsfortegnelsen: Vurdere forholdet mellom delene i kappen?

8 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Når starter arbeidet med kappen? Det endelige arbeidet med kappen bør tas mot slutten av doktorgradsarbeidet. Kappen skal imidlertid også fungere som en disposisjon for arbeidet slik at det helhetlige perspektivet kan klargjøres tidlig i arbeidsprosessen.. Et slikt innledende arbeid med kappen kan virke bevisstgjørende for det helhetlige perspektivet som avhandlingen skal ha. Samtidig er det naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg. Tenke kappe når artiklene skrives. -Hva er viktig å utdype i kappa? -Hva er viktige diskusjoner som føres? -Hvordan bygger artiklene på hverandre, hvordan er de forskjellige? Hvorfor?


Laste ned ppt "Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Artikkelbaserte avhandlinger og veilederrollen Seminar for kandidater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google