Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur:"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur:
Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori og metode Sveinung Berild: Å skrive prosjektrapport

2 Bacheloroppgaven Kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre personer Besvarelsen skal være på ca 40 sider, ekskludert alle vedlegg Temaet må ha tilknytning til prosjektarbeid Positivt om det blir brukt empirisk materiale fra et eller flere faktiske prosjekter

3 Generelle krav til forskning og utredningsarbeid
Etterprøvbarhet Fordomsfrihet og forkastbarhet Empirisk støtte Presisjon Systematisk sammenheng Bredde Troye/Grønnhaug: Utredningsmetodikk

4 To typer rapporter Empiriske rapporter Teoretiske rapporter
basert på noe som har skjedd, lett å sette opp en logisk struktur (forskningsprosessen) Teoretiske rapporter litteraturstudier eller teoretiske arbeider

5 Hovedstruktur - uansett type
1. Innledning (Hva er tema og spørsmål) 2. Hoveddel 3. Konklusjon (Hva ble svaret) Innledning og konklusjon avstemmes til hverandre. Den travle leser kan nøye seg med å lese 1) og 3). Rapporten begynner og slutter med et “bredt” perspektiv

6 Typisk inndeling Innledning Teori Metode Analyse Spørreundersøkelse
Intervjuer Innsamling av informasjon Analyse Besvare problemstilling ut fra punktene over

7 Empirisk oppgave Har til hensikt å løse et (teoretisk) problem gjennom en empirisk undersøkelse Metode: Hva slags undersøkelsesmetoder og datamateriale brukes? Resultater: Hva fant vi ut? Diskusjon: Hva betyr resultatene? Hvordan skal de forstås og tolkes?

8 Teoretisk oppgave Har til hensikt å løse et praktisk problem (for f.eks. en bedrift) Utvalg av teori Presentasjon: Fremstilling av det teoretiske materialet Diskusjon: Diskusjon av teori og undersøkelser. Stemmer teoriene?

9 Tema og problemstilling
Temaet: Et eller annen knyttet til prosjektarbeid Problemstillingen: Et spørsmål knyttet til temaet som du ønsker å se nærmere på Den avgrensete problemstillingen: Kommer muligens senere når du har arbeidet med problemstillingen en stund

10 Mulige temaer Organisering av prosjekter Multiprosjektstyring
Planlegging Team Gevinstrealisering .....

11 Hvilken problemstilling?
Hva vil du finne ut noe om? Hva irriterer deg? Hva ønsker du å forandre? Hva er du interessert i? Hva kan du påvirke? bl.a. A&S s.31

12 Ideer til problemstillinger
Hvilken innvirkning har en prosjektmodell på arbeidet i prosjektet? En bedrift har ofte en prosjektmodell som skal følges: Positive og negative effekter? Hvordan skal man drive økonomistyring i et prosjekt? Hva betyr det at bedriften mer prosjektorientert? Mange bedrifter bruker prosjektarbeidsformen mye? Hvilke konsekvenser har dette?

13 Eksempler – lett blanding av titler og problemstillinger
Prosjektmodeller i foretak – styrker og svakheter ved å utvikle lokale modeller (prosjekthåndbok for virksomheten blir appendiks) Hvordan kan bedre drifting av leveransen sikres og hvordan vil det påvirke prosjektsuksess (inkluderer drøfting av mottakers rolle) Hvordan håndtere brukers krav, behov og forventninger for å sikre prosjektsuksess i foretak XX Hvordan vil en prosjektorganisasjon som bare består av linjeledere påvirke linjeorganisasjonen Økonomiske analyser i vurderingsfasen – brukes det godt nok i xx Hvordan kan vi måle suksess i etterkant i prosjektene våre Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som prosjektkultur Overliggende beslutningsprosesser i prosjektene våre Erfaringer fra prosjektopplæring i XX Hvordan kan man forbedre erfaringsoverføring mellom prosjektene og medarbeidere i XX sitt kontor i Bergen? Hvilke metoder og verktøy benyttes ved tidsplanlegging i skipsbyggingsindustrien og hvordan håndteres tidsoverskridelser i praksis sammenlignet med teori? Hva skal til for å sikre gode beslutninger i byggeprosjekter? Er bevisst teamsammensetting en viktig suksessfaktor i prosjekter? Hvordan bli en ettertraktet prosjektleder? Bidrar bruk av typeteori til at prosjektgrupper blir mer effektive? Prosjektsuksess uten tradisjonelle suksessfaktorer? – Hvorfor lykkes xx i sine produktutviklingsprosjekter til tross for at de ikke bruker tradisjonelle suksessfaktorer Mot alle odds (Tittel)

14 Informasjonsinnsamling
Primærmateriale: Materiale som er framkommet gjennom en egen undersøkelse Sekundærmateriale: Materiale som er basert på informasjon utviklet av andre

15 Egne undersøkelser Intervjuundersøkelse Spørreundersøkelser
Observasjoner Finne dokumenterte fakta

16 Viktig ved alle undersøkelser
Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen Alle undersøkelser må være målrettede, dvs. hjelp til å belyse problemstillingen

17 Spørreundersøkelse Forarbeid Utvalg av deltakere til undersøkelsen
Lage spørreskjema (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen) Utvalg av deltakere til undersøkelsen Må lage et representativt utvalg Gjennomføring av spørreundersøkelsen Svarfrist og purringer Statistisk bearbeiding av svarene

18 Observasjon Forberedelse Gjennomføringen av observasjonen
Avtale om observasjon Bestemme hva det skal fokuseres på (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen) Gjennomføringen av observasjonen Registreringsmåte (video, notater, etc.) Bearbeiding og analyse av observasjons-materialet

19 Validitet og reliabilitet
Måler vi de riktige tingene? (Validitet) Måler vi riktig og leser vi av måleinstrumentet riktig? (Reliabilitet)

20 Måleskalaer Nominalskala – kvalitativ skala omformet til tall
Ordinalskala – til rangering Intervallskala – måler differenser riktig Forholdstall – har et naturlig nullpunkt


Laste ned ppt "BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google