Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvantitativ forskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvantitativ forskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvantitativ forskning
Kull 2002 Berit Taraldsen Valeberg

2 KJENNETEGN AV KVANTITATIV FORSKNING
Presisjon Bredde Det gjennomsnittlige Systematikk Fjernhet fra feltet Deler Forklaring Tilskuer Jeg/Det forhold

3 KJENNETEGN PÅ KVANTITATIV FORSKNING
Presisjon Bredde Det gjennomsnittlige Systematikk Fjernhet fra feltet Deler Forklaring Tilskuer Jeg/det - forhold

4 Forskningsprosessen. Fase I - HVA skal studeres
Formulering og begrensning av problemstilling. Hva er problemet. Litteraturgjennomgang. Utvikle/finne et teoretisk rammeverk for forskningen Formuler en hypotese hvis det er nødvendig, også avhengig av forskningsnivå.

5 Forskningsprosessen Fase II- Design og planleggingsfasen
Hvordan en har tenkt å studere problemstillingen. Design Identifikasjon av gruppen som skal studeres Lage mål for variablene Utvelgelse av respondentene Få andre til å se på planen din og gjennomfør evt. en pilotundersøkelse.

6 Design og planleggingsfasen Beskrivelse av hvordan en tar ut respondentene
Sannsynlighetsutvelging Enkel tilfeldig utvelging Stratifisert utvelging Ikke sansynlighetsutvelging Sjølseleksjon Skjønnsmessig utvelgelse Slumpmessig utvalg

7 Fase III -Den empiriske fase.
Observasjonsmetoder; Skjult, åpen og skjult deltagende Strukturerte intervjuer Enqueter – spørreskjema

8 Fase IV - Analyse av data.
Data organiseres, settes sammen og systematiseres slik at mønstre og sammenhenger kan sees Resultatene gjøres forståelige Sees i en videre sammenheng Statistikk

9 Fase V Formidling av resultatene
Forskerrapport Artikler Muntlig Anvendelse av funnene ved å ta de tilbake til praksis Gi tilbakemelding til respondentene

10 Validitet/ gyldighet Vurdering av datas relevans for problemstillingen
Teoriplan Emperiplan Hvordan andre variabler påvirker eller påvirkes av den operasjonelle variabelen Fremskaffes det gyldig viten som er i overensstemmelse med virkeligheten?

11 Reliabilitet Har målingen vært nøyaktig
Er alle ledd i undersøkelsen nøyaktig utført Er det mulig å gjenta undersøkelsen å få samme resultat Kan flere personer finne de samme data ved en observasjon Stabilitetstester Ekvivalenstester

12 Signifikansnivå P-verdier
Sier noe om sannsynligheten for at det resultatet en har fått kan begrunnes i tilfeldigheter.

13 LITTERATURLISTE. Fjelland R., Gjengedal E. Vitenskap på egne premisser. Ad Notam Gyldendal, 1995 Hartvigsen G. Forskerhåndboken. Høyskole Forlaget AS 1998. Hellevik, O., Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap.Universitetsforlaget, 1991. Polit, D.F., and Hungler,B.P. Nursing Research, Principles and Methods, 5. ed., J.B. Lippincott company, 1995. Polit D.F., Beck C.T., Hungler B.P. Essentials of Nursing research. 5 ed. Lippincott, 2001. .


Laste ned ppt "Kvantitativ forskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google