Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport - bedrift Sammendrag Innholdsfortegnelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport - bedrift Sammendrag Innholdsfortegnelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport - bedrift Sammendrag Innholdsfortegnelse
Innledning Bakgrunn for oppgaven Hensikt med oppgaven Presentasjon av problemstilling Avgrensning/presesiering av problemstilling Begrepsavklaringer Teori - fokus på kartlegging forebyggende og helsefremmende arbeid, fysioterapi, belastningslidelser/arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager, arbeidsmiljø, HMS- arbeid, annet?

2 Teori Teori skal vise hvilken kunnskap som finnes om emnet, hvilke begrensninger denne kunnskapen har, vise at det evt. er behov for mer kunnskap

3 Teori Teori styrer din forståelse for hva du søker i din undersøkelse/kartlegging Svarene skal du lete etter i resultatene du presenterer fra kartleggingen du gjør (empirisk rapport) og gjennom eksisterende teorier, kartlegginger, lover, og andre dokumenter

4 Teori Teoriene (litteratur, tidligere kartlegginger, veiledninger, handlingsplaner) skal hjelpe deg til å søke kunnskap for å finne svar på problemstillingen din.

5 Teori Arbeidsmiljøloven, spesielt § 12 Forskrift til arbeidsmiljøloven
Forskrift om systematisk helse-,miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomeheter (veileder) Internkontrollforskriften Handlingsplan for forebygging av belastningslidelser ( ) Forebyggende helsearbeid (Mæland)

6 Rapport - Bedrift Sammendrag Forord Innholdsfortegnelse Innledning
Teori Metode Data Drøfting Oppsummering Litteraturliste vedlegg

7 Sammendrag Kommer først i rapporten
gir leseren en god oversikt over hva rapporten handler om sier noe om tema, problemstilling, undersøkelsen, metode for datainnsamling/kartlegging og utvalg presenterer resultatene (kort) sier noe om behov for videre undersøkelser nøkkelord

8 Fra tema til problemstilling
Finn et tema som interesserer deg presiser temaet, avgrens fra det generelle til det spesielle Sett opp 2-4 spørsmål om temaet du ønsker å svare på spørsmålene skal hjelpe deg til å problematisere temaet hovedproblemstillingen kan formes som et spørsmål eller som en påstand sørg for at det går an å svare på problemstillingen

9 Teori, kunnskaper, fokus
Hva skal teori hjelpe deg med hvilke kunnskaper trenger du for å svare på problemstillingen hvilke kunnskaper trenger du for å gjøre en kartlegging hvilke kunnskaper har andre om samme tema hvordan finner du frem til relevant litteratur

10 Metode metode er “veien man går….” problemstillingen bestemmer metoden
en metode eller flere observasjonsguide intervjuguide sjekkliste gangen i arbeidet bearbeiding av data metodekritikk, hva kunne jeg ha gjort annerledes

11 Data betyr innsamlet informasjon
Innledning presentasjon av informantene presentasjon av resultatene: tematisk kronologisk tekst tabell oppsummering av resultatene

12 Datainnsamling Forberedelser avtaler
utstyr: video, kamera, papir/penn båndopptaker rom, sted, ute, inne,tid hva gjør du under kartleggingen: følger sjekk-liste, bruker arbeids-miljøloven(§ 12), internkontrollen, annet? hva gjør du rett etter kartleggingen: skriver logg: “jeg så xxxx, jeg hørte xxx,

13 Bearbeiding av data Systematisering av rådata: kategorisering
se etter likheter, ulikheter se etter fenomener i grupper se etter enkeltfenomener se etter din forståelse i søken etter gyldig informasjon se etter resultater ikke tolke/analysere empiri

14 Drøfting å drøfte er å diskutere med seg selv
trekk frem interessante funn fra kartleggingen diskuter disse funnene i lys av litteraturen kommenter hva DU legger i funnene kommenter om du er enig eller uenig med litteraturen og begrunn dine kommentarer oppsummer dine drøftinger

15 Drøfting Dataresultatene diskuteres i lys av teori, tidligere kartlegginger, sjekklister som er utarbeidet på bedriften Det er kun resultatene fra undersøkelsen som skal drøftes, ikke noe nytt som du ”plutselig” synes er viktig Kom med egne meninger underveis

16 Oppsummering Er temaet behandlet på en saklig måte
Er problemstilling besvart Er metoden anvendelig Er dataresultatene tillitsvekkende Er drøftingene saklige Er oppsummeringen pålitelig Er anonymitet ivaretatt

17 Skrive for å lære er en viktig læringsstrategi fordi faglig skriving er en nødvendig studie/yrkeskompetanse fordi studenter sliter med skriving fordi fysioterapeuter sliter med å fremstille saker skriftlig fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive fordi du lærer faglig stoff gjennom tilbakemelding og i samarbeid med andre gjør deg bevisst på deg selv, dine kunnskaper, manglende kunnskaper, dine meninger og dine refleksjoner gjør deg målrettet når du leser får deg til å velge litteratur som er relevant for problemstillingen

18 Hvorfor skrive Du skriver fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive
Du skriver for å finne frem til tanker Du skriver fordi du lærer faglig stoff gjennom å skrive

19 Hvorfor skrive Du skriver for å finne frem til tanker og til å utvikle og strukturere dem Du skriver for å klargjøre for deg selv hva du forstår og hva du ikke forstår om emnet Når du går tilbake til det du har skrevet, kan du nøste opp din egen tankeutvikling, og oppdage nye tankerekker som du ikke hadde på forrige skrive-tidspunkt Skriving og skriveprosess betyr reformulering av fagstoff, du forholder deg til fagstoffet flere ganger og får overføringsverdi

20 Skrive for å lære Gir deg anledning til å følge egen studieprosess
hjleper deg til å trekke ut og bearbeide pensum viser at rapporter er en del av undervisningen i studiebolken gir deg mulighet til å bygge opp en portefølje gir deg trening i å avgrense og svare på problemstillinger får deg til å vurdere kildene kritisk får deg til kunne ta et kritisk standpunkt viktig for å sette ord på ”diffuse ting” kilde: Dysthe O, abstrakt forlag 2000, Skrive for å lære


Laste ned ppt "Rapport - bedrift Sammendrag Innholdsfortegnelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google