Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel?

2 Prosjektoppgaven Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal godkjennes av faglærer. Oppgaven skal være på ca 10 sider. Velg antall ord ved å velge Verktøy og ordtelling i menyen. Arial 10 tekst Oppgaven må være levert og godkjent før du får gå opp til eksamen. Frist for levering: Dere får bokstavkarakterer og oppgaven vil telle 40 %, eksamen teller 60 %

3 Målet med oppgaven Lære om å skrive en vitenskapelig artikkel
Få trening i å lete etter og samle stoff fra litteraturen Lære hvordan dokumentere påstander Fordype seg i en del av pensum

4 Selve fremgangsmåten kan med fordel deles i mindre arbeidsoppgaver:
Velg først et tema og formulerer en foreløpig problemstilling Søk deretter etter materiale til oppgaven i litteraturen Fordyp deg så i materialet og samle stoff til oppgaven Lag skisser underveis, gjerne både for hele oppgaven og for delkapitlene Tilslutt begyner du å skrive artikkelen.

5 Oppsett for en vitenskapelig artikkel
Tittelside Innholdsfortegnelse (med sidetall) Innledning (Hvorfor?) Materiale og metode (Hvordan?) Resultater (Hva fant du ut?) Diskusjon (Hva betyr det du fant?) Konklusjon Referanseliste (hvor har du hentet fagstoffet fra?)

6 Innledning Her redegjøres hvorfor studien gjennomføres og hvilke resultater man ønsker å oppnå Bakgrunn (Hva vites allerede om temaet?) Problemstilling (Hensikten med “forsøket”, spørsmål du vil belyse

7 Materiale og metode Beskrivelse av utstyr og metode – selve utførelsen

8 Resultater Hvilke resultater har man fått
I dette kapittelet skal KUN resultatene stå! Figurer, tabeller og grafer presenteres Husk å nummerere dem Husk figurtekst! Hver figur med figurtekst skal kunne forstås uavhengig av teksten i oppgaven!

9 Diskusjon Svar på problemstillingen!!! Summer opp hovedfunnene
Hva mener du funnene sier? Hvilke konklusjoner er det rimelig å trekke? Analyse, tolkning, kritisk gjennomgang, refleksjon og ettertanke Når du trekker inn teori inn i drøftingen, forutsetter du at leseren kjenner denne. Trekk kun inn det som står tidligere i oppgaven. Har det skjedd noen avvik? Fant man noe uventet? Gikk noe galt?

10 Diskusjon forts. I dette avsnittet fører man et videre resonnement rundt resultatene og belyser mulige konsekvenser Her er det også naturlig å diskutere hva den videre forskningen bør være Leseren skal hele tiden kunne se Hva (dataene og) materialet forteller Hva som er teoretiske synspunkter Hva som er dine tolkninger og forklaringer, og hva du trekker inn av egne synspunkter

11 Konklusjon Kort Skal sammenfatte hovedpunktene i arbeidet
Si kort noe om hva du fikk ut av oppgaven Skal etter å ha lest konklusjonen sitte igjen med meningsfulle og korte svar som avspeiler oppgavens hovedtrekk og hovedinnhold, i tråd med spm som ble reist i innledningen

12 Referanser Alle påstander som ikke er alment kjente skal vise til en kilde (referanse) Dersom du har lært noe som du vil ha med i oppgaven må du først finne litteratur som støtter dette – du skal ikke skrive oppgaven utifra eget hode. Forelesningsnotater eller noe en foreleser har sagt er ikke gode kilder

13 Kildehenvisninger skal føres slik:
Kilden føres opp som tall i parentes i slutten av første setning i det avsnittet kilden gjelder for, FØR punktum, med mellomrom etter siste ord slik (1). Den første kilden heter (1), den neste (2) osv. Når en kilde har fått et nummer så har den det samme nummeret gjennom hele oppgaven, slik at hvis du senere i oppgaven viser til samme kilde får den samme nummer som den hadde tidligere i oppgaven.

14 Referanseliste Referanselisten føres slik:
1) Pedersen et al. Grunnleggende ernæringslære 1. utgave, Gyldendal Norsk Forlag 2009 2) ………. 3) ………

15 Husk Bruk faglig språk, ikke muntlig eller slang
Vær presis, skriv korte lettfattelige setninger og hold deg til tema. Ikke ta med irrelevant/spekulativ informasjon - alt skal kunne dokumenteres. Begrunn alle påstander vha referanser. Gjør oppgaven oversiktlig med tydelige overskrifter.

16 Tips Unngå å måtte levere mange ganger – sjekk at alle punkter er med før du leverer så blir det mindre å rette på for deg!

17 Til slutt Husk at du trenger ikke forstå alt på en gang
Du vil aldri forstå alt første gang Les på nytt og på nytt Hopp over vanskelige uttrykk og fortsett lesingen Etter hvert forstår du mer og mer Øvelse gjør mester!


Laste ned ppt "Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google