Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004
Erna Håland LIKT NTNU

2 Kvalitativ forskning Forståelse heller enn forklaring
Nærhet heller enn avstand Eksplorerende Fortolkende tilnærming, fokus på informantenes opplevelse Erna Håland LIKT NTNU

3 – Et viktig formål med kvalitative studier er å oppnå forståelse av
Thagaard (1998): – Et viktig formål med kvalitative studier er å oppnå forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner. Kvalitative studier kan være rettet mot en målsetting om å forstå virkeligheten slik den oppfattes av de personene som forskeren studerer. Erna Håland LIKT NTNU

4 Kvantitativ forskning
Større vekt på årsaksforklaringer Kan ha stor avstand til forskningsobjektet Samler data i form av tall Statistisk analyse Erna Håland LIKT NTNU

5 Eksempler på datainnsamling
Kvalitativt: intervju, observasjon, analyse av ulike typer dokumenter og tekster Kvantitativt: spørreskjema Erna Håland LIKT NTNU

6 Kombinasjoner Kvalitative metoder fremhever innsikt
Kvantitative metoder betoner oversikt Metodene kan kombineres og utfylle hverandre Erna Håland LIKT NTNU

7 Ulike typer kombinasjoner
Kvalitativ undersøkelse før kvantitativ Kvantitativ undersøkelse før kvalitativ Kvalitative og kvantitative tilnærminger går side om side Erna Håland LIKT NTNU

8 Grunnlaget for kvalitativ metode
Kritikk av positivismen Konstruktivisme Både forsker og informant er deltakere i kunnskapsproduksjonen Erna Håland LIKT NTNU

9 Intervju Et intervju er en samtale med et formål
Ulik grad av strukturering av intervjuet, fra helt åpen til helt fastlagt struktur Erna Håland LIKT NTNU

10 Intervju Det kvalitative forskningsintervju: delvis strukturert tilnærming - spørsmål og temaer bestemt på forhånd - spørsmålsformuleringer og rekkefølge ikke fastlagt i detalj - intervjuguide (fra stikkord til mer detaljert guide) Erna Håland LIKT NTNU

11 Intervju – hvordan intervjue? (fra metodeforelesning av Aksel Tjora)
Oppmuntre informanten til åpenhet Gå til det konkrete, få fram opplevelser Gi positive tilbakemeldinger Ikke press informanten Gi tilbakemeldinger underveis Sjekk at du har forstått informanten Lytt og observer Erna Håland LIKT NTNU

12 Intervju – forhold til informantene
Informant - intervjuer: gjensidighet, tillit, åpenhet Situering Forskerens rolle Mulige problemer Erna Håland LIKT NTNU

13 Intervju - avslutning Etikk Registrering Forskerlogg
Etterbehandling av intervjuer Presentasjon av resultater Erna Håland LIKT NTNU

14 Eks fra egen forskning - Statoil
Implementering av læreportal Intervjuer med ulike aktører knyttet til prosjektet Valg av informanter Min rolle som forsker (nærhet og distanse) Situering – informantene svarer fra eget ståsted og kan bringe nye ting inn Erna Håland LIKT NTNU

15 Leder: personaldirektør
Organiseringen av Styringsgruppe Leder: personaldirektør Prosjektleder Produktteknisk ansvarlig Prosjektteknisk ansvarlig Brukerfaglig ansvarlig Work group 1 Implementering Work group 2 Innhold Work group 3 Lay out Work group 4 IT-løsning Work group 5 Videreutvikling Erna Håland LIKT NTNU

16 Litteratur Thagaard, Tove (1998): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode Ryen, Anne (2002): Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid Kvale, Steinar (1997): Det kvalitative forskningsintervju Silverman, David (1993): Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction Hammersley og Atkinson (1996): Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning Nettsted med linker til metodelitteratur: Erna Håland LIKT NTNU

17 Gruppearbeid Diskuter hvilken metode som er mest hensiktsmessig i forhold til egen problemstilling kvantitativ/kvalitativ/kombinasjon? hvilke teknikker ønsker dere å bruke (spørreskjema, intervju, observasjon, dokumentanalyse…)? Diskuter metodisk opplegg og gjennomføring (valg av informanter, praktisk gjennomføring, mulige problemer, etterarbeid og analyse…) Erna Håland LIKT NTNU


Laste ned ppt "Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google