Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Allmøte!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Allmøte!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Allmøte!

2 Hvorfor er vi samlet ? I utarbeidelse av nye retningslinjer for håndtering av helg- og høytidsperioder er NSF, Fagforbundet, FO, DELTA, NITO, DNJ og Radiografforbundet uenige med SUS om en rekke punkter, nedfelt i 4 protokoller. SUS har ensidig innført ny praksis. Denne praksisen innebærer dårligere lønns- og arbeidstidsvilkår for de ansatte og strider etter vår mening mot Arbeidsmiljøloven og Overenskomsten.

3 Hvorfor er vi samlet ? Prøve å informere kort om et komplisert regelverk om arbeidstid . arbeidsgivers rolle, din rolle TVs rolle Diskutere hvordan vi kan stå sammen, organisasjonene, medlemmene for å unngå dårligere arbeidsbetingelser i forbindelse med helg og høytid

4 Arbeidsgiver og tillitsvalgte MÅ bli enig!
Begrensninger i arbeidsgivers styringsrett ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Hovedavtalen Ferieloven HTA AML Folketrygden Arb.giv.-styringsrett Arbeidsgiver og tillitsvalgte MÅ bli enig! Arbeidsgiver kan ikke STYRE noen til å godkjenne en turnusplan.

5 Arbeidstidspolitikk er relatert til verdier:
Helse Velferd Likestilling Faglig forsvarlighet

6 ARBEIDMILJØLOVEN - PARAGRAFER SOM GJELDER ARBEIDSTID
 § 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

7 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
Arbeidsmiljøloven § 10-5 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid AML § 10-5 Grunnlag for gjennom-snittsberegning Maks antall timer i løpet av 24 timer Maks antall timer i løpet av syv dager Maks beregnings-periode Forutsetninger Formkrav Konsekvens av uenighet Første ledd Avtale med arbeidstaker 9 timer 48 timer 52 uker Enighet Arbeidstaker ikke bundet av kollektiv avtale Skriftlig avtale Ingen avtale om gjennomsnitts- beregning Andre ledd Avtale med tillitsvalgte 10 timer 54[1) (48) timer Virksomheten er bundet av tariffavtale Ingen avtale om gjennomsnittsberegning Tredje ledd Samtykke fra Arbeidstilsynet 13 timer 78[2] (48) timer 26 uker Ordningen er helse- og velferdsmessig forsvarlig Skriftlig tillatelse fra AT AT kan likevel fatte vedtak, men: referat fra drøftingene skal vedlegges søknaden og AT skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. [3]

8 § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid
(2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

9 § 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri
(1) Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. (2) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.

10 § 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri
(3) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager…….

11 Avtalekompetanse Dersom det er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
vaktlengden er over 9 timer hviletiden er under 11 timer SKAL tillitsvalgte godkjenne turnusen. En helg og høytidsturnus er ikke (etter vår mening) å betrakte som en mindre endring arbeidsgiver har styringsrett over.

12 Avtalekompetanse § 10-(4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag.

13 Avtalekompetanse ” Departementet kan ikke se at nevnte endring innebærer noen begrensninger i adgangen som tillitsvalgte hadde til å inngå slike avtaler, og anser derfor det denne kompetansen fortsatt er i behold.” (brev av fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til KS)

14 § Søndagsarbeid (1) Det skal være arbeidsfri fra kl dagen før en søn- eller helgedag og til kl dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl til kl dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. (2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

15 Helge- og høytidstillegg, overenskomst
For ordinært arbeid mellom kl og kl på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom kl og kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften, betales et tillegg på 1 1/3 timelønn per arbeidet time. Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene i helseforetakene, kan det i stedet for godtgjøring etter dette punkt helt eller delvis gis 1 1/3 times fri per arbeidet time. Slik fritid skal ikke legges til de tider/dager som er nevnt under dette punkt og skal for øvrig gis innen 1 måned dersom partene ikke blir enige om noe annet.

16 Fra protokoll mellom SUS og organisasjonene 20.1.10
Oranisasjonene anmerker: Flytting av vakter som fører til at ansatte i praksis må jobbe inn lovfestede fridager vil anses som planlagt merarbeid og overtid og utløser økonomiske krav. Ved avtale om gjennomsnittsberegning kan vakter evt. flyttes ut fra prinsippet ”rødt mot rødt og sort mot sort”. En forskjellsbehandling av dag- og turnusarbeidere er urimelig og uakseptabel. Alle dagarbeidere får fri alle helgedager uten trekk i lønn eller noen form for krav om innarbeiding av helgedagene.

17 Hva hvis ikke avtale om gjennomsnittsberegning ??
Like mange timer hver uke (35,5) § Arbeidsplan skal utarbeides i samarbeid med TV Arbeidsgiver har styringsrett i (etter at han har samarbeidet og drøftet med TV) 11 timers hviletid

18 Hva hvis ikke avtale om gjennomsnittsberegning ??
Turnusene blir ganske umulige fordi det må gås likt timetall hver uke Ugunstig helgejobbing 8 timers nattevakter j.fr.§10-11 (5) og 11 timers hviletid gjør det vanskelig ,j.fr.§ 10-8 (1).

19 VIKTIG Arbeidstid er viktig for helse og velferd.
Vi skal ikke gå med på stadig dårligere arbeidstidsordninger TURNUSEN ER VÅRT VIKTIGSTE VERNEUTSTYR

20 Retningslinjer helg-/høytid
Partsammensatt utvalg startet arbeidet mars 2009 Målsetting: partene skulle i fellesskap komme fram til omforente retningslinjer for avvikling av helg- og høytidsturnuser Grunnleggende uenigheter avklart på møtet i januar 2010 4 uenighetsprotokoller Drøfting gjennomført 1. mars 2010

21 Hva handler uenighetene om?
ivaretakelse av rettigheter iht lov- og avtaleverk tillitsvalgtes syn er at retningslinjer for helg- og høytid omgår minimumsbestemmelsene i lov- og avtaleverk det åpnes opp for innarbeiding av fritid hensynet til den ansattes velferd reduseres (må innarbeide fri på røde dager) medfører økonomiske tap for den ansatte

22 Uenighetsprotokoll nr. 1
Handler om: Avtalekompetanse tillitsvalgtes syn: i virksomheter med tariffavtale er det tillitsvalgte som skal inngå avtale om gjennomsnitts-beregning Bruk av hjelpeturnus: tillitsvalgtes syn: bruk av hjelpeturnus innebærer ny avtale med tillitsvalgte dvs. hjelpeturnuser skal godkjennes

23 Uenighetsprotokoll nr. 2
Handler om: Betalingsbestemmelser (iht overenskomsten) og arbeidstids-bestemmelser (iht AML) ”innholdet” i F-dagene (spesielt F3 og F5) Tillitsvalgtes syn: Når overenskomst (og lokale B-deler) gir bedre betingelser enn minstekrav i AML; er det overenskomst (og lokale B-deler) som gjelder: det kan ikke skilles mellom betalingsbestemmelser og arbeidstidsbestemmelser overenskomst og lokal B-del kan ikke settes tilsides

24 Uenighetsprotokoll nr. 3
Handler om: Flytting av vakter i hjelpeturnus når en ikke har inngått avtale om gjennomsnittsberegning. Tillitsvalgtes syn: alle avvik fra inngått grunnturnusavtale må avtales mellom partene. en kan ikke flytte på arbeidstid for å omgå minimums-bestemmelsene i AML (f.eks flytte på vakter slik at en omgår bestemmelser om påfølgende rød dag fri -F3) det skal vanligvis ikke være samsvar mellom timetallet i grunnturnus og hjelpeturnus (F3 dager = lønnet fritid)

25 Uenighetsprotokoll nr. 4
Handler om: AML §10-10(1) når en i grunnturnus arbeider 2 påfølgende søn- og helgedager, skal en ha den ene søn-og helgedagen fri uten trekk i lønn retningslinjene åpner opp for innarbeiding av fritid tillitsvalgte hevder at fri på røde dager skal innvilges uten innarbeiding eller trekk i lønn tillitsvalgte hevder at flytting av vakter fortsatt må følge prinsippet ”rødt mot rødt” og ”sort mot sort” tillitsvalgte ber om at medlemmene kontrollerer lønnsslippene etter høytidene viktig å følge med på tilleggene viktig å følge med på at det ikke korrigert for ”minustimer” / trekk i lønn

26 Veien videre: Fagforeningene sender Drøftingsprotokoll med vedlegg (uenighetsprotokollene) til sine respektive sentrale parter det vil ta tid før sentral avklaring foreligger Turnuser som ikke godkjennes, skal drøftes: ansatte må gå vaktene (resignasjonsplikt) fagforeningene vil fremme økonomiske krav iht uenighetspunktene ytterligere tvisting iht. lov- og avtaleverk kan bli aktuelt

27 Veien videre: Opplæring / informasjon til medlemmene:
viktig at medlemmene har kunnskap og kompetanse om regelverk i forhold til turnusbestemmelser medlemmene må foreta valg om gjennomsnittsberegning på rett grunnlag og ikke oppleve at de ”tvinges til” eller ”straffes for” sine valg fagforeningene ønsker å komme ut på lokale medlemsmøter for å informere om bakgrunnen for uenighetsprotokollene / gi medlemmene råd i forhold til veien videre. Det er krevende å være uenige. Likeverdighet, respekt og tillit er viktige nøkkelord.

28 Takk for oppmøtet! Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med lokale
tillitsvalgte for nærmere informasjon!


Laste ned ppt "Velkommen til Allmøte!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google