Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass: Allmennhelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass: Allmennhelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass: Allmennhelse 14.5.09
Hjelpemiddelformidling - et nødvendig onde eller en spennende faglig utfordring?

2 Hvorfor hjelpemiddelformidling?
Fordi noen trenger det pga funksjonsproblemer Fordi samfunnet ikke er tilpasset alle Fordi det er kostnadseffektive funksjons-, aktivitets- og deltakelsesfremmende tiltak Fordi det kreves kompetanse for å komme fram til riktig løsning for den enkelte Fordi samfunnet ønsker å bistå mennesker med særskilte behov Fordi det er så komplekst at samfunnet har laget systemer for å forvalte ordningen

3 Hva er hjelpemiddelformidling?
Faglig bistand til anskaffelse av hjelpemidler Enkeltstående funksjonsfremmende tiltak og tilrettelegging Som et ledd i en mer omfattende habiliterings-/rehabiliteringsprosess Et forvaltningsmessig anskaffelsessystem for funksjonsfremmende teknologi Rettighetsbaserte velferdstiltak rettet mot personer med funksjonsnedsettelser

4 Tre sider av hjelpemiddelformidlingen
Faglig prosessbistand Hjelpemiddel-formidling Lovverk Rettigheter Teknologi

5 Utgangspunktet for spørsmålet…
Nødvendig onde eller faglig utfordring for hvem? Brukerne og deres pårørende? Samfunnet og myndighetene? Fagpersonene - ergoterapeutene?

6 Brukerperspektiver… Ved funksjonsnedsettelse – ofte et nødvendig onde
Men også en virksom vei til mestring og deltakelse Et alternativ til avhengighet av andre mennesker Hverdagsobjekter utover det som finnes i vanlig handel En utfordring fordi det ofte kreves mye kompetanse for å finne fram til riktig løsning

7 Faglig prosessbistand
Brukerperspektiver Tilgjengelighet til riktig kompetanse Effektiv bistand – rask oppfølging Helhet og sammenheng i alle deler av prosessen Livsløpsperspektiv - kontinuitet Faglig prosessbistand Brukerbehov og forventninger Teknologi Rettigheter Rett knyttet til nødvendig og hensiktsmessig ut fra funksjonsbehov Hensiktsmessig/funksjonell Individuelt tilpasset Moderne Driftssikker Nøvendig service

8 Samfunnsperspektiv… Velferdspolitiske tiltak begrunnet i idealer om like muligheter for borgerne individualiserte kompenserende tiltak som et supplement til (eller framfor) universelt utformede samfunn Samfunnspolitiske tiltak for å redusere behov for arbeidskrafts- og mer kostnadskrevende bistand

9 Samfunnsperspektiv… Helsepolitisk, pedagogiske og arbeidsmiljømessig begrunnede tiltak overfor grupper med særskilte behov Juridiske tiltak for forvaltning av lovverk og rettigheter Forvaltningsmessige tiltak for å sikre kostnadseffektivitet og økonomisk kontroll relatert til anskaffelse og bruk av teknologien

10 Samfunnsperspektiver
Kostnadseffektivitet (tiltak må treffe mål rimeligst mulig) Faglig forsvarlighet og kvalitet – kompetanse i alle ledd Hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåene Faglig prosessbistand Samfunn og myndigheter Rettigheter Teknologi Kostnadseffektiv forvaltning inkl. gjenbruk (rimeligst mulig) I tråd med lov om off. anskaffelser Bruke markedsmekanismer Stimulere til innovasjon og utvikling Portåpnerrolle - funksjon Dørvokterrolle - kontroll

11 Ergoterapifaglige perspektiver…
Nødvendig onde – hvorfor en slik ordbruk? Ikke faglig og kompetansemessig utfordrende? Men både brukernes og samfunnets behov for kompetanse er omfattende og komplekse. Deres behov er våre faglige utfordringer! Ikke faglig relevant? Men der målet er aktivitet og deltakelse finnes det knapt mer effektive enkelttiltak!

12 Ergoterapifaglige perspektiver…
Lav faglig status på oppgavene? Men betydningen i brukernes liv er stor, hvem definerer dette som lavstatus? Viktig å jobbe med egne holdninger. (I NAV Hjelpemiddelsentral har ergoterapeuter høy faglig status!) For mye forvaltning? (feil rolle?) Kanskje, men hvordan synliggjør vi de kompetansekrevende prosessene som en del av helheten? Hvordan sikre brukerne den nødvendige rehabiliterings- og tilretteleggingsfaglige kompetansen?

13 Formidlingsprosessen..
6. 5. Tilpasning Tilettelegging Søknad Vedtak Anskaffelse 7. Veiledning Opplæring Trening Utprøving Vurdering Valg 4. Oppfølging 8. Kompetanse- behov? Plan – målsetting 3. 9. Reparasjoner Teknisk service Utredning av situasjonen 2. Evaluering Kvalitetssikring 10. Praktisk problem Behov 1.

14 Spennende faglige utfordringer!
Hvordan sikre og videreutvikle verdens beste formidlingssystem? Retten til funksjon – retten til teknologi - retten til kompetanse Press mot NAV – press mot kommunene – helhet og sammenheng er viktig! Hjelpemiddelutvalget – NOU

15 Spennende faglige utfordringer!
Hvordan forstår vi kunnskapsgrunnlaget for hjelpemiddelformidlingen? Hvordan sikre en kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling? Brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Hvordan sikre nødvendig generalisert og spesialisert kompetanse?

16 Kompetanseområder Er forankret i: Arbeid og aktivitet Bo og leve
Brukermøtet – mål Politikkområder Systemer Kompetanse Lovverk Oppvekst, lek og læring Det offentlige rom

17 Kompetanseelementer Arbeid og aktivitet Oppvekst, lek og læring
Aktiviteter - arenaer Funksjon - funksjonsproblemer Arbeid og aktivitet Oppvekst, lek og læring Bo og leve i eget hjem Det offentlige rom Syn Teknologi og tilrettelegging T&T Hørsel Syn + hørsel Språk - kommunikasjon Kognitive og psykiske funksjoner Fysiske – motoriske

18 Tilretteleggingskompetanse
Personrettet Motivasjon - mobilisering Læring Trening Kompensering Objektrettet Tilpasse/forenkle objekt Tilføre objekt - støtteteknologi Aktivitetsrettet Strukturering Forenkling – kompenserende teknikker Alternativer aktiviteter Omgivelsesrettet Individuell fysisk tilrettelegging Universell utforming Sosiale omgivelser - støtte/bistand/bearbeiding

19 Objektkunnskap – en egen utfordring!
Objektfunksjon Formål Forbruksobjekt Problemløsningsobjekt Læringsobjekt Støtteobjekt Symbolsk objekt Opplevelsesobjekt Anvendelsesområde Enkel – kompleks læring Objektbetydning Personlige og sosiale aspekter – symbolverdi og status Praktiske aspekter -nytteverdi Objektkonstruksjon Materiale Kompleksitet Estetikk Størrelse - vekt

20 Spennende faglige utfordringer!
Hvordan sikre at hjelpemiddelformidlingen inngår som en del av forebyggende, rehabiliterende og habiliterende prosesser (et av flere virkemidler som fremmer funksjon og aktivitet)? Tid og ressurser Samhandlingsmodeller Oppfølgingsstrategier Hvordan balansere innsatsen mellom individuell tilrettelegging og universell utforming? Ja takk, begge deler!

21 Til slutt Ergoterapeuter har alt å vinne på å slutte å omtale hjelpemiddelformidlingen som et nødvendig onde! Dette er et av våre sterkeste faglige ben. Feltet er i all sin kompleksitet en stor faglig og kompetansemessig utfordring, både som enkelttiltak og sett i sammenheng med mer helhetlige prosesser! Utviklingsoppgavene venter!

22 Temaer til neste møteplass?
Hvilken rolle spiller hjelpemiddelformidling i hab-/rehab? Hvilken rolle skal ergoterapeuter ha i hjelpemiddelformidlingen? Hvordan sikre nødvendig og hensiktsmessig fag- og kompetanseutvikling på dette området?


Laste ned ppt "Møteplass: Allmennhelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google