Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– en betingelse for aktivitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– en betingelse for aktivitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 – en betingelse for aktivitet
Møteplass Folkehelse 12. mai 2009 Universell utforming – en betingelse for aktivitet Fagsjef Toril Laberg Universell utforming er en betingelse for aktivitet

2 NETFs program 2007-2010 Samfunns-, helse- og velferdspolitikk
1.1 Et samfunn for alle NETF skal: arbeide for et mer inkluderende samfunn og mot alle former for diskriminering bidra til at universell utforming blir lagt til grunn for alle samfunnsplanlegging

3 NETFs program 2007-2010 Fagpolitikk og yrkesutøvelse
3.1 Rammebetingelser for yrkesutøvelsen NETF skal: arbeide for at befolkningen sikres nødvendig og likeverdig tilgang til ergoterapikompetanse stimulere til at ergoterapeuter ser sitt samfunnsansvar og bidrar aktivt med sin kompetanse på systemnivå arbeide for hensiktsmessig tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

4 NETFs program 2007-2010 3.6 Ergoterapi i et internasjonalt perspektiv
NETF skal: følge opp NETFs medlemskap i internasjonale ergoterapeutorganisasjoner og nettverk WFOT, ENOTHE og COTEC Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapist for the European Countries Active aging Universal design Mental Health

5 Universell utforming og aktivitet
Aktivitet er avgjørende for god helse Behandling og rehabilitering er ikke tilstrekkelig for all aktivitet Uheldige samfunnsstrukturer på ulike nivåer kan skape uhelse Det kan være enklere å endre samfunnet enn individet Opprinnelsen til barrierefri design er knyttet til rehabilitering av funksjonshemmede. Etter 2. verdenskrig lyktes leger og terapeuter å få mange mennesker med nedsatt funksjonsevne i stand til å klare seg i hverdagen takket være behandling, trening og bruk av tekniske hjelpemidler. Samtidig konstaterte man at utformingen av det fysiske miljø var en avgjørende faktor for funksjonsevnen. Faktorer som påvirker folkehelsen befinner seg i flere samfunnssektorer, og beslutninger som har innvirkning på folks helse tas ofte utenfor helsesektorens primære ansvarsområde. Hvordan de fysiske, sosiale og holdningsmessige omgivelser som omgir personen er, vil ha stor betydning for et vellykket rehabiliteringsforløp. God fysisk og psykisk helse skyldes selvsagt et komplekst samspill mellom en rekke forhold. Men dersom forholdene hindrer oss i å delta, kan det være uhelseskapende på samme måte som en fysisk individuell skade. I en svensk levekårsrapport fra 2002 som gav grunnlag for regjeringsproposisjonen ”Mål for folkehälsan”, pekes det på hvordan samfunnsstrukturer på ulike nivåer kan skape uhelse. Proposisjonen setter Delaktighet og innflytelse i samfunnet opp som det viktigste målområdet. Behandling og opptrening er del av rehabilitering, men dersom en skal snakke om rehabilitering innebærer det deltakelse på ønskete livsområder.

6 Universell utforming og aktivitet
Deltakelse på ønskede livsarenaer er avgjørende for god helse Nedbygging av funksjonshemmende barrierer fører til inkludering og følelse av økt egenverd Særløsninger sementerer uheldige holdninger og roller

7 Universell utforming og aktivitet
Tilgjengelighet er en demokratisk rettighet Inkluderende fellesløsninger OG individuell tilpasning etter behov!

8 Ergoterapeuter og universell utforming
NETFs samfunnskontrakt Synliggjøre bredden i eget fag Innhente økt kunnskap om universell utforming Anvende erfaringer fra rehabilitering i lokale planprosesser Etterspørre samarbeid; fagmiljøer/etater/kommunale råd/brukerorganisasjoner/brukere Samarbeide utover helse- og sosialsektoren Samfunnskontrakten Dette kan vi levere! Vi kan! Individnivå/Systemnivå

9 Ergoterapeuters kompetanse
Kunnskap om betydningen av og forutsetninger for aktivitet Aktivitetsanalyse Funksjonsvurdering Kunnskap om enkeltindividers/gruppers barrierer i egen kommune Kunnskap om enkeltindividers/gruppers problemer med produkter Kunnskap om å tilrettelegge omgivelser

10 Ergoterapeuter kan! Ergoterapeuter får i sin grunnutdannelse kunnskap om mennesket, aktivitet og omgivleser Ergoterapeuter har muligheter til å skaffe seg fordypet kompetanse ved videreutdanning og kurs Ergoterapeuter er gode til å samarbeide

11 Teorier og modeller MoHo CMOP Occupational Justice
P-E-O- model (Person-Environment-Occupation) ICF ……. ……… MOHO also emphasizes that to understand human occupation, we must also understand the physical and social environments in which it takes place. Therefore, this model aims to understand occupation and problems of occupation that occur in terms of its primary concepts of volition, habituation, performance capacity and environmental context. Volition refers to the motivation for occupation, habituation refers to the process by which occupation is organized into patterns or routines, and performance capacity refers to the physical and mental abilities that underlie skilled occupational performance. ICF – Miljøfaktorer: fysiske, sosiale og holdningsmessige omgivelser hvor en person utfoldersitt liv.

12 Omgivelser - CMOP Institusjonelle Kulturelle Fysiske Sosiale

13 P-E-O modell Law, M et al Canada 1996 Interaksjonsmodell
Person- Aktivitet : Funksjonsanalyse Person- Omgivelser: Tilgjengelighet Aktivitet – omgivelser: Design, politkk og planlegging på systemnivå.

14 Omgivelsene

15 Brukbarhetspyramiden
Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Brukerstyring! Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Alles behov! Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Brukermedvirkning! Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler. Gå gjennom pyramiden. Nivå 1: En bred plattform, basert på UU, vil minimalisere behovene oppover i pyramiden. Felles inngangsparti for alle, gjør tilpassning med ramper i sideinngangen unødvendig. Og billigere. Brukersentrert design - design basert på mangfoldet i befolkningen, ikke på gjennomsnittsmennesket. Kunnskap om alle brukergrupper Nivå 2: Brukermedvirkning - kunnskap om ulike brukergruppers behov. Hjemmesider med syntetisk tale, minsker behovet for spesiell programvare for enkeltpersoner. Skilting med punktskrift. Teleslynge, som virker. Nivå 3 og 4: Tilgjengelige boliger, riktige hjelpemidler og god kvalitet på hjelpemiddelformidlingen, kan minimalisere behovet for personlig assistanse. Brukerstyring/brukerkontroll/ kunnskap om individuelle forutsetninger, dialog. Hvor jobber ergoterapeuter? Hvor jobber dere?

16 Omgivelsene skaper funksjonshemming
Matvarebutikker ligger oftest på bakkeplan Det lønner seg ikke å lage barrierer!

17 Takk for meg! Toril Laberg Fagsjef E-post: toril.laberg@netf.no
Tlf: /


Laste ned ppt "– en betingelse for aktivitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google