Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og samhandling Kurs Norsk Ergoterapeutforbund - ARBEIDSDELTAGELSE Bente Brunsberg NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

2 Kjernevirksomhet – hjelpemiddelsentralen
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging skal tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltagelse for personer i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser Være et ressurs- og kompetansesenter i NAV om hvordan hjelpemidler, tolk, assistanseordninger og ergonomiske tiltak kan kompensere for eller avhjelpe funksjonstap Hjelpemiddelsentral i alle fylker, Oslo og Akershus – èn sentral alder – eller for syke til å være i jobb

3 Overordnet målsetting i NAV
Overordnet mål i NAV: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Jobbstrategi 2012 fokus på de unge (under 30år) med funksjonsnedsettelser

4 Strategiske mål – 5 år Våre tjenester skal bidra til:
at alle unge under 30 år får tilrettelagt utdanningsløp/arbeidsliv og har en kompetanseplan ved overgang til videregående skole at alle barn går i tilrettelagt barnehage/skole at alle med funksjonsnedsettelser som ønsker arbeid får et relevant tilbud fra NAV at alle har en mulighet for deltakelse i dagligliv og samfunn at alle omsorgsboliger er tilrettelagt

5 Kompetanse ved Nav Hjelpemiddelsentral
Helse Funksjon Hjelpemidler Tilrettelegging Tverrfaglig kompetanse: bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, ergonomi, teknisk, lovverk, tolk mm. Hjelpemiddelsentralen har tilretteleggingskompetanse knyttet til ulike funksjonsnedsettelser

6 Ved behov for tilrettelegging for brukere i arbeidslivet kan Nav Hjelpemiddelsentral
Bistå brukere, terapeuter, arbeidsgivere og andre (SAMARBEIDSPARTNERE) med å finne gode løsninger og hensiktsmessige hjelpemidler Formidle hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne under utdanning under arbeidsavklaring i ordinært arbeid

7

8 Arbeidstaker Mange aktører Skole NAV-kontor Sykehus NAV Hjelpe- middel
NAV Arbeidsliv-senter Kommunehelsetjenesten – ergoterapeut Arbeidstaker Arbeids- giver NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse PPT NAV Hjelpe- middel sentral BHT 8

9 Utredning / funksjonsvurdering
. Praktisk problem Evaluering tilbake- melding Utredning / funksjonsvurdering Målsetting Oppfølgings- aktivititetsplan Reparasjoner teknisk service Arbeidstaker Alternative tiltak vurderes Veiledning Opplæring Oppfølging Utprøvning vurdering valg Tilpasning, spesialtilpasning Søknad Vedtak Anskaffelse

10 Hva kan Nav Hjelpemiddelsentral bidra med?
KURS til samarbeidspartnere Rådgivning/ informasjon Arbeidsplassbesøk Utredning/ utprøving Tekniske hjelpemidler Tilskudd til ombygging av maskiner Tilrettelegging av fysisk miljø

11 Hva kan Nav Hjelpemiddelsentral bidra med – forts ?
Tolketjeneste for hørselshemmede og døvblinde Lese- og sekretærhjelp - for svaksynte og blinde Funksjonsassistanse for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser i ordinært arbeid

12 Flere lover regulerer ansvaret for tilrettelegging i forhold til skole og arbeidsliv
Opplæringsloven (videregående skole) Arbeidsmiljøloven Plan- og bygningsloven Universitets- og høyskoleloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Folketrygdloven § 10-5 Når ingen andre lover kommer til anvendelse Vi kan gi råd og veileding om tilretteleggingsmuligheter uavhengig av finansieringsansvaret

13 Vilkår for hjelpemidler og tilrettelegging fra folketrygden etter § 10-5
Sykdom, skade, lyte Varig nedsatt arbeidsevne Vesentlig innskrenket mulighet til å velge yrke/ arbeidsplass Nødvendig og hensiktsmessig for å skaffe/ beholde arbeid Ved uførepensjon; dersom det vil føre til bortfalt/ redusert ytelse Inngangsvilkår ref lov om folketrygd Sykdom, skade el lyte som medfører varig…. Varig = 2-3 år eller mer – NB i folketrygdens forstand Stønad gis til hjm/tilrettelegging som er nødvendig og hensiktsmessig for å få / beholde arbeid Ved uførepensjon – kun hvis det er en plan (samarbeid med NAV kontoret) med mål å redusere uførestønad. IKKE rett til hjm for å tjene inntil 1G. EKSEMPLER: Bonde- egen næringsdrivende. Blir rullestolbruker etter trafikkskade. Ønsker å fortsette som bonde, men må få tilrettelagt traktoren for å kunne bruke den. Dette er en tilrettelegging som vil være både nødvendig og hensiktsmessig for at bruker skal kunne fortsette som bonde. Bruker som gradvis har fått dårligere syn. Jobber på et regnskapskontor, Har store problemer med å se hva som står på PC-skjermen. Har behov for et forstørringsprogram samt et forstørrende Lese-TV for å kunne fortsette i jobben. Sysselsettingstiltak. Har uførepensjon, har ikke pensjonsgivende inntekt – ikke reell arbeidsplass. Ikke rett til tilrettelegging.

14 Anskaffelse, opplæring og reparasjon
Stønad kan gis som utlån, tilskudd eller lån Ved tilskudd - må anskaffes av arbeidsgiver NB Det gis ikke refusjon for hjelpemidler som er anskaffet Nødvendig opplæring bør avklares før søknad Hjelpemiddelsentralen har ansvar for reparasjon ved utlån, ikke ved tilskudd Stønadsformer – NAV HMS bestemmer NB. Leveringsadresse Les vedtaket ---- Nytt søknadsskjema – opplæring/oppfølgingsansvarlige

15 MER INFORMASJON …………. Se www.nav.no Skjemaveileder
Kontakt oss gjerne på telefon for drøfting – rådgiving Behov for bistand – utredning/utprøving – skriftlig henvisning H12 Søknad – kontakt oss på forhånd – komplett søknad gir raskere svar Hjelpemidler Tilrettelegging informasjon

16 Ved behov for utredning/ utprøving
Skriftlig henvisning Bruk Nav.no/Skjemaer/Privatperson og finn H 12 ”Hjelpeskjema for hjelpemidler/ tiltak i arbeidslivet/ arbeidsrettet aktivitet/ utdanning” H 12 benyttes som vedlegg til søknad om hjelpemidler, sikrer nødvendig dokumentasjon Hvis du ikke vet hva det skal søkes om – be om utprøving

17 Tilretteleggingsgaranti
= serviceerklæring fra NAV Kan gis arbeidstakere, arbeidssøkere og virksomheter Ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med funksjonsnedsettelse får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. Fast kontaktperson Oppfølgingsplan med tidsfrister Omfatter alle støtteordninger i NAV

18 Eksempler på arbeidsplasshjelpemidler
Synshjelpemidler til PC (eks forstørrelsesprogram) Spesielle arbeidsstoler og sitteputer Automatiske døråpnere Ombygning av traktor Hjelpemidler til telefon, møter og varsling for hørselshemmede Huskehjelpemidler Stemmeforsterker Ekstra rullestol på jobben Programvare for dyslektikere Betjeningshjelpemidler for PC (bevegelseshemmede)

19 Et eksempel Henvendelse fra HR i stor statlig virksomhet
Ansatt med MS, går med krykker, kognitive vansker og fatigue Bestilling: MRS og trappeheis Kontakt med arbeidstaker, leder og HR Samarbeid med terapeut fra kommunen Felles arbeidsplassbesøk Anbefalt tilrettelegging: ERS, huskehjelpemiddel, døråpner,

20 Når vi lykkes…………. Bidrar vi til redusert sykefravær
Bidrar vi til at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet Bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre livskvalitet…..!? Ergoterapeuter GJØR HVERDAGSLIVET MULIG - GJØR ARBEIDSLIVET MULIG ……………………


Laste ned ppt "NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google