Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringsteamet for barn og voksne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringsteamet for barn og voksne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringsteamet for barn og voksne
Overgang barn - voksne Våre vurderinger og erfaringer Overgangsperiode bringer alltid med seg ulike muligheter, inkludert sjansen til å reflektere over og føle stolthet over sine prestasjoner, være håpefull for fremtiden og kanskje også å gi avkall på karaktertrekk vi ikke lenger ønsker å være bekjent av. For unge mennesker med p utv.h innebærer overgangen fra barndom til voksenliv ofte kvalitativt forskjellige utfordringer i forhold til andre.: Både mentalt og fysiske helseproblemer er mer vanlig for puh og sosiale problemer oppstår ofte ved overgangen til et mer komplekst liv. Nye og flere tjenesteyterere enn det å ha en forelder Habiliteringsteam for barn og voksne

2 Habiliteringsteam for barn og voksne
Overganger for hvem? Pasient Pårørende/ søsken Systemer…….Habiliteringsteam for barn og voksne Foreldre tilrettelegger mye i heimene hjelpeapparatet ikke er bevist. Å være med i prosessen og trygge foreldrene på at de kan slippe – unngå situasjoner for foreldre som opplever at de må kontrollerer systemene. Habiliteringsteam for barn og voksne

3 Hva er overganger for våre målgrupper?
Fra barnehage til skole Fra barneskole til ungdomsskole Fra ungdomsskole til videregående skole Fra skole til arbeid Fra foreldrehjem til eget hjem Fra bistand fra foreldre til mottak av miljøterapitjenester Organisering av egen fritid Ansvarsforflytting i systemer Ser behov – underkommunikasjon i kommunene på behov for veiledning. Vår kjennskap til pasientens behov kan stresse oss – en aktør som kan forutse ulike behov som ikke blir dekt. Viktig: Vi bidrar til diskusjon. Habiliteringsteam for barn og voksne

4 Forutsetning for en vellykket overgang:
Tidsperspektiv for overgangen Forberedelse og kartlegging av ferdigheter Koordinert overgang Evaluering av overgangsordningene NAKU NAKU Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemming og psykisk lidelse 1) Her kan det være viktig å bli enig om en målsetting til når man ønsker at overgangen skal skje. Dette kan gjøre det lettere i forhold til omsorgstjenesten, men for den psykisk utviklingshemmede er det også en fordel å ha fornuftige forventninger til når denne fasen skal inntreffe 2) Det vil være krevende å overføre en person til voksenlivets utdannings- og helsetjenesterr hvis vedkommende ikke har forutsetninger for å fungere i en slik sammenheng. Derfor er det viktig at deg gjøres et forarbeid. For mennesker med store helseproblemer kan dette for eksempel innebære å sjekke om vedkommende er i stand til å håndtere sin egen medisin. Underkommunikasjon av veiledningsbehovet i kommunene. 3). Dette innebærer at all relevante fagpersoner dras inn i en kartlegging av det unge menneskets behov og at denne innsatsen koordineres. De nye voksentjenestene bør spille en mest mulig aktiv rolle i denne overgangsfasen 4). Tjenesteytere bør jevnlig evaluere sin praksis så de hele tiden holder tritt med endringene i unge menneskers behov Habiliteringsteam for barn og voksne

5 Målgruppens behov i overganger
Utredning, diagnoseformidling og forståelse Behandlingstiltak/ veiledning Samarbeid med koordinator IP Anamnese – god kjennskap til pasienten Koordinators oppgave samarbeid IP i hht. Mål og tiltak som er satt i planen. God dialog med pasient og pårørende Veiledning i forhold til pasient, foreldre/ kommune MTT, skole – PPT Overganger med eks. gruppesamtaler eller kurs Nærhet til pasient Behandlermøter internt med gode drøftninger i enkeltsaker/ behandlingsplan Teamet selv mottar veiledning for å yte kvalitativt god habiliteringsarbeid. Kompetanse til oppgavene Habiliteringsteam for barn og voksne

6 Habiliteringsteam for barn og voksne
Systemer Helsestasjon Fastlege Kommuner/ systemkoordinatorgrupper, avlastning, st.kontakt PPT BUP/VOP Autismeteamet Habiliteringstjenesten for barn - sentralsykehus Barnehager SFO Barnevernstjenesten Skoler kommunalt Videregående skoler fylkeskommunalt Kompetansesenter NAV NAV – sosiale tjenester Vernede bedrifter - HIAS Arbeidsgrupper – samarbeidsmøter PPT MTT tjenesten NAV, utredningskontoret, vg.skole og Hab. arbeidsgruppe Ulike arbeidsoppgaver utover pasientarbeid – forebyggende arbeid. Habiliteringsteam for barn og voksne

7 Ulike lover i hht målgruppen
Pasientrettighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om sosiale tjenester Opplæringsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Barnevernsloven Helsepersonelloven Folketrygdeloven Straffeloven Kunnskap om Habiliteringsteam for barn og voksne

8 Å jobbe med ulike overganger gir teamet:
God kontakt med pasient, pårørende og systemer Har god kunnskap om pasienten inn i voksenlivet – pasientens og pårørendes historie Får innsikt om at hver overgang er individuell. Innsikt og erfaring til ulike systemer og lovverk Kunnskap og erfaring fra tidligere overganger Habiliteringsteam for barn og voksne

9 Viktig kunnskap for et habiliteringsteam for barn og voksne:
Kompetanse og erfaring med veiledning Systemkunnskap Samarbeid – teamarbeid God kunnskap om egen kompetanse og innsikt i egen væremåte s. 26 i veileder for voksne eksempel på områder habiliteringstjenesten spesielt skal dekke Habiliteringsteam for barn og voksne

10 Habiliteringsteam for barn og voksne

11 Habiliteringsteamet for barn og voksne
Arbeidsform – ambulante team Fokus på livsløpsperspektivet som en del av arbeidshverdagen i teamet. Forholder oss til henvisningen – naturlig avslutning i forhold til behandling ikke i forhold til alder. Få ansatte – utfordringer i forhold til bredden i faget. Hvordan effektiviser og gi bedre kvalitet? Prosjektarbeid på gruppe og systemnivå. Forskjeller i struktur og tilnærminer ved de enkelte institusjoner. Enkelte av dem kan eks benytte seg av individbasert tilnærminger, mens andre vektlegger mer nettverket rundt individet. Disse tilnærmingene kan i beste fall supplere hverandre og bane vei for en mest mulig omfattende forståelse av den psykisk utv.h. behov. – ikke bare psykisk utv.h. Samspillet mellom de ulike tjenesteytende tilbudene er helt avgjørende hvis støtteapparatet skal fungere i overgangen til voksenlivet. Dette gjelder spesielt samarbeidet mellom tjenester fir utv.h, de generelle helsetjenestene og utdanningssystemet. For at den beste støtten skal være tilgjengelig i overgangen til voksenlivet er det også viktig at tjenesteyterne besitter den nødvendige profesjonaliteten og fagkomeptansen. Habiliteringsteam for barn og voksne

12 Prosjekter i Habiliteringsteam Mosjøen
Snart voksen – overgang fa ungdom til voksen hos personer med lett psykisk utviklingshemming Kommunikasjon, struktur og tid – mestring i hverdagen. Bakgrunn Habiliteringsteam for barn og voksne

13 Habiliteringsteam for barn og voksne
Bakgrunn Helse Nord: Koordinert plan for habiliteringstjenesten for barn og voksne (des 2007) Handlingsplan for habilitering for barn og unge (sept 2009) Henvisninger til Hab.team for barn og voksne Hab.team ved Helgelandssykehuset har i koordinert plan fått i oppgave å jobbe ut prosedyrer for å sikre ansvarsfordelingen i de ulike etater/nivåer i overgang barn, ungdom, voksne og eldre. Planen ble vedtatt des Med bakgrunn i dette har vi valgt å rette søkelyset på overgang ungdom – voksen. Vi har i tillegg valgt å begrense prosjektet til å gjelde ungdom med lett psykisk utviklingshemming mellom 15 – 21 år. Viktigheten av god habiliteringsbistand til ungdom med funksjonsnedsettelser i deres overgang til voksenliv, og et familieperspektivi vår tjenesteyting. Mange opplever tjenesten som fragmentert, lite helhetlig og dårlig koordinert) Flere henvisninger de senere årene som er rettet akkurat mort denne målgruppen og utfordringer de står overfor. For noen har voksentilværelsen kommet litt brått på både for ungdommen, foreldrene og systemet - manglende forarbeid i fht de tre partene. Søkt om midler for å jobbe med dette. Sykehuset internt har sørget for en 70% stilling – ble derfor et prosjekt bare for Helgelandssykehuset Mosjøen Habiliteringsteam for barn og voksne

14 ”Snart voksen…” Målgruppe og formål
Målgruppe : ungdom med diagnosen lett psykisk utviklingshemming Alder: 15 – 21 år Formålet med prosjektet er å bidra til at ungdom og foreldre står bedre rustet i overgangen fra ungdom til voksenliv, samt god samhandling mellom systemene og foreldre. Dette skal bidra til gode prosesser for ungdommen til å innta voksenlivet. Habiliteringsteam for barn og voksne

15 Habiliteringsteam for barn og voksne
”Snart voksen…” Mål Ungdom med diagnosen lett psykisk utviklingshemming får en opplevelse av at de står bedre rustet i overgangen mellom det å være ungdom til å bli voksen Foreldre til barn med diagnosen lett psykisk utviklingshemming får en forståelse for det ungdommen deres står overfor, samt at de får anerkjennelse for deres foreldrerolle Fremme god samhandling og tydeliggjøre prosessene og rollefordeling mellom 1.og 2.linjetjenesten og ungdom/foreldre Hab.team for barn og voksne ved Helgelandssykehuset Mosjøen skal gjennom prosjektet utvikle metoder for et bedre faglig tilbud til målgruppen, pårørende og tjenesteytere når det gjelder overgang fra ungdom til voksen. Habiliteringsteam for barn og voksne

16 ”Snart voksen…” Tiltak
Ungdom: gruppesamlinger 5 ungdommer (1 dag x 7 uker) Foreldre: kurskvelder (1 kveld x 3 uker) En gruppe vår (gutter og foreldre), en gruppe høst (jenter og foreldre) Systemet: en arbeidsgruppe som utarbeider en veileder til hjelp for pasienter og tjenesteytere. Påbegynner arbeidet til høsten med informasjonsmøte Habiliteringsteam for barn og voksne

17 ”Snart voksen…” Program til ungdomskurs
1. Hvem er jeg? Selvbevissthet 2. Identitet, funksjonsnedsettelse; å være annerledes 3. Selvbestemmelse 4. Følelser; sinne og lykke 5. Kropp og seksualitet, venner og kjærester 6. Å flytte hjemmefra 7. Skole og arbeid Både program på habiliteringsavdelingen med teori, film, samtaler og (rolle)spill samt besøk eller workshop andre steder. Habiliteringsteam for barn og voksne

18 ”Snart voksen…” Foreldrekurs
Identitet og funksjonsnedsettelse Selvbestemmelse Rettigheter, tanker om nåtid og framtid Habiliteringsteam for barn og voksne

19 Habiliteringsteam for barn og voksne
NAV NONITE Målgruppe: Prosjektdeltakere er 3 gutter mellom 16 og 19 år som har diagnosen Lett Psykisk Utviklingshemming, samt støttepersoner. 16 åring bor hjemme 18 åring begynner på folkehøgskole til høsten 19 åring bor i en kommunal leilighet med bistand Habiliteringsteam for barn og voksne

20 Habiliteringsteam for barn og voksne
NAV NONITE Mål 5 ungdommer med lett psykisk utviklingshemming skal kunne bruke og prøve ut vanlig teknologi som hjelpemiddel i hverdagen. De og nettverket får en opplevelse av at det kan gi både kognitiv og kommunikativ støtte. Kompetanseheving hos fagpersoner (kommunal ergoterapeut deltar) Kunnskapsformidling til ungdommer og pårørende Metodeutvikling når det gjelder bruk av aksepterte IKT-midler som hjelpemidler for målgruppen i nedslagfeltet til Helgelandssykehuset Mosjøen resulterende i et veiledningshefte til bruk for alle. Habiliteringsteam for barn og voksne

21 Habiliteringsteam for barn og voksne
NAV NONITE Tiltak Kartlegging av behov Søknad til hjelpemiddelsentralen Forsamtaler Kontrakt Samarbeid med ergoterapeut i kommunen. Videokonferanser med NAV NONITE Workshop Apple-kafé Individuell oppfølging og veiledning Habiliteringsteam for barn og voksne

22 Prosjektarbeidere Nav Nonite
Habiliteringsteam for barn og voksne


Laste ned ppt "Habiliteringsteamet for barn og voksne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google