Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen?
Sigrid Aketun, ergoterapeut ved GERIA og Almas hus Demenssykdommer er er økende utfordring for helse og omsorgstjenestene fordi det i årene som kommer blir langt flere eldre som har demens og fordi omsorgen er krevende for familiene og kostbar for samfunnet. Personer med demens kan leve et godt og verdig liv selv om tilstanden forverrer seg jevnt og trutt. Om lag halvparten av de om lag personer med demens bor hjemme og rundt halvparten av disse mottar kommunale helsetjenester. Teknologirådet slår fast i rapport fra 2009 at det blir mangel på arbeidskraft i helsesektoren i årene fremover. Dette stiller samfunnet overfor store utfordringer når det gjelder hvordan man best legger till rette for et verdig og mest mulig selvstendig liv for personer med demens og deres pårørende. Det er behov for forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan støtte og avlaste omsorgsarbeidet bla med velferdsteknologi. GERIA har erfart at det er utfordrende å formidle kunnskap og kompetanse på en slik måte at den blir brukt og får praktiske konsekvenser for den enkelte bruker.

2 Almas hus – velferdsteknologisk senter
Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter Almas hus – velferdsteknologisk senter Sigrid Aketun, Ergoterapeut Nett-adresser: geria.no og almashus.no

3 Almas hus, en kunnskapstjeneste ved Geriatrisk ressurssenter
Leiligheten inneholder: Demensvennlig utforming Aktuell velferdsteknologi Flere leverandører Simulere problemstillinger Individuell tilnærming Tjenesten består av: Demonstrasjons og opplæringsarena Nettverksarbeid i Oslo og nasjonalt Arena for dialog/ produkt utvikling Nettside med ”Hva kan hjelpe?” Deltar i forskning Samarbeider med: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

4 Velferdsteknologi og Hvor trykker skoen?
Et RFF forprosjekt i 2011: Almas hus- hvordan kan hjelpemidler og velferdsteknologi være en del av en helhetlig omsorgstjeneste for personer med demens I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, SINTEF Teknologi og samfunn og IFI - Institutt for informatikk Oslo Medtech Rapporten Hvor trykker skoen? presenterer resultater fra forprosjektet Det er behov for forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan støtte og avlaste omsorgsarbeidet bla med velferdsteknologi. vi ble oppfordret av byrådsavdelingen til å søke midler fra RFF og i 2011 gjennomførte kommunen ved GERIA et forprosjekt i samarbeid med forskningsinstitusjoner og næringslivet. Oslo Medtech Oslo Medtech er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investerings-. kunnskap og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Rapporten er skrevet av Torhild Holthe ved ……., Lisbet Grut ved…… Sidsel Bjørneby konsulent ved GERIA og meg selv.

5 Prosjektets målsetning
Få kunnskap om behov Få oversikt over løsninger som finnes, fungerer og brukes Identifisere problemer og barrierer Få kunnskap om hva som må styrkes og utvikles mht kompetanseutvikling og samhandling knyttet til velferdsteknologi og demens

6 Definisjon av velferdsteknologi
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, som styrker den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til tros for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte for pårørende og bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon (NOU 2011:11, kap7 s 99) Ut fra dette kan velferdsteknologi forstås som metoder som former menneskets praksis med det formål å øke menneskers velferd. I dagligtale opereres det gjerne med et skille mellom (om enn kunstig) hjelpemidler og teknologi ved at hjelpemidler assosieres med rene gjenstander og teknologi assosieres med gjenstander som er digitale eller elektriske og inneholder kommunikasjons mesige aspekter.

7 Metode Litteraturoversikt Fokusgruppeintervjuer
Søk i ulike databaser Fokusgruppeintervjuer 26 personer Individuelle intervjuer 7 personer Pårørende til personer med demens Ansatte i bydel og sykehus ledere i bydel og sykehus

8 Resultater fra litteraturoversikten
Kunnskap om effekten av teknologisk assistanse for personer med demens er begrenset (Kunnskapssenteret 2011) Tilrettelegging ved hjelp av teknologi må gjøres individuelt (Rosenborg 2009, Lancioni 2010, Holthe 2012 mfl) Lite kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes (Lancioni 2010, kunnskapssenteret 2011) Kunnskapssenteret har sett på Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Flere studier viser eksempler på løsninger: verbale påminninger tilpersonene med demens Teknologi som regulerer områder i boligen som kan være til far for personen med demens Hjelpemidler som reduserer pårørendes usikkerhet for om personen går ut om natten Hjelpemidler for å holde orden på dagen/avatler Mangel på bevissthet om de muligheter teknologi og annen tilrettelegging kan gi når det gjelder å støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen. Dette gjelder både helepersonell, utviklere og produsenter.

9 Erfaringer fra intervju med pårørende og fagpersoner
Liten kunnskap om hva velferdsteknologi kan være og om hvilken nytte det kan gi Pårørende går lenge uten hjelp og vegrer seg når hjelp tilbys Både brukere og fagpersoner mangler informasjon om muligheter som finnes Rutiner og samarbeid i hjelpemiddelformidlingen synes uklar og oppleves treg

10 Konklusjon Stort behov både for kunnskap
om praktisk tilrettelegging av hverdagen for personer med demens om gode modeller for kunnskaps- og kompetanseoverføring til hhv fagpersoner i demensomsorgen, til personene med demens og til pårørende og til næringslivet.

11 Almas hus fra ALMA permen til Almas hus
Et velferdsteknologisk senter med visning- og simuleringsleilighet I tilknytning til et ressurssenter og bemannet med fagpersoner ALMA hjelpemiddel informasjon på papir i perm og på internett i 2007 MEN Studietur til Dementia Services Development Centre i Stirling i Skottland Nå etablert i GERIAs lokaler i Samhandlingsarena Aker 10% stilling fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

12 Visjon for Almas hus ”Døråpner” til bruk av velferdsteknologi
Ta på og se i funksjon Individualisert tilnærming Gjelder både demensrammede, helsepersonell og planleggere og beslutningstagere

13 Målgrupper Helsepersonell Beslutningstagere
Personer med demens og deres pårørende Helsepersonell Beslutningstagere Med diagnose og uten Med kognitiv svikt Arkitekter og Interiørarkitekter Planleggere og utviklere Forskningsmiljøer Studenter Andre interesserte

14 Innhold Demensvennlig fysisk miljø Varsling Hjelpemidler
Smarthus installasjon Trådløse løsninger Hjelpemidler universell utforming forståelige og tydelige omgivelser fokus på sikkerhet, bruk av farger og kontraster vekt på gjenkjenning og hjemlighet samarbeid med Norsk Teknologi en bransje forening produkter fra flere leverandører plassert naturlig i miljøet ingen fast utstilling, men tas frem ved besøk

15 Eksempler på aktivitet
Besøkspakker Kurs og seminarer Forskningsprosjekter Arena for dialog mellom brukere, forskere, utviklere, leverandører og andre Nettverk for visningsmiljøer Nettside

16 Velkommen tilbake til Almas hus


Laste ned ppt "Bruk av velferdsteknologi – Hvor trykker skoen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google