Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet
Jan Tvedt, seniorrådgiver, Avd Psykisk helse og rus Seminar, Romeriksprosjektet

2 Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
Fagfelt og praksisfelt Bygger på: Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukererfaringer

3 Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling, rehabilitering, oppfølging i bolig, psykososial støtte og veiledning samt henvisning til spesialisthelsetjenesten.

4 Rusarbeid Rusarbeid i kommunene legger vekt på helhetlig tenkning med forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon, rehabilitering, behandling og skadereduksjon

5 Sammenhengen psykisk helse og rus
De fleste med et rusproblem har også psykiske vansker eller lidelser Mange med psykiske vansker eller lidelser har også et rusproblem Tjenestene på begge nivåer må ta høyde for dette: tilbudet til den enkelte bruker på systemnivå | 5 Tema for presentasjonen | 5

6 Helse- og omsorgstjenesteloven (1)
Kommunene har ansvar for alle brukergrupper (§3-1): somatiske problemer psykiske problemer rusmiddelproblemer sosiale problemer nedsatt funksjonsevne 6 6

7 Helse- og omsorgstjenesteloven (2)
Kommunene har ansvar for (§ 3-2, pkt 4-6): 4. Utredning, diagnostisering og behandling 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6. Andre helse- og omsorgstjenester 7 7

8 Helse- og omsorgstjenesteloven (3)
«En rekke personellgrupper vil foreta utredning, diagnostisering og behandling, for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer m.fl.» (s.488) Krav om faglig forsvarlighet 8 8

9 Tiltak. Støtte til: Samhandlingsprosjekter Kommunepsykologer Rask psykisk helsehjelp Kompetanseheving, videreutdanning Ny veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid

10 Oppgaver for kommunepsykologer
korttidsterapi psykisk helse og rus lavterskeltilbud mestring av angst og depresjon Samarbeid eldre med psykiske lidelser Veiledning, kompetanseheving kommunal planlegging m.m Brukermedvirkning Og flere…!

11 Framtidas spesialisthelsetjeneste
En mer spesialisert spesialisthelsetjeneste Desentralisering av tilbud Understøtte kommunenes oppgraderte rolle – veiledning, tilgjengelighet, nye tiltak/tjenester Fokus på brukerens behov for koordinerte tjenester Samarbeid med kommunene

12 Sikre kvalitet og bærekraft
Utfordrings-bildet Vi må som nasjon gjøre endringer! 12

13 Hvorfor en samhandlingsreform
Pasientens behov for koordinerte tjenester møtes ikke godt nok For liten innsats for å forebygge og begrense sykdom Demografi og sykdomsbilde utfordrer samfunnets økonomiske bæreevne |

14 Intensjoner i samhandlingsreformen
avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler helsefremmende og forebyggende arbeid den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles

15 Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen
Politiske (en retningsreform) Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske 15 15

16 Økonomiske virkemidler
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter Ø-hjelp døgn fra 2016, - flytting av midler, også på rus- og psykisk helsefeltet ? Innsatsstyrt finansiering, også på rus- og psykisk helsefeltet ?

17 Tiltak for mer forpliktende samhandling
Økt bruk av individuell plan, - tydeligere ansvar Obligatoriske samarbeidsavtaler | 17 17

18 Retningslinjer og veiledere
Retningslinjer for kartlegging, behandling og oppfølging av mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (ROP) Veileder i kommunalt rusarbeid, felles med psykisk helsearbeid

19

20

21

22

23 Verdigrunnlaget for psykisk helsefeltet må prege kultur og holdninger i jenestene Mestring, myndiggjøring Brukerens ressurser, ikke bare sykdom Arenaer og livsområder Bekjempe stigmatisering Brukerperspektiv; medvirkning respekt verdighet Tema for presentasjonen

24 Lykke til med arbeidet ! |

25 Lykke til med samarbeidet !
|


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google