Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden 15. august 2011 George Nicholas Nelson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden 15. august 2011 George Nicholas Nelson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden 15. august 2011 George Nicholas Nelson

2 Innledning (1) •Endringer mellom 1. januar 2005 til 30. juni 2011 •Endringer etter 30. juni 2011 skal tildeles fra reserven, men her er ikke reglene og veileder klar ennå. •Eget vedlegg til veilederen basert på side 33-46 i Guidance Document no. 2

3 Innledning (2) •Gjelder både økning og reduksjon i kapasitet •Vurderes på delinstallasjon •Forutsetningene 1 og 2a eller 2b må innfris •Tildelingen vil avhenge av det historiske aktivitetsnivået i basisperioden knyttet til opprinnelig installert kapasitet og det historiske aktivitetsnivået knyttet til selve kapasitetsendringen.

4 Eksempel Median (2005-2008) = 1125 Vurdere om kapasitetsøkning i 2007 er vesentlig Hvordan vil i så fall dette reflekteres i tildelingen?

5 Forutsetning 1 •Det er foretatt en eller flere identifiserbare fysiske endringer knyttet til teknisk konfigurasjon og funksjon ut over kun erstatning av eksisterende produksjonsutstyr. => Den fysiske endringen må forstås som en modifisering av produksjonsprosessen og det tilhørende utstyret.

6 Mer om fysisk endring (1) •Endringen ved delinstallasjonen må være av fysisk karakter. Organisatoriske eller operasjonelle endringer vil ikke regnes som fysiske endringer. •Det må være en årsakssammenheng mellom den fysiske endringen og endringen i kapasitet, dvs fysiske endringer som legger til rette for økt eller redusert gjennomstrømning. •Et nytt strøk maling på roterovnen tilfredsstiller ikke denne forutsetningen.

7 Mer om fysisk endring (2) •En ren utskifting av en eksisterende produksjonslinje med et nytt tilsvarende anlegg regnes heller ikke som en vesentlig kapasitetsendring. •Gjelder også utskifting av deler på en produksjonslinje med tilsvarende deler uten at det endrer anleggets tekniske konfigurasjon og funksjon. •Utskifting av deler av eller hele produksjonslinjer med nytt utstyr som fører til økt eller redusert maksimal gjennomstrømning, kan klassifiseres som en fysisk endring

8 Mer om fysisk endring (3) •En fysisk endring som kun er rettet mot å forbedre energieffektiviteten i en delinstallasjon eller redusere prosessutslipp fra en produksjonslinje, anses ikke for å være en fysisk endring som gir en vesentlig kapasitetsreduksjon. •Det er i prinsippet ingen tidsbegrensning for kapasitetsendringen etter at den fysiske endringen er gjennomført. Den fysiske endringen må imidlertid være gjennomført etter 1. januar 2005.

9 Mer om fysisk endring (4) •En og samme fysiske endring kan ikke gi ytterligere tildeling av kvoter for etterfølgende vesentlige kapasitetsendringer. Dette betyr at dersom en fysisk endring har gitt en vesentlig kapasitetsendring, må det en ny fysisk endring til før man kan oppfylle forutsetningene for å få tildelt kvoter for en ny vesentlig kapasitetsendring.

10 Forutsetning 2a •Delinstallasjonen har en kapasitet som er minst 10 % høyere/lavere enn den opprinnelige installerte kapasiteten til delinstallasjonen før endringen(e).

11 Mer om 10% endring i kapasitet (1) •Man må kjenne opprinnelig installert kapasitet •Man må kjenne ny installert kapasitet

12 Mer om 10% endring i kapasitet (2) •K opprinnelig : Delinstallasjonens opprinnelige installerte kapasitet inntil den måneden hvor den fysiske endringen fant sted. •K opprinnelig er gjennomsnittet av de to høyeste månedlige aktivitetsnivåene før den fysiske endringen, multiplisert med 12. •I tilfeller med flere fysiske endringer, skal den første fysiske endringen anses som referanse for den opprinnelig installerte kapasiteten.

13 Mer om 10% endring i kapasitet (3) •K ny : Delinstallasjonens nye installerte kapasitet skal fastsettes på grunnlag av gjennomsnittet av de to høyeste aktivitetsnivåene fra de seks første månedene etter oppstart av endret drift, multiplisert med 12. •Ved eventuelle etterfølgende kapasitetsendringer skal den sist fastsatte (nye) installerte kapasiteten betraktes som den opprinnelig installerte kapasiteten.

14 Mer om 10% endring i kapasitet (4) •For å kunne bestemme den nye installerte kapasiteten, må virksomheten fastslå tidspunktet for oppstart av endret drift. •Tidspunktet for oppstart av endret drift er den første dagen i en sammenhengende 90-dagers periode der den endrede delinstallasjonen er i drift med minst 40 % av designkapasiteten, dvs. kapasiteten utstyret er designet for. •Bedriften må derfor fastslå designkapasiteten og bestemme når man er i drift med minst 40 % av denne kapasiteten. •Designkapasiteten vil typisk kunne oppgis av leverandøren av utstyret.

15 Mer om 10% endring i kapasitet (5) •Virksomheten skal, fra tidspunktet for den fysiske endringen, daglig bestemme aktivitetsnivået som kan kobles til økningen/reduksjonen i designkapasitet.

16 Forutsetning 2b •Delinstallasjonen har et høyere/lavere aktivitetsnivå etter endringen(e) som gir over 50 000 kvoter mer/mindre i tildeling pr. år og endringen utgjør minst 5 % av den foreløpige årlige tildelingen av kvoter til delinstallasjonen før endringen(e).

17 Mer om forutsetning 2b •Beregn medianen av det historiske aktivitetsnivået for basisårene. •Beregn en hypotetisk foreløpig tildeling basert på metodene beskrevet i veileder. •Hvis forskjellen mellom disse to beregningene er mer enn 50 000 kvoter og utgjør minst 5 % av den foreløpige tildelingen av kvoter til delinstallasjonen før endringen(e), har delinstallasjonen hatt en vesentlig kapasitetsendring.

18 Bestemmelse av historisk aktivitetsnivå •Hvis forutsetning 1 og 2a eller 2b er innfridd, må virksomheten så bestemme det nye historiske aktivitetsnivået (HAN ny ). •HAN ny er bestemt som summen av det historiske aktivitetsnivået i basisperioden knyttet til opprinnelig installert kapasitet (HAN opprinnelig ) og det historiske aktivitetsnivået knyttet til kapasitetsendringen (HAN endring )

19 HANopprinnelig •HAN opprinnelig beregnes ved å ta medianen av de årlige historiske aktivitetsnivåene i basisperioden som knyttes til den opprinnelige installerte kapasiteten. •For perioden før den vesentlige kapasitetsendringen skal årlig aktivitetsnivå være godt kjent •For perioden etter den vesentlige kapasitetsendringen (inkludert kalenderåret for oppstart av endret drift), finnes to alternativer for å beregne årlig aktivitetsnivå knyttet til opprinnelig installert kapasitet.

20 Alternativ 1 for HAN opprinnelig •Hvis mulig, skal årlig aktivitetsnivå baseres på opprinnelig installert kapasitet. For eksempel, hvis kapasitetsøkningen består av en ny produksjonslinje, vil årlig aktivitetsnivå knyttet til opprinnelig installert kapasitet være lik aktivitetsnivået på produksjonslinjene som allerede eksisterte før kapasitetsøkningen.

21 Alternativ 2 for HANopprinnelig •I noen tilfeller kan det være vanskelig for virksomheten å skille ut det historiske aktivitetsnivået som kan knyttes til den opprinnelige kapasiteten. •Istedenfor å beregne HANopprinnelig, estimeres derfor aktivitetsnivået knyttet til opprinnelig installert kapasitet (ANopprinnelig). •Denne er bestemt som opprinnelig installert kapasitet multiplisert med en faktor for gjennomsnittlig historisk kapasitetsutnyttelse (HKUFopprinnelig)

22 HKUF opprinnelig •HKUF opprinnelig = (gjennomsnittlig årlig produksjon før fysisk endring)/ K opprinnelig •Hvis den vesentlige kapasitetsutvidelsen skjedde i 2005 skal HKUF opprinnelig beregnes ved hjelp av månedlige data. •I tilfeller hvor opprinnelig installert kapasitet er lik 0 (dvs. ny delinstallasjon), skal Klif bestemme en relevant faktor for kapasitetsutnyttelse basert på informasjon gitt av virksomheten.

23 HAN endring Historiske aktivitetsnivået knyttet til kapasitetsendringen Ved kapasitetsøkning: HAN endring = K økning x HKUF opprinnelig Ved kapasitetsreduksjon: HAN endring = -1 x K reduksjon x HKUF opprinnelig

24 Tilbake til eksemplet i innledningen K opprinnelig = 1200 (2 høyeste mnd før endring) K ny = 1800 (2 høyeste mnd etter endring) K økning = 1800-1200 = 600 HAN opprinnelig = 1000 ( median knyttet til opprinnelig kapasitet ) HKUF opprinnelig = 1000/1200 ( snitt før endring/K opprinnelig ) HAN endring = 600x(1000/1200) = 500 ( K økning x HKUF ) HAN ny = 1000 + 500 = 1500 ( vs 1125 som median )

25 Takk for meg


Laste ned ppt "Vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden 15. august 2011 George Nicholas Nelson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google