Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet
Jevnhet – på langs og på tvers: Initialtilstand og vedlikeholdsstandard NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

2 Innhold i presentasjonen
Overordnete funksjonskrav Hvorfor settes krav ? Gjennomgang av gjeldende krav Revisjon av vedlikeholdsstandarden

3 Overordnete funksjonskrav til vegdekke
Hb 018 (Omtrent likelydende i Hb 111)

4 Hvorfor setter vi krav ? Initialtilstand: Vedlikeholdsstandard
Kvalitet på utført arbeid Sikre videre tilstandsutvikling/levetid Vedlikeholdsstandard Sikre at trafikantene tilbys riktig tilstand Best mulig samfunnsøkonomi (vegholder + trafikanter)

5 Hvor finnes kravene angitt ?
SVV Håndbok 018 Vegbygging 2005(ny utg. snart !) Konkurransegrunnlaget Teknologirapport Kontroll og dokumentasjon av reseptorienterte asfaltkontrakter SVV Håndbok 111 Vedlikeholdsstandard (under revisjon – ny utgave 2009)

6 Krav til initialtilstand på langs (IRI) og på tvers (spor)
Slitelag på nye veger (Hb 018) Ikke foreslått endringer i tallverdier i revisjon av Hb 018

7 Initialtilstand på tvers (spor)
Vedlikehold av eksisterende vegdekker Målt med Alfred eller tilsvarende Maksimum 6 mm (Rv & Fv) 90%-verdi på 1000 m strekning (600 – 1600 m) Basert på måleverdier for 20-meters strekninger Gjennomsnitt av 3 måleserier Målt med rettholt (3 m)

8 Initialtilstand på langs
Vedlikehold av eksisterende vegdekker Målt med Alfred eller tilsvarende Målt med rettholt (3 m)

9 Eksempel på ikke godkjent initialverdi IRI !!

10 Gode gamle ALFRED lever fortsatt !

11 Tverrprofil av et vanlig kjørefelt ALFREDs målemetode
Beregningsmetode ALFRED

12 Ny målebil – roterende laser

13 Tverrprofil av et vanlig kjørefelt Ny målemetode: svinglaser

14 IRI – Prinsipp og målemetode
Verdensbanken sentral i utviklingen av parameteren Kalkulert respons (mm/m) i ”quarter-car” som kjører i 80 km/t Påvirkes hovedsakelig av bølgelengder på 1,2 – 30 meter Internasjonalt akseptert (men fortsatt debattert!) Vi måler den med 1 laser i ytre hjulspor

15 Vedlikeholdsstandard – Hb 111
Under revisjon (ny utgave tidlig 2009) Omfattende revisjonsprosess Forslag til konkrete endringer i ferd med å ferdigstilles Eksisterende utgave opererer med to nivå Vegnettsnivå (mål) Parsellnivå (utløsende for tiltak )

16 Vedlikeholdsstandard – Hb 111
Mål som det styres mot, ikke krav ! Forslås tatt ut av Hb111

17 Vedlikeholdsstandard – Hb 111

18 Vedlikeholdsstandard Hb111 : Mål med revisjonen
Resultat Revidert standard med forbedret beskrivelse, mer egnet for bruk innen: Effekt Ikke endret samfunnsnytte, unntatt som følge av: Presiseringer og forbedringer i beskrivelse – kan gi effekt på kostnad og nytte Nytt prinsipp for vinterdrift – vanskelig å finne samme nivå som tidligere Vegdekke og vinter: Besluttet justering av standard basert på analyser 2005/2006 Forslag om endring av samfunnsnytte innen enkeltområder Styring/kommunikasjon ift overordnet ledelse og myndighet Kommunikasjon med trafikantene Styring av virksomheten i Statens vegvesen Kontraktsstyring av drift og vedlikehold (entreprise)

19 Hb 111 Revisjon - Organisering

20 Aktiviteter - Tidsplan

21 Arbeidsgrupper 1 2 3 4 5 6 Vegen som konstruksjon Kjørebane, mm
Even Sund 2 Bru/kai Hilde Vikse Røsdal/ Knut A Grefstad 3 Tunnel mm Hans Olav Lien 4 Vegen som trafikksystem Trafikkavvikling, trafikksikkerhet Geir Ove Nordgård/ Bjørn Skaar 5 Miljø, grønt, sideanlegg Jakob Høyland 6 Vinterdrift Åge Sivertsen

22 Standarden ift kontrakter
Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 Nasjonal standard for ulike vegtyper med typisk trafikk, klima, vær, miljø, mm. (dvs. alle variasjoner kan ikke dekkes opp i standarden) Konkurransegrunnlag for drift og vedlikehold (funksjonskontrakter, m. fl.) Lokale tilpasninger og suppleringer, operative bestemmelser, instrukser og rutiner, mm basert på lokale mål, variasjoner og behov.

23 Fastlegging av regional og lokal standard
Nivå Grunnlag/metode Dokument Nasjonalt nivå: Normalsituasjoner Nasjonalt vegnett Samfunnsøkonomisk analyse Overordnede politiske og administrative føringer Nasjonal standard: Håndbok 111 Regionalt nivå: Føringer fra Vegdirektoratet Input/føring fra andre sektorer Regionalpolitiske føringer NTP Handlingsprogram Statsbudsjett Årlig budsjett Lederkontrakter Distriktsnivå: Vegstrekninger/ruter Lokale situasjoner Sentrale/regionale føringer Analyse av drift og vedlikehold ift lokale betingelser og behov Budsjetter Entreprisekontrakt

24 Innføring av ny standard
Hovedregel: Inkludering i nye kontrakter etter hvert som disse inngås (1 - 7 år før standarden er innført) Alternativ for spesielle tilfeller: Ny standard forhandles inn i eksisterende kontrakter (kostnad?) Ved stor samfunnsnytte Når ulik standard medfører fare/stor ulempe

25 Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)
Overordnet hensikt/funksjonskrav: Vegdekket skal • beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning forårsaket av trafikklast og klima. • gi trafikantene underlag og være så jevnt at det gir komfortabel og sikker kjøring uten at last blir skadet. • ha en friksjon som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. • hindre nedtrengning av vann i vegkonstruksjonen, og sikre nødvendig avrenning • bidra til et best mulig miljø for trafikantene og omgivelsene

26 Sammenheng mellom spor og trafikksikkerhet
TØI-rapport 840/2006: Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet - Betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen Gj.snittlig personskadeulykke: Kr. Gj.snittlig materiellskadeulykke: Kr.

27 Sammenheng mellom jevnhet (IRI) og trafikksikkerhet

28 Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)

29 Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)

30 Nye / andre tilstandsparametere ?
Ikke i denne revisjonen Nytt måleutstyr gir nye muligheter Hva med sprekker / skader ? Bæreevne/strukturell kapasitet ??


Laste ned ppt "NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google