Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling
Prosjektgruppens framlegg Status forut for rapport Karin Møller Magnus Nilholm

2 Så her kan IMA tenkes : Sykehus IMA Rehab.avd Omsorgstjeneste
Hjemme – Institusjon- Forsterkede senge kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten 230409

3 Og hvorfor bruke tid på dette her!
Gap – mellem spesialisthelsetj.og komm.helsetj. Rett behandling (gjøre det viktigeste, innrette tjenesten etter behov) Samhandling ! Samfunnsøkonomi ! 230409

4 Disposisjon for i dag 1. SWOT analyse – kort intro. Magnus
2. Pasient grunnlag – tal materiell. Karin 3. Momenter i mandatet – med utgangspunkt i risikovurdering (KogM) 4. Debatt 230409

5 Fylles ut i løpet av presentasjon og møte i dag og leveres til Sveinung Homme i dag. Takk!
Ønsket situasjon (hvordan fungerer samhandlingen (IMA) når det er som best?) Foretrukket rehabavdeling Avklare rett plass- sykehus, rehab, IMA, hjemmetj, IMA innleggelser må kunne skje når som helst på døgnet. Nå-situasjon Muligheter, styrker Hvem av de som er på Hallingdal sjukustugu kunne vært på en rehabenhet i for eksempel Hole kommune (forsteket enhet) Kulturbyggende hvis både sykehus og kommunehelsetjpersonale jobber der og mer mulighet for kompetanseoverføring Tiltak 230409

6 Momenter – at tenke på: Sandsynlighed – konsekvens!
Kommentar Pasientgrunnlag og dimensjonering Over/underbelegg Hvem skal ha plass Rette pasientgruppe Kompetanse Rekruttering Effekt Organisasjonsmodell Interkommunal Samhandling Kultur . Implementering Rammevilkår Sykehus og kommune Økonomi Finansieringsmodell 230409

7 Pasient grunnlag Tall materiell fra Hallingdal sykestue 2008. Unikt.
Liggetid 8 dg. Liggedøgn fra ulike avd: Medisin: 45% (slag, onko), ort.kir. 33% (traume) Diagn. : ortopedisk kir., slag, onkologi, indre med. (hjerte, lunge, gastro, infeksjon). 230409

8 Flow Chart 230409 em jem Ordin æ rt forl ø p : Akutt - Sengepost
Akutt - Sengepost behand - Hjem (Sykehus) ling Forl ø p med kortere tid i sykehus og forsterket oppf ø lging i kommunen: Akutt - behand - Sengepost Intermediær avdeling - Hj em ling (Sykehus) Forl ø p med behandling/oppf ø lging overf ø rt til kommunen: Akutt - behand - Storetveit/halvannenlinjetjeneste H jem ling (kommune) 230409

9 Flow Chart 230409

10 Intermediær i interkommunal
Berekn.: 29 plasser, somatisk avdeling Liggetid 8 dg Prosess organisering Diagnose spekter som HSS (unntatt obstetrik- barsel, demens). Ikke tung rehabilitering 230409

11 Risikovurdering av pasientgrunnlag
Feil type pasienter – obs flow. Over/underbelegg Visitasjon inn og ut av avdelingen. Endring i HF og KH. 230409

12 Organisasjons og lokalitet Signaleffekt -1
Kommunehelsetj. Det allmenne ”frisk”, uselektert Forløp, goddag….. Kompleksitet og helhet Pasient før diagnose Spesialisthelsetj. Det spesielle ”syk”, selektert Korte kontakter (goddag-farvel) Spesiale oppdelt Diagnose før pasient 230409

13 Signal –2 Ima lok. Sykehus KH signal 230409 Sykehus i tett relasjon
”nesten syk” Kommunehelsetjeneste ”nesten frisk” Samhandling Nær relasjon til sykehus, nært til spesialer og undersøkelser (skal ikke ha på sko og frakk). Avgrensning kan bli en utfordring. Nær til kommunehelsetjenesten, hjemmesituasjonen. Økonomi Dyrest ? Billigst ? Obs. Krever etablerte samhandlingsarenaer, ikke minst for kulturelle utfordringer i de 2 sektorer og i et interkommunalt samarbeide. 230409

14 Lokalitet Bør legge til rette for samhandling med fokus på gode pasient forløp, kapasitets og kompetanseutnyttelse. HF : tun på Ringerike Sykehus (HSS) KH, Ringerike Kommune Ny bygg Ü …… Eksisterende bygningsmasse, fx. Sykehjem Austjord Felles probl: Plass – dørstokk mil. 230409

15 Organisasjonsmodell Vilkår: samhandling (HF-KH – IK)
Momenter med pluss ! - RS har erfaring : HSS RS og kommunene har erfaring : Legevakt Momenter med obs ! ny modell for org.av IMA Stor kultur utfordring på mange plan ! Kommunikasjon ! 230409

16 Tanker HSS – ren HF ”Austjord” – ren KH. Dele modell
50/50% finansiering, men organisering i ene tjenesten (KH): Legevaktsmodell ? Stykkpris finansiert ? 230409

17 Plan for prosjekt Prosjektgruppe: Trond Bjørge, Magnus Niholm og Karin Møller Rapport ferdig SWOT fra dere– i dag! Tidsperspektiv videre, inkl.oppstart og implementering ? Haster. Rehabilitering plan: gruppe i Modum 230409


Laste ned ppt "INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google