Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 18 09 2013
Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes , Flå Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 1

2 Vestre Viken HF Vestregionen Ringerike sykehus Kongsberg sykehus
Hallingdal sjukestugu Vestre Viken HF Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Drammen Sykehus Bærum sykehus Ca ansatte innb Vestregionen Kommunehelse-samarbeidet 26 kommuner Sykehuset Buskerud i Drammen 2

3 Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes , Flå Hallingdalskommunene 20
Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes , Flå Hallingdalskommunene ooo innbyggere

4 Hallingdal - Reiselivsregion
mill. overnattingsdøgn pr. år Gjennomsnittlig befolkningsvekst pr. døgn

5 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal
Kommunene i Hallingdal samarbeider i dag om: Felles miljørettet helsevern Felles barnevern Regional IKT- satsning organisert gjennom regionrådet Kompetansebygging – desentralisert utdanning Legevakt , Interkommunal legevakt Kommunale ø-hjelp døgnplasser Salg / kjøp av sykehjemsplasser

6 Vestre Viken HF - Spesialisthelsetjenester i Hallingdal
Somatikk Somatisk døgnavdeling Somatisk dagbehandling Somatisk poliklinikk Ambulansetjeneste – luft- bil Digital røntgenlab. Laboratoriet /tappestasjon blod Lærings- og mestringssenter Psykiatri Psykiatrisk poliklinikk VOKS Psykiatrisk poliklinikk – BUP Ambulante tjenester Andre Legevakt – Legevaktsentral Pasienttransport - Helseekspress Bildet viser en kort oversikt over hva vi har av spesialisthelsetjenester i Hallingdal – her lokasjonen Hallingdal sjukestugu Somatisk døgnavdeling , med intermediære sengeplasser, akuttfunksjoner for VVHF, ø-hjelp døgnplasser for kommunene Somatisk dagbehandling – dialysebehandling, kreftbehandling og noen andre -småkirurgi i poliklinikk Somatisk poliklinikk – 15 spesialiteter / subspesialiteter - . Ambulante spesialister – telemedisinske løsning på hudpoliklinikk mot Rikshoispitalet Prehospitale tjenester – Luft – Bil – Pasienttransport Ambulansetjenester plassert i tilknytning til kommunale helsesentra og legesentra. Røntgen – Digital røntgenlab knyttet opp i nett mot røntgenavdeling på Ringerike sykehus. Vi har som mål å få etablert et CT-tilbud i 2015. Laboratorie som understøtter behandlingsaktivitet i døgn, dag og poliklinikk . Tappestasjon for blodgivere – Videresendes med Helseekspress til blodbanken på Ringerike sykehus . Friskt hallingblod som vi sprer utover flatlandet. Psykiatri – poliklinikk i Voks + BUP. Ambulante spesialsithelsetjenester på Rus fra Ringerike DPS. Legevakt – Interkommunal legevakt . Sykepleiere på legevakt . Kommunene kjøper denne tjenesten av HF -– samarbeide med døgnavdeling, dialyseavdeling og poliklinikk. PHT – Neste bilde

7 Prehospital klinikk i Vestre Viken HF

8 PROSJEKTEIERE - FØRENDE VEDTAK
Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal PROSJEKTEIERE - FØRENDE VEDTAK Styret for Vestre Viken HF Regionrådet i Hallingdal Hallingtinget Avtale om Samhandling – kommunene K-26 / VVHF 12 tjenesteavtaler – K-26/VVHF Lokale tjenesteavtaler – Kommunene i Hallingdal og klinikkene i VVHF Kommunestyret i Nes Kommunestyret i Hol Kommunestyret i Ål Kommunestyret i Flå Kommunestyret i Hemsedal

9 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal
Hva skal kommunene i Hallingdal samhandle om? Hva skal den enkelte kommune fortsatt ha ansvar for? Hva skal kommunene i Hallingdal samhandle med klinikkene i Vestre Viken HF om? Hva skal Vestre Viken HF fortsatt ha av spesialisthelsetjenester i Hallingdal ?

10 Hol, Ål, Gol , Nes, Flå, Hemsedal Organisering av prosjektet
Prosjektledere % stilling - 50 % stilling tilsatt av regionrådet - 50 % på utlån fra Vestre Viken HF Prosjektgruppe Styringsgruppe

11 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal Prosjektperioder
2009 – Forprosjekt, Mellomprosjekt, og Hovedprosjekt 2013 – 2015 – Gjennomføringsprosjekt m/ Videre utgreing Nye vedtak av eiere Implementering Si

12 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal
Regionrådet – Kommunene har vedtatt etter forslag fra regionrådet en intensjonsavtale om videreføring av prosjektet -mai Ny interkommunal avtale vedtas høsten Rådmannsutvalget har ansvaret for å utarbeide dette avtalegrunnlaget. Kommunestyrene i Hallingdalskommunene fattet sine vedtak juni – 2012 om videreføring av utgreingsfasen til en gjennomføringsfase. Styret for Vestre Viken HF har vedtatt å videreføre prosjektet – juni 2012

13 Hva har skjedd i utgreingsfasen? Hva skjer i gjennomføringsfasen?
Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal Hva har skjedd i utgreingsfasen? Hva skjer i gjennomføringsfasen?

14 Delprosjekt 2 IKT og Telemedisin
Delprosjekt Organisering Delprosjekt IKT og Telemedisin Delprosjekt 3 – Kompetanse + LMS Delprosjekt 5 - Medisinskfaglig samarbeid Delprosjekt 4 - Folkehelse - Forebyggende tiltak Delprosjekt 6 - Somatikk Døgn og dagbehandling Delprosjekt 7 Psykisk helse og RUS Døgn og dagbehandling 14

15 Hva har så skjedd? (1) Organisering – Folkehelse
Administrativ verts kommunemodell § 28b (alle k-st. skal vedta prinsipielle saker) Folkehelse - felles planstrategi - folkehelsebase med: felles kommuneoverlege – 100% felles folkehelsekoordinator – 100% felles miljøretta helsevern Kompetanse, Læring og mestring Frisk Liv , Ambulante tjenester K-fellesskap K-fellesskap m/ VVHF

16 Hva har så skjedd ? (2) Felles allmenn lege utvalg
Kartlegging volum på LV av sosialmedisinske henvendelser og behov for understøttelse fra andre tjenesteområder (Psykiatri, Rus, Barnevern) Felles legevakt med spl.faglig støttepersonell IKT- meldingsløftet – etablere sending og mottak av PLO-meldinger, henvisninger, epikriser, lab og rtg.svar K-felleskap K-fellesskap K-Felleskap K-fellesskap m/ spleiselag HF

17 Hva har så skjedd ? (3) Intermediær sengeavdeling
Kommunale ø-hjelpsplasser samlokalisert i intermediær avdeling (Somatikk, Psykiatri, Rus) Samdrift om radiologi og laboratorie ( Ål helsetun – HSS). Digitale radiologiløsninger kommunelegekontor - VVHF K-fellesskap m/ spleiselag HF

18 Hva har så skjedd (4) Prosjekt – nettverksbygging ,
Styrke samhandling mellom Barnevern, BUP, PPT, helsestasjon og psykisk helse i kommunene Supervisjon og veiledning 4- års plan - Gjensidig hospitering av ulike faggrupper Avtale Ål kommune – VVHF om eiendomsforhold Interkommunalt samarbeide rundt ressurskrevende tiltak på demens K-fellesskap m / Barnevern og VVHF. K-fellesskap Kommunene - VVHF Ål- VVHF K-felleskap

19 Lokalmedisinsk senter
Lokalmedisinsk senter i skjæringspunktet mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Gråsone Spesialisthelsetjeneste Lokalmedisinsk senter Lokalmedisinsk senter ( senger) Behov for tenester frå Behov for tenester frå kommunehelsetenesta spesialisthelsetenesta 19

20 Veien Må Vi Gå Sammen -


Laste ned ppt "Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google