Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Åpen innleggelse” – Konsekvenser og utfordringer for samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Åpen innleggelse” – Konsekvenser og utfordringer for samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Åpen innleggelse” – Konsekvenser og utfordringer for samarbeid
Astrid Dalhaug Konst.seksjonsoverlege kreft Seksjonsleder Mai-08

2 Seksjon for kreft og lindrende behandling (fra 01.01.08)
Enhet for blodsykdommer og kreft Enhet for stråleterapi Palliativt team (fra høsten-08). Ligger under Medisinsk avd. Håper bli en egen avd. med tida.

3 Enhet for blodsykdommer og kreft (EBK)
Tidl. EKLB (Enhet for kreft og lindrende behandling, fra 2001). Polikliniske pas., dagpas. og innlagte pas. (hotell eller moderavd.). All kjemoterapi ved NLSH Bodø (bortsett fra barn og gyn.pas.). Mest palliativ/livsforlengende behandling. Hormonbehandling m.m. Symptomlindrende behandling. Hematologer og lungeleger også sine blodpas. og lungekreftpas. her.

4

5 Enhet for stråleterapi (juni-07)
Pas. fra NLSH og Helgelandssykehuset (gjelder også EBK). Palliativ strålebeh. oppi 15 pasienter pr.dag. Nært samarbeid UNN (gjelder også EBK). Ikke venteliste. Stråleterapeuter, medisinske fysikere, service ingeniør, sekretær, onkologiske leger.

6

7 Palliativt team (høsten-07)
For tiden under Akutt med.avd. Stor ressurs for pasienter, pårørende og behandlere. Innad på NLSH og utad der pasienten er. Nærmere presentasjon senere.

8 Bakgrunn/problemer med åpen innleggelse hos kreftpasienter
(Åpen retur) Mange sykehus har ikke dette. Seksjonen har kun 4 strålesenger; dvs pasientene ligger på sin ”moderavdeling”. Få onkologiske leger. Ble noen ganger en for ”lettvindt løsning” (både for oss onkol.leger, fastleger/LV-leger og hjemmetjenesten. Fastlege ekskludert i behandling/oppfølging av kreftpasienter.

9 Forts.bakgrunn/problemer
Pasienten kom rett på post. Lenge før lege så til pas. Pasienter fikk åpen innleggelse og dette ble en permanent ordning. Spesielt kirurgisk avd. hadde mange pas. med åpen innleggelse; i perioder oppi vel 1/3 av innlagte pas. Vi onkologiske leger gav åpen innleggelse på en annen post/avd. enn der vi arbeidet.

10 Retningslinjer for bruk av ”åpen innleggelse” for kreftpasienter i Nordlandssykehuset (fra 01.03.08)

11 1. Siden fastlegen er den primære helsekontakt også for denne pasientgruppen, er ”åpen innleggelse” bare unntaksvis aktuelt for spesifikke problemstillinger og tidsbegrensede perioder, og da alltid i forståelse med ledelsen for den avdeling som evt. skal stå ansvarlig for pleien.

12 2. Pasienter som får kjemoterapi kan tilbys åpen innleggelse i den perioden de får kjemoterapi. Disse bør få tatt og analysert nødvendige blodprøver i akuttmottaket, og ved nøytropeni < 0.5 skal de innlegges i medisinsk avdeling. Ved tegn til infeksjon (forhøyet CRP) uten nøytropeni skal evt. behandling iverksettes av den avdeling som vanligvis behandler den aktuelle type infeksjon (eks. pneumoni ved medisinsk avdeling). Den samme avdeling vurderer om innleggelse er nødvendig, og i så fall ved egen sengepost.

13 Forts.2 Dersom pasienten møter direkte og ikke har tegn til infeksjon, er det den avdeling som i utgangspunktet håndterer grunnsykdommen som har ansvaret for å se til pasienten og eventuelt beslutte innleggelse i egen avdeling.

14 3. Pasienter med fast plass på sykehjem har ikke åpen innleggelse.

15 4. Pasientene skal vurderes av lege i akuttmottaket før de evt. sendes på sengepost. Både kirurgisk og medisinsk avdeling skal ha rutiner som gjør at disse pasientene ikke skal ligge unødig og vente i akuttmottaket.

16 5. Eventuelle uoverensstemmelser mellom leger i akuttmottaket om ovenstående forhold skal løses uten at pasient eller pårørende involveres i eller overhører diskusjonen.

17 6. Den lege som beslutter at pasienten skal ha åpen innleggelse, skal legge inn opplysning om dette i journalen under ”Kritisk informasjon” med angivelse av hvilken periode dette gjelder for.

18 I praksis Pasienten får eget skriv om Åpen innleggelse (tlf.nr, avd., tidsrom, kort om ordningen). Nye retningslinjer ser ut til å fungere. Palliativt team viktig ressurs. Vi håper og tror at de som trenger innleggelse blir lagt inn (med eller uten ”Åpen innleggelse”). Informasjon fra NLSH Bodø til fastleger og kommuner i Salten (brev ). Laget ut fra de nye retningslinjene.

19 Samarbeid med primærhelsetjenesten
Viktig for pasientene/pårørende og oss. Få ut poliklinsk epikrise/epikriser raskt. Alltid kopi til fastlege og evt. hjemmetjenesten/kreftsykepleier (om involvert). Få oversikt over hvilke ”støttepersoner” pasienten har rundt seg/vil trenge framover. Oppdaterte medisinlister!!!

20 Forts. Samarbeid med primærhelsetjenesten
Generell medisin, god omsorg. Kreftpasienter er ikke så spesielle… Onkologiske leger og kreftsykepleiere prøver å være lett tilgjengelig, tlf (Enhet for blodsykdommer og kreft). • Stadig forbedringspotensiale… Krever dialog…


Laste ned ppt "”Åpen innleggelse” – Konsekvenser og utfordringer for samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google