Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMSORG DER DU BOR •Innlandskommune i Buskerud •842 kvadrat km •Store avstander -7 mil •3524 innb pr januar 2011 •Trillemarka •Hyttekommune •Landbruk, industri,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMSORG DER DU BOR •Innlandskommune i Buskerud •842 kvadrat km •Store avstander -7 mil •3524 innb pr januar 2011 •Trillemarka •Hyttekommune •Landbruk, industri,"— Utskrift av presentasjonen:

1 OMSORG DER DU BOR •Innlandskommune i Buskerud •842 kvadrat km •Store avstander -7 mil •3524 innb pr januar 2011 •Trillemarka •Hyttekommune •Landbruk, industri, offentlig •Lag og foreningsliv •Stort politisk engasjement utvalg og råd

2 OMSORG DER DU BOR •Befolkningsutvikling

3 OMSORG DER DU BOR •Politisk engasjement og styring •KS vedtak – bestilling av utredning / status samhandling 2009 •Behandlet politisk i råd, utvalg, FS og KS vår 2010 •Status – behov – prioriteringer - plan

4 Omsorg der du bor - hele livet •Helsestasjon som forebyggingsarena •Lokal jordmortjeneste •Folkehelsearbeid / Frisklivssentral •Koordinerende arbeidsgruppe for folkehelse •Fysioterapi / ergoterapi / rehabilitering •Legetjenesten / Fastlegeordningen •Psykisk helse /Rus •Samhandling med sykehus og spesialisthelsetjeneste •Ledelse og organisering

5 Omsorg der du bor - tidlig i livet •Helsestasjon / Lokal jordmortjeneste •Svangerskapsomsorgen •Beredskaps / følgetjeneste •Kurs i fødsel- og foreldreforberedelse •Hjemmebesøk •Oppstart barselgrupper •Helsestasjon for ungdom •Godt samliv - kurs •Lokalt barnevern

6 Omsorg der du bor - nærhet og fleksibilitet •Lavt på grunnbemanning •Prioritert enkelte områder •Rehabilitering / fysio / ergoterapi •Heldøgns sykepleie •Flytende stillinger •Vikarsentral •Kompetanse •Omdømme •Ledelse

7 OMSORG DER DU BOR •Myndighetene taler med to tunger: •”Omsorg der du bor” •Men •Krever et visst befolkningsgrunnlag, store enheter •Ergo: •Det blir ikke omsorg der du bor (men et sted langt unna) •Vedtatt en ”sannhet” om at det må være stort.. •For lite utredet •smådriftsfordeler •og stordriftsulemper

8 OMSORG DER DU BOR •Vi opplever det motsatte. (Sitat: ”Dere bare gjør det”) •På grunn av smådriftsfordelene greier vi å håndtere omsorgsutfordringene •Korte tjenestelinjer; godt samarbeid mellom enhetene •Kort saksbehandlingstid •Myndighet til å ta avgjørelsen er på stedet •Beslutninger kan tas når behovet er der. •Samhandling med •legevakt •hjemmesykepleie •fastlege

9 OMSORG DER DU BOR •Alltid sykepleier på vakt •Intravenøs behandling (væske, medisin) •De som kommer til Sigdalsheimen, er de avklarte tilstandene, hvor lege har vært inne i bildet. •Krever faglig kompetanse. Må hele tida vurdere om tilstanden forverrer seg, vurdere sykehusinnleggelse. •Forsterka sykehjem jfr beskrivelsene i samhandlingsreformen, oppfyller Sigdalsheimen kriteriene for de pasientene vi server. •Hva ligger i begrepet: •”Unødvendige” innleggelse? •”utskrivningsklare”? •Hvem snakker vi om? Ikke fått svar! •Veldig forskjellig fra kommune til kommune.

10 OMSORG DER DU BOR Bemanning •Middels – lav grunnbemanning, •Høy faglig kompetanse, og god fagdekning. •Produkt av målretta rekruttering •Bevisst politikk gjennom mange år. •Omdømme og høy faglighet tiltrekker. •To viktigste faktorene: –Vikarsentral –Ansetter folk i flytende stillinger. •Helt nødvendig for kommuner som ligger lite sentralt

11 OMSORG DER DU BOR Bemanning •God fysioterapi- og ergoterapidekning. •Bevisst politikk! Rehabilitering av yngre pasienter. •Bygge opp løsninger. Tenke helhetlig i forhold til brukere. •Avstand til sykehus. Pasientfokuset er mye større i småkommunene som har lang vei til sykehus. •Faglig dyktige og trygge på sin kompetanse. •Spesialkompetanse. Flest innen psykiatri. •Ansvarlige hjelpepleiere på rehab. har spesialutdanning •Undervisning og veiledning fra sykehus. •Nært samarbeid mellom sykehus og sykehjem. •Samarbeid og veiledning fra ambulansene, som har høy kompetanse på akutt-tjenester.

12 OMSORG DER DU BOR Ledelse og kompetanse •Ledelsen •Ansvar for opplæring og veiledning •Skal lede både personalet og utvikling av faget, se muligheten for framgang, •Se mulighetene for å legge til rette, smidig bruk av økonomiske midler. •Bør ha god faglig og administrativ utdannelse og •Kompetanse: •Rehabilitering •Demens – kompetanse – utredning - demenskoordinator •Lindrende behandling •Samarbeid med psykiatritjenesten

13 OMSORG DER DU BOR Korttidsavdeling •Korttidsavdeling / Rehab •For alle, ikke primært eldreomsorg. •Har tatt imot yngre pasienter hvor det har fungert bra. •Viktig å komme i nærheten av nettverket, familie uttrykt at det fungerer •Tilrettelagt med brukerfokus (bl.a. internett på rommet) •Behov for flere korttidsplasser med tilbud om lindrende behandling •Trenger fortgang i utbygging (6 pl) •I perioder overbelegg på korttids •Prøver å unngå flere på rommet på langtids. •Omsorgsboliger / bygges flere i 2011 •Hjemmetjeneste.

14 OMSORG DER DU BOR Samhandling •Samhandling: •Sh sender med det de trenger til de første dagene. •Hatt samhandlingsavtale på tjenestenivå lenge. •Utskrivningsklare fra sykehus. Behandler videre i sykehjem. •Intermediær enhet •Samhandlingsreformen må innføres gradvis, ei ”trapp”. –få ut ”overliggere” –hindre unødvendige innlegg –Intermediær enhet (siste trinn i trappa) •

15 OMSORG DER DU BOR Samhandling større enheter •”Våre kjernetjenester (det vi har mye av) må vi greie sjøl, men til det vi har få av trenger vi samarbeid”. •Samarbeidsområder (systemnivå): –Psykiatri / rus –Folkehelse / friskliv –Faglige nettverk –Felles kvalitetssystemer –Hygiene –IT –Kompetanseutvikling –kommunelegerollen •Samhandling større regioner –Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken –Samarbeid Midt-Buskerud og Ringerike: ”Vi samler trådene”

16 OMSORG DER DU BOR •Eksempler: •1) Arbeidstilbud for utviklingshemmede •2) Utfordringer innenfor psykiatri / rus (har vært fokus i smamrbeidprosjektet ”Vi samler trådene”, et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Sigdal, Modum, Krødsherad, Ringerike, Hole (til sammen ca 30 000 innb) •3) Faglige nettverk (for de som jobber med psykiatri i hver kommune), tjernestetilbud, behov for et sted å være. Er du så sjuk, er det bedre å være et annet sted. •God kvalitet på tjenestene, sette det høyt. •Hovedfokus: Hender ute i pleien •Systemoppgaver – kjempeviktig •Samhandling på systemnivå: Kontaktpersoner ut i hver kommune, del av et nettverk. •4) Felles kvalitetssystemer •5) IT-system •6) Hygienesystem •7) Friskliv – samarbeid om… •8) Felles kompetanseheving sammen med alle kommuner og sykehusene •9) Legetjenesten – se på kommunelegerollen. Hadde det vært en tanke å slå sammen det? • Større enheter der? Kommunelege, fastlege, tilsynslege – Bukke og havresekk •


Laste ned ppt "OMSORG DER DU BOR •Innlandskommune i Buskerud •842 kvadrat km •Store avstander -7 mil •3524 innb pr januar 2011 •Trillemarka •Hyttekommune •Landbruk, industri,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google