Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i Indre Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i Indre Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i Indre Østfold
Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012

2 Situasjonsbile IØ Manglende bredde i kompetanse
Manglende målrettet og tverrfaglig tilnærming Åpen omsorg – manglende systematikk og prioritet Institusjon – Korttidsplasser blir fylt opp av langtidspasienter Koordinerende enhet – tilfeldig organisering Funksjonsfordeling kommune, spesialisthelsetjeneste og et evt. interkommunalt forsterket nivå.

3 Undersøkelse Tidlig intervensjon Tertiær forebygging
Primær forebygging Undersøkelse Tidlig intervensjon Tertiær forebygging Krav til kommunal kompetanse: Forebygging og rehabilitering Vurdering og behandling Bestilling og evaluering Rehabilitering Habilitering Lindring Sekundær forebygging Behandling Etterbehandling Sykehus Pasientforløp

4 Eksisterende og nye interkommunale tjenester i det nye helsesystemet
Dagrehabilitering samarbeid SØ – IØ? Miljørettet helsevern MHV Helsebemannet kontaktsenter Friskliv HBK Deltaker – tar i større grad aktivt del Læring og mestring Pasient – tas i større grad hånd om Ø-hjelp, døgn ØHD LV Legevakten Etterbehandling og rehabilitering FKT Sykehus Forebygging og rehabilitering som bærende elementer

5 Forsterket korttid Ordinært forløp med korttid: Akutt- behand-ling Ordinær korttid (Kommune) Sengepost (Sykehus) Hjem Forløp med kortere tid i sykehus og forsterket oppfølging i kommunen: Akutt- behand-ling Sengepost (Sykehus) Forsterket korttid (Kommune) Hjem Med forsterket korttid menes en intermediæravdeling som har økt grad av tverrfaglighet og legedekning. Dette er en mottaksenhet som legger spesiell vekt på rehabilitering. Eksempler fra slike enheter andre steder i landet viser at man forkorter sykehusoppholdet. Rehabilitering med god overføring til hjemmet kan lede pasienten til et lavere omsorgsnivå i kommunen og dessuten forebygge reinnleggelser. Med forsterket korttid menes en intermediæravdeling som har økt grad av tverrfaglighet og legedekning, med vekt på rehabilitering. Illustrasjon: Svein Lyngroth, Agenda

6 Omsorgstrappen BEON-prinsippet Forsterket nivå Sykehusopphold
Sykehjem langtid, spesialplass Sykehjem langtid, ordinær plass BEON-prinsippet Rehabiliteringsplasser (Beste Effektive OmsorgsNivå) Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre Tabellen viser kommunale pleie- og omsorgstiltak i en kostnadstrapp. Hjemmehjelp Ambulerende vaktmester Trygghetsalarm Servicesenter Forebyggende tiltak 6

7 Interkommunale funksjoner
Kompetansetilførsel Sykehuset Østfold Kommune- helsetjenesten i IØ Ambulante tjenester Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Interkommunale funksjoner Fastlegene

8 Lokalmedisinsk kompetansesenter
Profil: Mestring, grupper Lokalmedisinsk kompetansesenter Profil: Medisinsk behandling, individuell Samlet Ordinær legevakt Observasjonssenger Akuttsenger Etterbehandling Rehabilitering Rehabilitering Forebygging Friskliv Tilsyn og overvåking Avklart tilstand Funksjon Deltakelse Uavklart tilstand Legevakt Forsterket korttid Læring og mestring MVHIØ Ambulante tjenester Rådgivning og kontroll Helsebemannet kontaktsenter Lindring og omsorg Palliativ enhet Satellitt Demens Forsterket skjerming Figur 1.


Laste ned ppt "Samhandling i Indre Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google