Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig utvikling av luftfarten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig utvikling av luftfarten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig utvikling av luftfarten
Solakonferansen,12. sept 2012 Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor

2 Avinor ✈ Ansvar for å eie/drive de 46 statlige lufthavnene i Norge samt flysikringstjenesten

3 Avinors samfunnsoppdrag
Det overordna målet for transportpolitikken til Regjeringa er å tilby eit effektivt, sikkert og miljøvenleg transportsystem med god tilkomst for alle. Transportsystemet skal dekkje samfunnet sitt behov for transport og fremje regional utvikling. Samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile sektoren og ei samla flysikringsteneste for den sivile og den militære sektoren. Eit landsomfattande luftfartstilbod er viktig for å oppnå regional utvikling og for å halde oppe busetjing og sysselsetjing i alle deler av landet. St.meld nr 48 ( ) Om Verksemda i Avinor AS

4 Luftfart og bærekraftig utvikling
Miljø Klima Støy Utslipp til vann og grunn Biologisk mangfold Etc Bærekraftig utvikling Økonomi Økonomisk resultat Arbeidsplasser Utbytte til eier Sørge for tilstrekkelig kapasitet Kryssubsidiering Investeringer i infrastrukturen Samfunn Nasjonal/regional utv Flyplasser/tilbud Helse/velferd Sport/kultur Direkteruter Turisme

5 Luftfart og bærekraftig utvikling
Miljø Klima Støy Utslipp til vann og grunn Biologisk mangfold Etc Bærekraftig utvikling Samfunn Nasjonal/regional utv Flyplasser/tilbud Helse/velferd Sport/kultur Direkteruter Turisme Økonomi Økonomisk resultat Arbeidsplasser Utbytte til eier Sørge for tilstrekkelig kapasitet Kryssubsidiering Investeringer i infrastrukturen

6 Avinor Statlig eid aksjeselskap siden 2003
Opererer i et marked med forretningsmessige krav Samfunnsrollen er viktig Utvikling og drift av det regionale og lokale flyplassnettet er en sentral oppgave Store interne overføringer mellom flyplassene – over mill.kr Ingen finansiering over statsbudsjettet Utbytte til eier Samfunn Forretning

7 Avinor resultater 2011 Høyt sikkerhetsnivå - Ingen ulykker
Årsresultat etter skatt: 844 mill. kroner Kostnadsveksten redusert 3077 fast ansatte Sykefraværet redusert til 4,6 % AKAN-pris og arbeidsmiljøpris Punktlighet (87,5%) og regularitet (98,6%) – i europeisk toppklasse Forbedret miljøprestasjon

8 «Airport City» – et element i regional utvikling Stavanger lufthavn, Sola i 20XX?

9 Luftfart og bærekraftig utvikling
Miljø Klima Støy Utslipp til vann og grunn Biologisk mangfold Etc Bærekraftig utvikling Økonomi Økonomisk resultat Arbeidsplasser Utbytte til eier Sørge for tilstrekkelig kapasitet Kryssubsidiering Investeringer i infrastrukturen Samfunn Nasjonal/regional utv Flyplasser/tilbud Helse/velferd Sport/kultur Direkteruter Turisme

10 Få alternativer til luftfart på lengre reiser
Viktigste «konkurrent» er bil Markedsandeler (prosent) i persontransport etter reiselengde: Reiselengde (km) Bil Tog/buss Fly 82 17 1 50 20 30 500+ 10 60 Norske tall!

11 Luftfartens samfunnsnytte i Norge
Tilgjengelighet: To av tre nordmenn har tilgang til en lufthavn innenfor en times reise 99,5 % av befolkningen kan nå et dagsopphold i Oslo, og være tilbake samme dag Ledsagerhjelp barn, eldre og syke. Over reiser årlig. Sysselsetting: – arbeidsplasser Stor betydning i distriktene. Samlet effekt av luftfarten tilsvarer over 2 % av BNP I Norge har vi valgt å innrette oss slik at vi er avhengig av luftfart.

12 Luftfartens samfunnsnytte i Norge (forts)
Betydning for olje- og gassektoren: 13 % av alle innenriks flyreiser er knyttet til sektoren helikopterreiser årlig Turisme: 34 % av turistene kommer med fly. Øker mest Flyturistenes forbruk i Norge: ca13 mrd.kr Helse og kultur: pasientreiser med rutefly årlig. Størst betydning i Nord-Norge. Muliggjør landsomfattende kultur- og sportsaktiviteter

13

14 Luftfart og bærekraftig utvikling
Miljø Klima Støy Utslipp til vann og grunn Biologisk mangfold Etc Bærekraftig utvikling Økonomi Økonomisk resultat Arbeidsplasser Utbytte til eier Sørge for tilstrekkelig kapasitet Kryssubsidiering Investeringer i infrastrukturen Samfunn Nasjonal/regional utv Flyplasser/tilbud Helse/velferd Sport/kultur Direkteruter Turisme

15 Være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten
Støy Redusert med 18% fra 1999 til 2010 til tross for trafikkvekst Helikopterstøy øker. Etablerer helikopterstøyutvalg på enkelte lufthavner Nye inn- og utflygingsprosdyrer Utslipp til vann og grunn Alle 46 lufthavner har utslippstillatelser Bruker de mest miljøvennlige kjemikalene på markedet (baneavisingskjemikalier er f.eks Svanemerket) Omfattende prosjekt («Miljøprosjektet») for å sikre overholdelse av utslippstillatelsene Klima Redusere klimagassutslipp på lufthavnene, i luftrommet og tilbringertjenesten Bidra til å redusere klimagassutslipp fra flytrafikken Støy målt i Støyplageindeks (SPI) ref NTP pg div andre publ.

16 Fordeling av klimagassutslipp i bransjen

17 Miljøvennlig tilbringertjeneste
Ansvaret for en god og miljøvennlig tilbringertjeneste ligger primært hos lokale og sentrale myndigheter og hos de aktuelle transportselskapene Mål for Avinor at kollektivtrafikken skal ta en økende del av tilbringertjenesten til lufthavnene fram mot 2020 Avinor vil bidra innenfor de rammer og med de virkemidler bedriften rår over OSL har høyest kollektivandel i Europa, og blant de fem beste i verden. Oppjustert målsetting i Bergen pga bybanen. X 40 % Reisemåte til lufthavn 2007 og Prosent. Kilde: TØI

18 Avinor klimagassutslipp lufthavndrift 2011 (tonn)
Kilde: Avinor miljørapport 2011

19 Klima – Flåteutskifting – Fuelforbruk i liter pr setekm
Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)

20 Bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart utredes
Biodrivstoff sertifisert til bruk i sivil luftart i juli 2011 Luftfart har nå et reelt alternativ til fossilt drivstoff En samlet norsk luftfartsbransje utreder produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk sivil luftfart Omfattende rapport skal dokumentere potensielle råvarer (biomasse) og produksjonsalternativer i Norge Eventuell produksjon i Norge kan kreve offentlig-privat samarbeid Avinor gjennomfører nå, i samarbeid med flyselskapene, en grundig vurdering/utredning av biodristoff til bruk i norsk luftfart. Skal være forsiktig med å forskuttere konklusjoner, men alt tyder nå på at det er mulig, men det vil bli dyrere enn fossil fuel.

21 Fordeling av nasjonale klimagassutslipp 2009
Viser 2009-tall. Det er bare små endringer i 2010-tallene (som er siste offisielle tall fra SSB). Det er disse utslippene som inngår i Kyoto-avtalen og dermed Norges internasjonale klimaforplliktelser (totale norske utslipp i 2020 skal være 1 prosent lavere enn i 1990) . Utslipp fra utenriks luftfart omfattes ikke av Kyoto, og er heller ikke inkludert i denne figuren Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)

22 Fordeling av klimagassutslipp fra mobile kilder i Norge 2009
Her er kun innenriks med. Dersom utenriks skal inkluderes endres alle tallene pga bl.a utenriks sjøfart. Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)

23 Utslippsfremskrivninger innenriks luftfart
Indeks Figuren og arbeidet for øvrig er basert på følgende forutsetninger: Trafikkutvikling: Innenriks: +1,8 pst pr år Utenriks: + 4 pst pr år Flere interkontinentale ruter Flere direkteruter fra Norge  Lengre reiser med utgangspunkt i Norge = mer fuel fylt i Norge = mer utslipp i norsk regnskap Effekt av tiltak: : ca prosent lavere utslipp pr passasjerkm Flåteutskifting gir størst effekt, prosent Effektivisering av taksing, luftrom og landinger/avganger Mulig effekt av innblanding av biofuel 10 prosent 2025: Ytterligere effekt av flåteutskifting og biofuel Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)

24 Luftfart og bærekraftig utvikling – et politisk spørsmål
Miljø Klima Støy Utslipp til vann og grunn Biologisk mangfold Etc Bærekraftig utvikling Økonomi Økonomisk resultat Arbeidsplasser Utbytte til eier Sørge for tilstrekkelig kapasitet Kryssubsidiering Investeringer i infrastrukturen Samfunn Nasjonal/regional utv Flyplasser/tilbud Helse/velferd Sport/kultur Direkteruter Turisme

25 Konklusjon Utfordrende samfunnsoppdrag Betydelig miljøansvar Klimagassutslipp er en hovedutfordring Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bærekraftig utvikling av luftfarten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google