Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved HiSF 28.02.13 Frode Olav Haara.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved HiSF 28.02.13 Frode Olav Haara."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved HiSF 28.02.13 Frode Olav Haara

2 Noen punkt å være klar over •HiSF skal vere ein høgskule med høg vitskapleg publisering. •Einskildforskaren som forskar åleine skal vere eit positivt unntak, men skal vere i klårt mindretal ved HiSF. •Høgskulen skal opprette eit såkornsfond der fagtilsette i samråd med dekan etter kort søknad kan få midlar til frikjøp frå undervisning i intensive søknadsperiodar. Det vil dreie seg om mindre beløp med behov for rask tildeling, administrert av viserektor for fou.

3 Enda et punkt å være klar over •Fou-arbeidet i høgskulen skal ikkje gå ut over undervisninga eller rettleiinga av studentane ved høgskulen, men heller styrke studentane si deltaking i fou-arbeid både på bachelor- og masternivå.

4 Instituttlederoppgaver Instituttleiar har ansvar for å legge til rette for fou-arbeidet på arbeidsplanen til fagtilsette. Tid til vitskapleg publisering, søknader om eksterne prosjekt, rettleiing av andre (tilsette og studentar), formidling og foredrag skal gjevast eksplisitte ressursar på arbeidsplanen. Andre arbeidsoppgåver som kjem til i løpet av studieåret eller sjukdom skal ikkje einsidig takast av fou-tida på arbeidsplanen, men føre til tilsvarande redusert undervisningsmengde etter andelen undervisning som ligg til stillinga. Instituttleiar skal så langt råd legge til rette for at særskilt aktive og etterspurde fagtilsette som skapar aktivitet for andre skal ha ledig kapasitet til slike oppdrag på arbeidsplanen. Instituttleiar skal legge til rette for at fou-arbeidet på arbeidsplanen i størst mogleg grad kan vere samanhengande fou-tid.

5 Tid til fou, forventninger til fou Fra styresak 07.02.13: Høyringsfråsegnene stiller spørsmål om framlegget til strategi gjer endringar i innhaldet og rammene for fagtilsette sine 23 prosent av stillinga til fagleg arbeid og administrasjon. Framlegget gjer ikkje endringar i fordelinga mellom administrasjon (8 prosent) og fagleg arbeid (15 prosent), og endrar ikkje rammene som framleis er på 23 prosent. Framlegget til strategi presiserer i tillegg at alle fagstillingar skal gje forskingsbasert undervisning, rettleie studentar i fou-arbeid og viser interesse for fou og kompetanseheving innan denne delen av stillinga. Rektor gjer dette for å gje signal om ei felles forventing til kvar einskild tilsette i fou-arbeidet, og at ein slik kan få ein lik praksis når det gjeld kva ein legg inn i fou-andelen i stillingane.

6 Tid til fou, forventninger til fou •To tema som jeg regner med kommer opp i løpet av kort tid…: –Innhold i den enkeltes bruk av stillingstilknyttet fou-tid –Omfanget av stillingstilknyttet fou-tid

7 Interne stipend •1.lektorstipend (for opprykk til førstelektor) (2 år, 27% ekstra fou-ressurs) •Professor-/Dosentkvalifiseringsstipend (for opprykk innan 3 år til professor/dosent) (2 år, 50% ekstra fou- ressurs) •Forskertermin (For etablerte forskarar med •høg fagleg aktivitet) (1 år, 100% fou-tid) •Forskarstipend (for nykvalifiserte og aktive forskarar) (1 år, 100% fou-tid)

8 Interne stipend, og søking om fou-tid Fra styresak 07.02.13: Stipendordningane er institusjonelle verkemiddel for å drive individuell og institusjonell kompetanseoppbygging av aktive og sterke fagpersonar i gode fagmiljø. Ordningane er eit supplement til dei fou-ressursane som kvar avdeling disponerer gjennom sine avdelingsbudsjett, og det er forventa at kandidatar til stipend aktivt søker fou-tid frå avdelingane for å dekke opp eventuell resterande tid på arbeidsplanen i stipendperioden. Det blir og forventa at avdelingane prioriterer slike søknader høgt.

9

10

11 Status i dag •Ikke felles system for søknad og tildeling av fou-tid på tvers av avdelinger: –Ikke felles skjema for søking –Ikke felles dato for søknad –Ikke felles dato for tildeling –Ikke avklart (i alle fall ikke ennå) årlig tidspunkt for tildeling av institusjonelle stipend

12 Ressurs til ledelse av forskningsgruppe Fra styresaken 07.02.13: Det kan her vere rom for både spisse satsingar på forskingsgrupper med svært høg fou-kompetanse, samt satsingar på breiare profilområder for høgskulen med bakgrunn i utdanningar, fou-aktivitet og samfunnsmessige utfordringar. Faglege fou-grupper, fou-team, fou-prosjekt og andre samarbeidsformer mellom forskarar er gjerne forskarinitierte utan store behov for forskingsleiingsressursar, og desse bør organiserast av og mellom fagpersonar og forskingsleiarar på avdelingane. Andre typar samarbeid vil oppstå gjennom forskingsprogram med ekstern finansiering.

13

14 Evaluering av forskningsgruppeordning •Et tema som allerede er på dagsorden: –Evaluering av forskningsgrupper, og tildeling av stillingsressurser til fou-ledelse

15

16 Utdrag fra foreløpig sakliste for fou-utvalgsmøte på ALI 13.03.2013 •3Status på fou-arbeidet frå dei tre institutta. Nye tildelingar til ALI •5Utlysing av fou-midlar 2013-14 - Kriterium - Samordning med HiSF-midlane (sjå punkt 4) - Nytt søknadsskjema - Rapporteringsrutinar •6Status for større prosjekt, oppfølging •I samband med punkt 3 og 5 minner vi om vedtaket på siste møtet i utvalet: 1.Handlingsplanane for institutta må utviklast og konkretiserast fram mot neste utlysing av fou-midlar. 2.Institutta må klargjera satsingsområda sine og kva dei vil nedprioritera. 3.Instituttutvala rapporterer til neste møte i fou-utvalet om oppfølginga av tildelinga inneverande år. 4.Utvalet ser det som ei viktig oppgåve å skaffe finansiering til evaluering og fou-arbeid knytt til BLU-piloten. •Vi minner om at det er vedteke eit nytt system for fou-stipend frå HiSF sentralt. Du finn lenkja her. Viktige datoar: 20. mars: utlysing av fou-stipend. 8. april: søknadsfrist fou-stipend.her

17 Søknad om fou-tid på ALI våren 2013 •Øremerket midler til Prakutprosjektet og ASK-prosjektet •Enkeltforskeren er et positivt unntak •Fou-utvalgene på instituttene skal i sine handlingsplaner synliggjøre hva som er satsingsområder innenfor fou på instituttene •Tildeling etter ressursbehov for prosjekt, ikke litt til alle prosjekt •Punkt som vil styrke en søknad om ekstra fou-midler: –Dokumentér hva din fou-tid er brukt til inneværende år –Søke knyttet til eksisterende forskningsprosjekt (f.eks. Prakutprosjektet) –Søke i samarbeid med kollegaer (interne og eksterne) –Søke om midler til utvikling av forskningsprosjekt i samarbeid kollegaer (interne og eksterne) –Søke om midler til oppfølging/utviding av prosjekt som tidligere har fått tildeling på grunnlag av dokumentert framdrift/resultat •Ingen garantier for tildeling av ekstra midler


Laste ned ppt "Strategi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved HiSF 28.02.13 Frode Olav Haara."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google