Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar
Hei, og takk for at dere kom hit for å høre på. Jeg heter altså Line Nybakk Akerholt, og jobber på astrofysisk bibliotek, UBO I fjor høst ble det satt ned et utvalg ved UBO som skulle se på kvalifiseringskravene til førstebibliotekartittelen. I utvalget satt jeg, Svein Engelstad og Pål Bertnes. Vi leverte vårt dokument til UBOs ledergruppe i desember 2009

2 Mandatet til utvalget ved UBO
Hvilke publikasjoner / oppgaver ligger til grunn for opprykk Komme med forslag til hva UBO kan gjøre for å øke kvalifiseringen Se på reglementet som fører til opprykk og evt komme med endringer Forslag til bruk av fagreferenters rett til faglig arbeid Utvalget bes også om å se på hvordan Universitetsbiblioteket kan nyttiggjøre seg tilsatte med mastergrad fra Høgskolen i Oslo, avd. JBI og se på mulige karriereveier for denne gruppen, samt å se på sammenhengen mellom førstebibliotekarprogrammet ved HiO i lys av opprykksreglementet til førstebibliotekar. Mandatet vårt var i korte trekk At vi skulle se på hvilke publikasjoner og oppgaver som ligger til grunn for opprykk Og komme med forslag til hvordan UBO kan hjelpe til med å øke antallet som kvalifiserer seg At vi skulle komme med forslag til fagreferenters rett til faglig arbeid Vurdere om det er nødvendig å revidere reglementet for opprykk til førstebibliotekar og eventuelt komme med forslag til endringer. Og at vi skulle se på hvordan ansatte med mastergrad fra hio kan være bra for UBO, se på karriereveier for gruppen + se på sammenhengen mellom hios førstebibliotekarprogram i lys av opprykksreglementet til førstebibliotekar

3 Grupper av ansatte i fagbibliotek
Bibliotekarer Universitetsbibliotekarer Teknisk –administrativt ansatte Jeg tenker å ha et helhetlig perspektiv på fagbibliotek i denne fremstillingen, så vær oppmerksom på at vi har 3 grupper ansatte i fagbibliotek som har høye faglige kvalifikasjoner

4 Kompetansenivåer i fagbibliotek
(Faglærte (kanskje ikke så mange i vår sektor)) Bachelor Mastergrad Doktorgrad Disse ansattgruppene fordeler seg over 3 kompetansenivåer Vi har mange med bachelor-grad eller tilsvarende En del Med mastergrad Og noen få Med doktorgrad

5 Dagens veier Konsulenter Rådgivere Direktører Bibliotekarer
Spesialbibliotekarer Hovedbibliotekarer ? Universitetsbibliotekarer Konsulenter Førstebibliotekarer Rådgivere Her har jeg forsøkt å beskrive stillingene i forhold til kompetansenivå, vi lurer altså på hvordan vi skal få flest mulig –også institusjonene våre, til å følge den røde pila ? Direktører

6 Karriereveier Opprykk til førstebibliotekar kan skje på to måter
Via doktorgrad søke phd-program –fullføre = opprykk Evt ha doktorgrad før man søker jobb som universitetsbibliotekar Via søknad om opprykk til førstebibliotekar basert på kompetanse For å få tittelen førstebibliotekar er det to veier å gå, Om man har en allerede fullført doktorgrad, så får man opprykk direkte, enten i det man tilsettes som universitetsbibliotekar, eller når man har fullført graden sin Det utvalget behandlet var altså opprykk basert på en kompetansevurdering – og hvordan blir så kompetansen vurdert?

7 Hvilke kvalifikasjoner?
Gjeldende liste over faglige arbeider som gir uttelling Hvilke kvalifikasjoner? Vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider Ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt Utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå Faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver Dokumenterte utstillinger Utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler Dokumentert bibliotekfaglig utviklings- og forsøksarbeid Undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning Bare for å minne om hvilke publikasjoner og oppgaver som kan tas med i en vurdering i dag (dagens reglement er fra 95) Det som er viktig å huske på er at publikasjoner og oppgaver må kunne dokumenteres Vi foreslår noen få endringer

8 Endringer vi foreslår i forhold til kvalifikasjoner
At det skal kunne leveres inntil 15 publ. Til vurdering slik det er i søknader om førstelektoropprykk At arbeidene skal kunne være både fagfaglige og bibliotekfaglige At utarbeiding av undervisningsverktøy på nett skal kunne telle med At vitenskapelig arbeid knyttet til konferanser skal kunne telle med At det skal kunne leveres inntil 15 publ. Til vurdering slik det er i søknader om førstelektoropprykk At arbeidene skal kunne være både fagfaglige og bibliotekfaglige At utarbeiding av undervisningsverktøy på nett skal kunne telle med At vitenskapelig arbeid knyttet til konferanser skal kunne telle med

9 Hva kan vi gjøre for å få flere til å kvalifisere seg?
Førstebibliotekarkvalifisering inn i kompetanseplaner (implisitt –få en kompetanseplan) UB må kunne yte veiledning Vi har valgt å bruke begrepet FoU i vår rapport: UB bør koordinere sine FoU-aktiviteter Synliggjøre førstebibliotekarer og FoU-aktiviteter (f. eks. på nett!) Oppfordre ansatte til å søke eksterne midler til sine prosjekter Førstebibliotekarkvalifisering inn i kompetanseplaner (implisitt –få en kompetanseplan) UB må kunne yte veiledning Vi har valgt å bruke begrepet FoU i vår rapport: UB bør koordinere sine FoU-aktiviteter Synliggjøre førstebibliotekarer og FoU-aktiviteter (f. eks. på nett!) Oppfordre ansatte til å søke eksterne midler til sine prosjekter

10 Rett til faglig arbeid 15% bør være fleksibel (som i å samle opp tid)
Synliggjøring av retten – Har noen glemt den? Oppmuntre til bruk? Forvente bruk?

11 Bibliotekarer med bibliotekmaster
Bibliotekarer med master –> spesialbibliotekar / hovedbibliotekar Samme muligheter som universitetsbibliotekarer til å drive FoU-arbeid, samt kunne gjøre dette med sikte på et opprykk tilsvarende førstebibliotekar, men med en annen tittel. ”førstebibliotekarprogrammet” vil kunne være en viktig samarbeidspartner. Bibliotekarer med master plasseres enten inn som spesialbibliotekar eller hovedbibliotekar Personer med denne kompetansen bør kunne få samme muligheter som universitetsbibliotekarer til å drive FoU-arbeid, samt kunne gjøre dette med sikte på et opprykk tilsvarende førstebibliotekar, men med en annen tittel. ”førstebibliotekarprogrammet” vil kunne være en viktig samarbeidspartner. En naturlig karrierevei for hovedbibliotekarer har til nå gått i retning bibliotekfaglige og administrative lederoppgaver, men vi mener det bør også kunne legges til rette for en rent bibliotekfaglig FoU-virksomhet innen de store UBene, kanskje til og med som en nasjonal satsning

12 De ”andre” Mange ansatte ved UBene har kompetanse på master eller høyere De må også kunne få plass i kompetanseplaner og i bibliotekenes FoU Mange ansatte ved UBene har kompetanse på master eller høyere De må også kunne få plass i kompetanseplaner og i bibliotekenes FoU -og har vi råd til å ikke bruke kunnskap vi har i våre organisasjoner?

13 FoU eller FoU? UB og forskning
Fra ”forsøk og utvikling” til ”forskning og utvikling” Større bibliotek – bør ha forskning med i sine planer – både under kompetanseheving og under institusjonens egen forskning Nå har vi både i rapporten og jeg har nevnt det tidligere i dag – FoU-begrepet Slik jeg oppfatter biblioteksektoren, er den mest preget av Forsøk og Utvikling, snarere enn Forskning og Utvikling, Men er det ikke en idé å få en bevegelse fra forsøk og over mot forskning – det er ikke så mye som skal til tror jeg: Vi trenger ledelse som styrer bevegelsen og en bevissthet og en mening med forsøkene våre. Tilsetter vi relevante og gyldige metoder, så har vi en retning på forsøkene Slik tenker jeg meg at de store UBene kan sette forskning i fokus.

14 Synliggjøring av bibliotek-FoU
What’s in it for me? Førsteopprykk What’s in it for us? Kompetanseheving i hele organisasjonen Økt fokus på hva vi kan og hva vi kan forske på Bra for rekruttering Genialt for synliggjøring mot eierinstitusjon Bibliotek er tverrfaglige – lette å samarbeide med – og de har forskerkompetanse What’s in it for me? Førsteopprykk – flere kan få lyst ved synliggjøring What’s in it for us? Synliggjør kompetanseheving i hele organisasjonen Økt fokus på hva vi kan og hva vi kan forske på Bra for rekruttering Genialt for synliggjøring mot eierinstitusjon Bibliotek er tverrfaglige – lette å samarbeide med – og de har forskerkompetanse

15 Veien videre Må øke bevisstheten om førstebibliotekarer i institusjonene Må sette fokus på forskning som en viktig del av kompetansehevingen i institusjonene Bør øke bevisstheten om muligheter for kompetanseheving på høyt nivå også for andre grupper Må øke bevisstheten om førstebibliotekarer i institusjonene Må sette fokus på forskning som en viktig del av kompetansehevingen i institusjonene Bør øke bevisstheten om muligheter for kompetanseheving på høyt nivå også for andre grupper

16 Ene og alene eller sammen?
En knallidé alene, eller skal vi samle flere sammen?

17 Diskusjon 1 videre karrierer
I figuren var det to spørsmålstegn: Hva kommer etter førstebibliotekar Hva kommer etter hovedbibliotekar Vi mener karrieren ikke stopper om man er 35, og er førstebibliotekar Dosent er en tittel andre har brukt Hva skal hovedbibliotekarer hete om de også forsker: 1. bibliotekar er jo forsøkt brukt, men er en omstridt benevnelse foreløpig I figuren var det to spørsmålstegn: Hva kommer etter førstebibliotekar Hva kommer etter hovedbibliotekar Vi mener karrieren ikke stopper om man er 35, og er førstebibliotekar Dosent er en tittel andre har brukt Hva skal hovedbibliotekarer hete om de også forsker: 1. bibliotekar er jo forsøkt brukt, men er en omstridt benevnelse foreløpig

18 Diskusjon 2 Hvor langt bør institusjonene gå for å kreve forskning av universitetsbibliotekarer og førstebibliotekarer? Hvor langt bør institusjonene gå for å kreve forskning av universitetsbibliotekarer og førstebibliotekarer? Rett til å forske 15%, bør det kanskje også være en plikt?

19 Diskusjon 3 Hvordan samarbeide om bibliotekforskningen?
I egen institusjon – nasjonalt Programmet med det rare navnet åpner for samarbeidsmuligheter – hvordan kan det utnyttes for hele sektoren? Hvordan samarbeide om bibliotekforskningen? I egen institusjon – nasjonalt Programmet med det rare navnet åpner for samarbeidsmuligheter – hvordan kan det utnyttes for hele sektoren?

20 Referanser Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar
Rapporten til utvalget ligger på UBOs intranett: kontakt Line eller noen andre UBOere for kopi


Laste ned ppt "Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google