Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for data- og realfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for data- og realfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for data- og realfag
Hovudprosjekt våren 2004. Institutt for data- og realfag Datalinja 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal

2 Formelle krav 96 studiepoeng frå dei to første studieåra (kontinuasjon hausten 2003, men det vil vere tilstrekkeleg etter sensur i januar 2004) Mulig å søkje dekan om dispensasjon via instituttleiar. Frist fredag 16. januar I spesielle tilfelle har studentar fått ta prosjekt om hausten

3 Faginformasjon Det vil bli oppretta eit fag HOD303 i it’s learning
Her blir info lagt ut Spesielt blir lagt ut ein mal på korleis sluttrapporten kan byggjast opp

4 Gruppeinndeling/val av oppgåver
Vi ønskjer at 2 (3) studentar jobbar i lag Gruppeinndeling bør vera ferdig til 14. januar Det blir trekt ei rekkefølgje som viser korleis gruppene får velje blant oppgåvene som er levert til instituttet. Val av oppgåver i slutten av januar eller først i februar

5 Plan for januar 9. januar: Generell orientering (Holmås/Nummedal)
14. januar: Innlevering av grupperegistrering og eigne oppgåver (skjema/epost til 16. januar: Oversikt over innkomne oppgåver A715 (Nummedal/Holmås) 23. januar: Presentasjon av enkelte oppgåver (eksterne og interne ”oppdragsgjevarar”)

6 Plan for januar/februar (forts.)
28. januar:Innlevering av prioriterte ønskje frå gruppene (e-post: Nummedal) 30. januar: Offentleggjering av valrekkefølgje for gruppene (på it’s learning) 6. februar: Val av oppgåver (A715) 6. februar: Orientering frå biblioteket (A715)

7 Fellesaktivitetar i april
Veke 14 (31. mars til 2. april): Orientering om forprosjekt, rapportskriving og prosjektarbeid (2 dobbeltimar) Veke 18 (26. – 30. april): Presentasjon av forprosjekt

8 Kvar gruppe vil få ein kontaktperson ved HiB
Denne har ansvar for : Motta og registrera delrapportar og hovudrapport. Diskutere rapportane og aktuelle problem med gruppa og med kontaktperson hos brukar. Evaluere hovudprosjektet.

9 Tidsfristar 27. februar : Formelt møte med oppdragsgjevar skal vera avvikla. Kontaktperson ved HiB er også med. Møtereferat skal leverast begge. 21. mai: Levere statusrapport 11. juni: Innlevering av rapport 15. juni: Munnleg presentasjon

10 Munnlege presentasjonar
Gruppene skal presentere munnleg for klassen forprosjekt (firma, spesifisering av oppgåve, utstyr og metodar, arbeids-og framdriftsplan etc.) Sluttpresentasjon av prosjektet

11 Skriftleg dokumentasjon
Møtereferat frå 1. møte med oppdragsgjevar Forprosjektrapport Statusrapport Sluttrapport web-side med kort og enkel info om gruppa, oppgåva, framdrift etc. Du finn ein del eksempel frå tidlegare år på biblioteket og på websidene til biblioteket

12 Møtereferat 1. møte Kort dokument (1 – 3 sider)
Tidspunkt, deltakarar, roller Kort referat av kva som skjedde på møtet Litt om firmaet, oppgåva, arbeidsplass, PC, litteratur/programvare som må skaffast etc.

13 Forprosjektrapport Relativt kort (5 – 8 sider)
Plan for og omtale av det arbeidet gruppa skal utføra Spesielt: Kravspesifikasjon, metodar, programvare og utstyr, litteratur og opplæringsbehov, risikovurdering, framdriftsplan

14 Kravspesifikasjon Bakgrunn for oppgåva Grov beskrivelse
Brukarar / grensesnitt mot brukar Utstyr og programvarer som skal nyttast Forbindelse til andre system

15 Tidsplan Oppdeling i delprosjekt og aktivitetar Bemanning Milepælplan
Opplæring av brukarar

16 Rapportskriving Kårdal og Butenschøn:
”Om oppsett og utforming av rapporter, hovedoppgaver og lignende” (1997). Mal for rapport vil bli lagt ut på it’s learning

17 Sluttrapporten Kva skal rapporten innehalda?
Omslag (informasjon, blikkfang) Tittelblad (nøyaktig informasjon, kort sammandrag av hovudpoeng (maks 1/4 side)). Dette er eit standardskjema som blir lagt ut på nettet. Forord (hovudmålet med oppgåva og rapporten, målgruppe, personar, bedrifter) Innhaldsliste (overskriftene i rapporten, sidetal) Sammandrag (problemstilling, arbeidet som er gjort for å løyse problemet, kva konklusjonar ein er komen fram til) Innleiing (nærare problempresiseringar, føresetnader for prosjektet, risikofaktorar og korleis hovudkapitla er disponerte) Hovudkapitla Hovudkonklusjon Litteraturliste (forfattar, tittel, forlag, utgjevarstadstad og år) (Stikkordsliste) Eventuelle vedlegg

18 Avslutning Innlevering av sluttrapport: 11. juni.
Munnleg presentasjon 15. juni (hovudpunkt i prosjektet, resultat, evaluering av arbeidet i gruppa etc.) om lag 40 min per gruppe Presentasjonen er open for alle Presentasjonen er del av EXPO 2004 Utstilling/”posters” i festsalen 16. juni.

19 Evaluering Prosjektrapporten og eventuelt ferdige programsystem med dokumentasjon/ brukarrettleiing blir vurdert av ekstern og intern kontaktperson. Munnleg presentasjon av hovudprosjektet og resultatet. Karakter bestått / ikkje bestått.


Laste ned ppt "Institutt for data- og realfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google