Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIO – tilskot til bedriftsintern opplæring Kontaktpunktet 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIO – tilskot til bedriftsintern opplæring Kontaktpunktet 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIO – tilskot til bedriftsintern opplæring Kontaktpunktet 5
BIO – tilskot til bedriftsintern opplæring Kontaktpunktet 5. november -09

2 Agenda Kva skal BIO-tilskot bidra til? Kven kan få tilskot?
Kva skal tiltaket innhalde og kva som kan definerast som omstilling Målgruppe Endringar i regelverket i perioda – Lengde på tiltaket Krav om insentiveffekt Særskilt eller generell opplæring Kor mykje støtte kan NAV gi Kva kostnader kan takast med i prosjektet Søkjeprosess

3 § 8 -1 Tiltakets innhold BIO-tilskot skal bidra til å:
Motvirke utstøyting frå arbeidslivet ved større omstillingar, oppretthalde og styrke kompetansen til tilsette i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblem som er av særleg alvorleg karakter for arbeidsmarkedet, eller rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette skal innehalde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.

4 § 8 -1 Tiltakets innhold Det kan vere vanskelig å vurdere kva som skal definerast som omstilling Omstilling - vesentlig endring av bedrifta sin produksjon eller etablering på nye marknadar. Dette kan vere ein gjennomgåande endring av produksjonsmåtar, eit skifte av produksjonsutstyr, eller ein overgang til nye produkt eller tenester. Oppgradering av eksisterande produksjonsutstyr er ikkje å sjå på som omstilling, men må sjåast på som en del av bedrifta si naturlege oppgraderingsbehov. Søknader begrunna i økonomiske vanskeligheter som følge av sviktande salg, vil vanskelig kunne definerast som omstillings- og strukturproblem

5 § 8-2 Målgruppe BIO -tilskudd til bedrifter som;
gjennomfører opplæring av egne ansatte ansetter personer som er registrert hos NAV og må gjennomgå opplæringsprogram for å kunne gå inn i ledige jobbar som er vanskelig å besette BIO kan berre gjevast til tilsette som mottek lønn – ikkje heilt permitterte Delvis permitterte kan delta på Bedriftsintern opplæring i tidsrom der arbeidsgjevar utbetalar lønn BIO er et alternativ til permittering

6 Endringar i BIO-regelverket for perioda 01.10.09 – 01.01.12
BIO kan invilgast også til bedrifter som er midlertidig ramma av marknadsvikt på grunn av konjukturmessige forhold. Det er eit vilkår at desse forholda er av særleg alvorleg karakter for arbeidsmarknaden

7 § 8-4 Varighet Den samla opplæringstida skal som hovedregel ikkje overstige 13 heile veker per tilsatt Opplæringa kan takast på deltid over ei lengre periode, men samla opplæringstid kan ikkje overstige 13 hele uker. I perioden – kan det i særlege tilfeller godkjennast opplæringsprosjekt som har ei opplæringstid for kvar enkelt deltakar på inntil 26 veker.

8 § 8-6 Krav om insentiveffekt
Det kan berre gjevast tilskot til opplæring som kjem i tillegg til bedrifta si ordinære opplæring. Bedriftene må ved søknad legge fram ein opplæringsplan På bakgrunn av innhaldet i bedrifta sin opplæringsplan, søknaden og all dokumentasjon elles i saka skal NAV vurdere om opplæringa det vert søkt om tilskudd til kjem i tillegg til bedrifta si ordinære opplæring. Sjå avsnitt fra arbeidsgiver sitt ansvar for å tilrettelegge for kompetanseutvikling for tilsette ”det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon” arbeidsmiljølova § 4-2, pkt e

9 Særskilt eller generell opplæring
”Særskilt opplæring” – gjev kvalifikasjonar som ikkje eller berre i avgrenset grad kan brukast i andre foretak eller på andre arbeidsområder ”Generell opplæring” - gjev kvalifikasjonar som i stor grad kan brukast i andre foretak eller på andre arbeidsområder og derfor i betydelig grad forbedrer arbeidstakeren sin muligheit til sysselsetting Kor overførbar er kompetansen som arbeidstaker får gjennom opplæringa? Opplæringen kan være overførbar sjølv om den er skreddersydd for bedrifta

10 Støtteintensitet Bruttostøttebeløpet uttrykt i prosent av prosjektet sine støtteberettige kostnadar Støtte til særskilt opplæring Max 25% for store foretak Max 35% for små og mellomstore bedrifter Støtte til generell opplæring Max 50% for store foretak Max 70% for små og mellomstore bedrifter

11 Berekning av tilskot til lønnskostnader
§ 8-5, syvende ledd, bokstav F: ”lønnskostnader for opplæringsdeltakere inntil et beløp som tilsvarer summen av de andre støtteberettigede kostnadene omhandlet i bokstav a)-e)” a) kostnadar til opplæringspersonale b) reisekostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakarar c) andre løpande utgifter, for eksempel til materiell og utstyr d) avskriving av verktøy og utstyr i den grad dei er brukt utelukka til oppl.prosjektet e) kostnader for konsulenttenester og rådgjeving i samband med oppl.prosjektet Tilskot til lønnskostnader skal ikkje vere høgare enn tilskot til opplæring

12 Søkjeprosess Alle søknader for bedrifter som er lokalisert på Søre Sunnmøre skal gå gjennom bedriftskontakt Oddvor Follestad Hovden i NAV Bedriftskontakt kjem ut på bedrifta til samtale om prosjektet Bedrifta utformar ei skisse over prosjektet og er i dialog med bedriftskontakt for vidare utforming av søknad Søknad på NAV blankett Søknaden skal sendast til bedriftskontakt som vidaresender den til behandling hos NAV fylkesledd Møre og Romsdal


Laste ned ppt "BIO – tilskot til bedriftsintern opplæring Kontaktpunktet 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google