Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen Spesialist i klinisk psykologi, MNPF AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand - Hvordan nyttiggjøre seg spesialisttjenestens kompetanse ?

2 ” Pasienten trenger et sted å bo
og han vil ha behov for tett oppfølging ”

3 ”hjem” og hverdag Arbeid / skole På alle arenaer ”fritid” Sosial- og
Basistjenester egen bolig vernet bolig miljøarbeider ”assistent” Utdanning og arbeid: særskilt tilrettelegging skole arbeidstrening vernet arbeid dagsenter dagtilbud værested Struktur: aktivitetsplan døgnregulering påminning / repetisjon (masing) henting / bringing kognitive hjelpemidler ”hjem” og hverdag Arbeid / skole Trening til mestring trene vaner trene sosiale ferdigheter trene mestringsstrategier botrening alle arenaer Sosiale tjenester: økonomisk og praktisk hjelp hjelpeverge hjemmehjelp coach / veileder / ”los” støtte til evt barn støttekontakt Sosial- og helsetj. mm ”fritid” Primærhelse fastlege fysioterapi ergoterapi Spesialisthelse: psykoterapi samtalebeh medisinering psykoedukasjon Fritidstilbud særskilt tilrette- legging fysisk aktivitet støttekontakt tilrettelegging for samhandling med familie, nettverk og venner Frivillige organisasjoner: treffsteder/væresteder likemannsgrupper selvhjelpsgrupper Pleie- og omsorg: hjemmespl hjemmehjelp miljøterapeut Trygdekontor: attføringshjelp uførepensjon sykepenger

4 Utfordringer svikt i samhandling imellom etater / forvaltningsnivåer - ulik grad av forpliktelse mangelfull ledelse av arbeidet med tiltaksplan tiltaksplanarbeid blir styrt av kriser (reaksjon fremfor proaksjon) mangel på ressurser eller fullmakter ? tiltaksplanarbeid kan brukes som unnskyldning for ikke å yte tjenester som IKKE står i planen målsettinger blir ikke innfridd, behov for løpende evaluering rollekonflikter klienten ”følger ikke opp” koordinator følger ikke opp © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand Albæk Christensen 2006

5 Semper ardens AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand AD/HD og rusavhengighet - hvordan ser vårt gjenstandsfelt egentlig ut ?

6 BAKGRUNNSKARAKTERISTIKA (n=36; 9 kvinner, 27 menn)
Kognitivt lære-/ lese-/ skrive-/ regnevansker (>>>>>) intellektuell marginalisering (<<<<<) Psykiatrisk komorbiditet cluster B personlighetsforstyrrelse (33,3%) angst (47,2%) stemningsforstyrrelse (69,4%) PTSD / CT (19,4%) Rusmisbruk tidlig misbrukstart (mean 12,1 år) (Wilens,1998: >3 år tidl. enn kontr) omfattende blandingsmisbruk , bl.a. alkohol (> 90%) opiater (66,6%) cannabioider (80,5%) sedative/hypnotika (75 %) amfetaminer (?????) impulsiv ”brukerstil” Adaptivitet CD /ODD i barne- / ungdomsalder (66%) (34 %, Biederman & Wilens; 1997) kriminalitet (52,8% > 5 dommer) alene (svært lite/intet nettverk) (69,4%) inntekt annet enn off. trygd mv (11,1%) © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand 2006

7 Det eneste alle har felles er AD/HD-diagnosen
Og den sier i seg selv ikke nok om konkrete hjelpebehov © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand 2006

8 Kontinuitet Kartlegging Klinikk Kunnskap ”Flaskehalser”:
Dette trenger vi fra spes.helsetj. Kontinuitet Kartlegging Klinikk Kunnskap © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

9 Kontinuitet ute av øye – ute av sinn
behov for målrettet, helhetlig oppfølging uavhengig av pasientinitiativ innsats fra hjelpeapparat styres av kriser behov for forhåndsavklarte kriseplaner (russprekk, psykiatrisk residiv) utilstrekkelig mannskap om bord behov for bistand fra etater som pr tradisjon ikke inngår i rusvern (-s nedslagsfelt) ”han kunne når han var hos oss” generaliseringsvansker – arenaskift teamledelse ”siden sist” vs målstyring © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

10 Kartlegging Forveksling av diagnostisering og behovskartlegging
henvisning diagnose behandling © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

11 Diagnostisering lærevansker A.D.D. angst CD/ODD reaktiv tilknytn.-
Oppmerksomhetssvikt Konsentrasjonssvikt lærevansker A.D.D. angst CD/ODD reaktiv tilknytn.- forstyrrelse / deprivasjon tourette mental retardering asperger hjernetraume aldring/demens autisme personlighetsforstyrrelse NVL affektiv lidelse depresjon schizofreni © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

12 Diagnostisering Nøktern diagnose
OBS - risiko for falske positive diagnoser: mangelfull dok. av debutalder mangelfull dok. av multiarenal tilstand mangelfull dok. av sekundære sosiale, utdannelsesmessige, yrkesmessige vansker mangelfull differensialdiagnostikk Grundig komorbitetsdiagnostikk OBS - risiko for underbehandling av komorbide tilstander © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

13 kartlegging balanse mellom det ønskelige og det mulige
tilstrekkelig presisjon til å skape innhold i funksjonell individuell plan dokumentasjon for å utløse ressurser og rettigheter © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

14 Individfokuserte tiltak
Terapeutiske konsekv. av funksjonsnivå og av kompleksitet AD/HD-pasienter med store kognitive utfall AD/HD pasienter med psykiatriske tilleggslidelser AD/HD-pasienter med optimale forutsettninger (kognisjon, komorbiditet og adaptivitet) AD/HD pasienter med rusmiddel- misbruk i tillegg AD/HD-pasienter med marginal adaptivitet, inkl kriminalitet i tillegg Rammefokuserte (psykososiale) tiltak Individfokuserte tiltak © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

15 Rusmisbrukende AD/HD-pasienter med omfattende psykososiale hjelpebehov
- det gode spesialistbidraget Spesialisthelsetjenestens bistand tilpasses det kommunale hjelpeapparatets premisser (spesifikke bestillinger) Spesialisthelsetjenestens bistand underlegges kommunal koordinering Spesialisthelsetjenestens bistand sikres kontinuitet i avtale uavhengig av aktuell pasientstatus © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

16 Kjære spesialisthelsetjeneste Kan Dere hjelpe hjelpe oss å finne ut det vi trenger å vite for å hjelpe ? Kjærlig hilsen kommunen

17 Kartlegging mht multi-modale tiltak:
Hva trenger vi å vite noe om ?: Komorbide tilstander Intellektuelt funksjonsnivå 3. Kognitive funksjoner/forutsetninger Arbeidshukommelse (hvor få baller i lufta om gangen) Eksekutive funksjoner (hva skal til for å være på rett sted til rett tid, - og gjøre det rette) Psykolinguistikk (hva forstår han/hun – egentlig) Bl.a. for vurdering av samtykkekompetansen og for vurdering av behov for (økonomisk) hjelpeverge 4. Adaptive forutsetninger/behov © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

18 Adaptive områder matinntak økonomi hygiene
daglige rutiner og døgnregulering arbeid / aktivisering hvile og aktivitet sosial aktivitet kontakt med off. etater kommunikasjon kontakt/tillit til (beskyttende institusjoner): Familie/nettverk Arbeid / dagtilbud Fritidstilbud © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

19 For de spesielt interesserte
© AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2004 Hukommelse/læring Generell hukommelse Weschler memory scales Verbal læring og hukommelse California Verbal Learning Test Selective Reminding Test Non-verbal læring og hukommelse Rey Complex Figure – recall and recognition Revised Visual Retention Test Tactual Performance Test – memory and location Recognition memory Recognition Memory Test Facial Recognition Test Intellektuelt funksjonsnivå WAIS-III-R WASI LIPS RAVEN Oppmerksomhet Oppmerksomhetsspenn WAIS-III subtest: Forward Digit Span Focused attention WAIS-III subtest: digit-symbol coding Consentration-Endurance test (D2-test) Trail Making Test Sustained attention Connor`s Continous Performance Test (CPT-II) Test of Variables of Attention WAIS-III subtest: letter-number sequencing Divided attention Brief Test of Attention Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) wais-III subtest: letter-number sequencing Eksekutive funksjoner Inhibitering og selektiv oppmerksomhet Stroop Color and Word Test CPT-II - vigilance og impulsivity Problemløsning og planlegging Wisconsin Card Sorting Test (WCST) Category Test Rey Complex Figure – copy Porteus Maze Test Mental fleksibilitet / kognitive skift TMT A/B Arbeidsminne WAIS-III subtest: digit backwards

20 Nevropsykologen - førstelinjens verste venn ?
Psykologiske testfunn må ”oversettes”. Sier i seg selv intet om verken diagnose eller konkrete bistandsbehov. Kan med fordel vurderes opp imot komparentinformasjon Hvilke konsekvenser har de kognitive utfallene for personens adaptive mestring ? Spørre de som vet best Konsensus © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

21 FIM (Functional Independence Measure) Katz Adjustment Scale
intervjuguider/screeningverktøy for vurdering av ADAPTIVT FUNKSJONSNIVÅ FIM (Functional Independence Measure) Katz Adjustment Scale Portland Adaptibility Inventory VABS LEG ADD-s AMPS © AD/HD-prosjektet, ARA/SSK, Kristiansand, 2006

22 Takk for oppmerksomheten
Og god tur hjem Ta gjerne kontakt:


Laste ned ppt "Psykologspesialist Mogens Albæk Christensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google