Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan klare seg i eget hjem ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan klare seg i eget hjem ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan klare seg i eget hjem ?
Ellen Kopstad Leder ved Tjenestekontoret i Arendal kommune

2 http://www. regjeringen
I Stortinget 3. februar svarte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Robert Eriksen (FrP) om hvilke grep hun vil gjøre for å sikre at kommunene ikke bygger store institusjonslignende boligkompleks. Bruker- og ansatte organisasjoner bruker begrepet ”ghettofisering”. Som en del av svaret til Stortinget sa helse- og omsorgsministeren at hun er opptatt av å lytte til brukerne selv. Hun viste til boka ”Veien fram til egen bolig”, hvor ni ulike personer med utviklingshemning presenterer hvordan de har etablert eget hjem. Boka er produsert av Norsk forbund for utviklingshemmede med økonomisk støtte fra Husbanken.

3 Som foreldre så ønsker vi det optimale for våre barn
Godt tilrettelagt og hyggelig bolig Trygt, med tilsyn av kvalifisert personell Bo sammen med andre man trives med Meningsfulle dager med rett balanse mellom dagaktiviteter (arbeid og fritid)

4 Det offentlige klarer aldri å erstatte familien

5 Det er enkelt å bygge boliger
Det er innholdet (tjenestene) i boligen som er den store utfordringen

6 For mange er utflytningen en gradvis prosess
Barnet/ungdommen har hatt tilbud med støttekontakt eller avlastning over noen år Noen flytter ut tidlig fordi omsorgsbehovet er svært krevende på døgnbasis. Andre flytter ut senere etter endt videregående Noen har blitt boende hos foreldre som etter hvert får behov for sykehjem (et problem i dag)

7 Kommunen skal yte hjelp der barnet/ungdommen ikke selv klarer det
Sammensetning i boligen må sees ut fra behov for tilsyn. Døgnbemanning. Dersom det kun er en som trenger nattevakt kan man ikke tildele bolig der til andre som ikke har behov for det.

8 Boveiledertjenester (praktisk bistand – opplæring i daglige gjøremål)
Om tjenesten: Boveiledertjenesten er praktisk bistand til hjemmeboende som trenger opplæring og vedlikehold av dagliglivets ferdigheter. Det kan være personer som trenger målrettet miljøarbeid pga atferd- og kommunikasjonsproblemer. Tjenesten er innrettet på å gi hjelp til selvhjelp. Vedtak om bistanden tilpasses den enkelte bruker. Målet er at brukeren skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet.

9 Hjemmesykepleie Kommunehelsetjenesteloven
Medikamentutdeling (kan ytes av BVT etter dette lovverk)

10 Hjemmehjelp (praktisk bistand, daglige gjøremål)
Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

11 Dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemming.
Dagtilbudet for denne gruppen gis enten av Ellengård aktivitetssenter eller Madshaven bo- og dagtilbud. Ellengård aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemning. Ellengård gir pr jan 2010 tilbud til 55 brukere, og har sine tilbud lokalisert på ulike steder: Sørsvannsveien Stoa Industritoppen, Stoa Nygata 6, Arendal sentrum Ellengård – avd. Arendal bo- og rehabiliteringssenter Sy- og strikkebua- Nedenes

12 Dagtilbud forts. Aktiviteter i dagtilbudene er søm, trykking, strikking, enkelt ved-/ trearbeid, pakkearbeid makulering, kantinearbeid, vaskerivirksomhet, baking og å spille spill. Som følge av endringer i ProFlex AS fikk Ellengård 30% flere brukere i 2009.  Nye tilbud : ”Grønn omsorg”: 3 dager i uka gis det tilbud på gård. Aktiviteter: Enkelt gårdsarbeid, stell og mating av dyr, uteaktiviteter ”Blå omsorg”: 2 dager i uka gis det tilbud tilknyttet sjø og maritime aktiviteter. Aktiviteter: Båtturer, fisking, bearbeiding av fisk og sjømat.

13 Madshaven bo og dagtilbud: Spesielt tilrettelagt dagtilbud for mennesker med sammensatte funksjonsnedsettelser. 4 brukere får pr jan 2010 dagtilbudet sitt her. Aktiviteter: Stimulering, fysioterapi og tilrettelegging av hverdagen er noe av innholdet. Det legges til rette for individuell oppfølgingFelles for alle dagtilbudene: Brukerne får tilbud om turer og sosialt samvær, mye tilsyn og omsorg, individuell trening og opplæring. Målgruppe: Voksne utviklingshemmede som ikke kan delta i arbeid

14 Arbeid VTA - Varig tilrettelagte arbeidsplasser organiseres gjennom NAV Proflex og Durapart har også noen former for arbeidsutprøving i kommunen

15 Støttekontakt Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 c er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og være med på å hindre en isolert tilværelse. Tjenesten kan organiseres på tre måter: individuell støttekontakt  deltakelse i en aktivitetsgruppe  individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

16 Hjelpeverge Overformynderiet


Laste ned ppt "Hvordan klare seg i eget hjem ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google