Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der
Kursansvarlig Hanna Vesterager Lobus - Hanna Vesterager - tlf:

2 Hjemmetjenesten hva er det?
Relasjon til bruker relasjon til pårørende, hjelpeverge, nettverk individuelle hensyn faglighet og prosedyrer brukere med permanente behov brukere med midlertidige behov Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

3 Hjemmetjenesten de viktige samarbeidspartnere
omsorgsarbeideren hjelpepleieren ergoterapeuten vernepleieren hjemmehjelperen fysioterapeuten fastlegen sosialarbeideren Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

4 Sykepleier i hjemmetjenesten
Etablert tjeneste 1982 (ung bransje) Lov om helsetjenesten i kommunene ( Lov om sosiale tjenester ( gi helse,- omsorgs,- og sosialtjenester en-til-en jobbing avstand til spesialisthelsetjenesten arbeidsoppgavene kan være diffuse og uavgrensede offentliggjøring av en privatsfære Etablert tjeneste 1982 (ung bransje) diakonissene hadde pleiet syke i hjemmene innenfor menigheten frivillige organisasjoner og religiøse organisasjoner pådrivere Norske kvinners Sanitetsforening de fleste av landets kommuner opprettet hjemmesykepleie i perioden § 1-1. (Kommunens ansvar for helsetjeneste) Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.Skal tjenester 1.Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. 2.Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte 3.Medisinsk habilitering og rehabilitering 4.Pleie og omsorg. 5.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

5 Lov om helsetjenesten i kommunen (1982)
nødvendig helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen fremme helse og forebygge sykdom diagnose og behandling av sykdom medisinsk rehabilitering og habilitering pleie og omsorg kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1. Fremme helse og forebyggelse av sykdom, skade eller lyte. org som: a: miljørettet helsevern b: helsestasjonvirksomhet c: skolehelsetjeneste d: opplysningsvirksomhet 2. Diagnose og behandling av sykdom eller lyte 3. Medisinsk rehabilitering og habilitering 4. pleie og omsorg KLAGE bydelenes klagenemd behandler klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven. Fylkeslegen er neste instans for klagebehandling Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

6 Lov om sosiale tjenester (1991)
bistand til praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet hjemmehjelp, støttekontakt, avlastningsordninger, omsorgslønn. tjenestetilbud skal så langt mulig utformes i samarbeid med klienten §1.1 Lovens formål er å: a) fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. §4.3 regulerer kommunens plikt og brukerens rettighet til hjelp dersom de oppfylder vilkårene: - ikke kan dra omsprg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk ellr personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. §8.1 tildeling av tjenester gjennom enkelt vedtak §8.6 brukere har rett til å klage på enkelt vedtak vedtak utformes skriftlig klageinstans er fylkesmannen Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

7 Å bevege seg over andres dørterskel
bruker - pasient - borger? personer med sin historie, sine normer og verdier direkte pasientrettet arbeid….. indirekte pasientarbeid…... ditt hjem - vår arbeidsplass (egen faggruppe) direkte pasientrettet arbeid….. - behandle, lindre, forebygge, rehabiliterende enkeltaktiviteter Indirekte pasientarbeid…… - veiledning, pedagogiske-, ledende-, samordnende-administrative oppgaver Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

8 Arbeidsmiljøloven skal anvendes i brukers hjem?”
! Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

9 i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet”
ARBEIDSMILJØLOVEN §1 “sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakeren full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger..... i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet” §1 “Sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakeren full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.” Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

10 ” Arbeidstaker kan nekte å utføre arbeid i brukers hjem -
hvis det ikke er tilrettelagt for å hindre uheldige fysiske og psykiske belastninger ?” ! Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

11 Arbeidsmiljø systemet
Grunnloven Arbeidsmiljøloven og andre lover Forskrifter (utdyper enkelte paragrafer) Veiledning/ orientering/ kommentar Lokale avtaler og prosedyrer Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

12 ARBEIDSMILJØLOVEN §14 §16 Arbeidsgivers plikter
Løpende kontroll med arbeidsmiljøet kartlegging av arb.miljøet utarbeide handlingsplan utbedre iverksette Arbeidstakers plikter feil og mangler som kan medføre fare for liv eller helse underrette arbeidsgiver §14: Omhandler arbeidsgivers plikter “ Arbeidsgiver skal sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakerens helse, når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt.” Herunder skal arbeidsgiver sørge for kartlegging av arbeidsmiljøet, utarbeide handlingsplan for utbedringer og iverksette gjennomføringer. §16: Omhandler arbeidstakers plikter “ Blir arbeidstakeren oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, skal de, dersom de ikke selv kan rette på feilen eller mangelen, straks underrette arbeidsgiveren...” Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

13 Arbeidsmiljø systemet
AMU § 23-24 Arbeidsgiver §14.0 HVO § 25-27 BHT § 30 Arbeidsleder § 16.2 Arbeidsleder - Arbeidstakere som har arbeidslederansvar 14.0 Arbeidsgivers plikter ihht loven AMU - like mange representanter fr aarbeidsgivers og arbeidstakernes side.følge utviklingen av arbeidstakernes sikkerhet, miljø og velferd med mer. verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet HVO koordinerende verneombudrepresentant på alle arbeidsplasser hvor det ermer enn et verneombud. Alle kommuner og bydeler har et hovedverneombud 30 - bedriftehelsetjenste Fri og uavhengig stilling. Skal bistå arbeidsgiver og ansatte med råd og veiledning i arbeidsmiljøspørsmål VO § 25-27 Arbeidstaker §16.1 Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

14 § ? § ? § ? VILKÅR TIL TJENESTEN
Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

15 Kvalitetssikring med to dimensjoner
Arbeidsplasskartlegging (hensynet til den ansatte) Individuell omsorgsplan (hensynet til brukeren) Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

16 Saksbehandlingsprosedyre
1. søknad fra bruker 8. eventuell klagebehandling 2. innhenting og kartlegging av opplysninger 7. underrette bruker om vedtak 3. analyse og vurdering av opplysningene 4. utredning og vurdering av tiltak / tjenester vurderingsbesøk hjemme hos bruker 6. vedtak om tjenestetilbud 5. saksfremstilling med forslag til vedtak Arb.plass kartlegging Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

17 Arbeidsmiljø mål Skape attraktive arbeidsplasser, slik at bransjen kan både beholde og rekruttere ansatte Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

18 Hva sier myndighetene? "Dersom arbeidsmiljølovens forsvarlighetsstandard ikke oppfylles i forhold til hjemmesykepleien, vil plikten til å yte helsehjelp kunne modifiseres eller endres. Nekter pasienten for eksempel å bytte til sykehusseng, vil han eller hun kunne kreve den sykepleie som kan foretas uten sannsynlige negative følger for pleiepersonalets helse eller velferd." I henhold til arbeidsrettslige prinsipper har arbeidstaker rett til å nekte å utføre farlig arbeid Retten og plikten til å avbryte arbeidet er betinget av at det foreligger en “fare” konkret helhetsvurdering i arbeidssituasjonen Hensynet til brukeren skal ikke gå foran hensynet til den ansatte Helsedirektoratet 1988 Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

19 Dialog med brukeren om arbeidsmiljøforbedringer
”De fleste brukere skjønner jo at vi må ta hensyn til ansatte, slik at folk ikke blir utslitt - bare man tar en prat med dem om det” Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

20 Lykke til videre i studiet !


Laste ned ppt "Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google