Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012
Rettigheter og plikter i det gode liv Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012

2 Hva er det gode liv? FNs verdenserklæring om menneskerettighetene:
Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha! (H.C.Andersen) ) Folk flest syns økonomi og sosiale relasjoner er viktig. Mens noen ikke bryr seg om gode venner, familie og trygghet: De vil heller hoppe i fallskjerm. Anders Barstad, forsker i SSB, om nordmenn FNs verdenserklæring om menneskerettighetene: Alle skal ha mulighet til å ha et trygt og godt liv. Det vi trenger for å kunne leve et godt liv, kaller vi gjerne behov. Behovene våre kan vi dele i to hovedgrupper: - det kroppen trenger (fysiske behov) - det vi trenger fra folk rundt oss (sosiale behov)

3 Samhandling om det gode liv
Samhandlingsreformen startet 1.januar 2012 Reformen er en retningsreform som skal sikre pasienter og brukere et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker Ikke særlige endringer i innholdet i omsorgstjenestene Kommunene får større ansvar på helseområdet Ny folkehelselov Ny helse- og omsorgstjenestelov Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

4 Litt oversikt over helse- og omsorgstjenesteloven
Erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven Er en pliktlov for kommunen, med krav til hvilke helse- og omsorgstjenester kommunen skal tilby I denne loven finner vi bla: helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, individuell plan, koordinator, koordinerende enhet, mv Det er også lovfestet forsvarlighetskrav, krav til systematisk kvalitetsforbedrings- og pasient – og brukersikkerhetsarbeid, samarbeid med frivillige organisasjoner mv.

5 Det gode liv med helse- og omsorgstjenesteloven
§ 1-1. Lovens formål er særlig å: forebygge, behandle og tilrettlegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

6 Det gode liv med pasient- og brukerrettighetsloven
Formål: å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse – og omsorgstjenesten

7 Brukermedvirkning Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven) - systemnivå Pasientens og brukerens rett til medvirkning (pasient- og brukerrettighetsloven) - individnivå

8 Forsvarlighetskravet
Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige helhetlige og koordinerte verdige tjenesten skal utføres iht lovpålagte plikter tilstrekkelig fagkompetanse

9 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
Kommunen har ansvar for IP Kommunen skal tilby koordinator Kommunen skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet (egen forskrift: F nr. 1256)

10 Litt om omsorgstjenestene
avlastning praktisk bistand og opplæring støttekontakt personlig assistanse/brukerstyrt personlig assistanse omsorgslønn boliger til vanskeligstilte

11 Bittelittegrann om helsetjenester (pasient- og brukerrettighetsloven)
nødvendig helsehjelp fastlege vurdering og fornyet vurdering fritt sykehusvalg individuell plan syketransport medvirkning, samtykke og informasjon journal klage

12 Andre ytelser som kan bidra til det gode liv
Lov om folketrygd: - grunn- og hjelpestønad - omsorgspenger - pleiepenger - opplæringspenger - hjelpemidler Opplæringsloven: - rett til spesialundervisning - rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

13 Klageadgang og hjelpere
Fylkesmannen Organisasjoner Pasient- og brukerombudene


Laste ned ppt "Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google