Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lykkes i det lokale/kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lykkes i det lokale/kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lykkes i det lokale/kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

2 2

3 3 I det lokale trafikksikkerhetsarbeidet er det kommunenes roller og oppgaver som er viktig Dette innebærer at de direkte eller indirekte har mange muligheter til å bedre trafikksikkerhetsarbeidet for sine innbyggere. Roller og ansvar

4 4 Der du bor … -skole- og barnehageeier -arbeidsgiver -transportkjøper -ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og sikkerhet. -vei-eier Lokale roller og ansvar

5 5 Utfordringer i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet •Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke forankret i kommunens ledelse (rådmann og ordfører) •Kommunens trafikksikkerhetsarbeid er «synonymt» med teknisk etat •Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke sektorovergripende •Adferds rettet / holdningsbearbeidende tiltak er ikke tilstrekkelig ivaretatt •Kommunale trafikksikkerhetsplaner er ikke samordnet med kommunens øvrige planverk •Trafikksikkerhetsplanen er ikke innarbeidet i kommunens økonomiplan

6 6 •Trafikksikkerhetsplanen har ikke konkrete tiltak •Uklare ansvarsforhold •Trafikkopplæringen i grunnskolen er mangelfull og ikke i tråd med kunnskapsløftet •Trafikksikkerhet er ikke innarbeidet i internkontrollforskriften i barnehager og skoler •Trafikksikkerhet er ikke innarbeidet i kommunens HMS planer Utfordringer lokalt -Trafikksikkerhet

7 7 Et styrket kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Hva er gevinsten?? -Trygge innbyggere -Godt omdømme -Mer penger til disposisjon -Gode rollemodeller -Bedre trivsel

8 Hvorfor tenke nytt? •Trygg Trafikks erfaringer med TS-arbeidet rundt om i landets kommuner viser at det er nødvendig med nytenkning, bl.a. for å: -Sikre forankring i kommunens ledelse. -Etablere et bredt eie- og ansvarsforhold i alle ledd i kommunens organisasjon. -Skape forståelse for at TS- arbeid er mer enn fysiske løsninger, og ansvaret må løftes ut fra teknisk avdeling. 8

9 Folkehelse 9 Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar. Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader og legge til rette for sunne levevaner, beskytte mot helsetrusler og fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen. Ulykkesforebyggende arbeid er en del av folkehelsearbeidet. Å forebygge trafikkulykker er en viktig del av dette arbeidet

10 Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Hvorfor tenke nytt? •Trafikkskader er den største helsetrusselen for barn og ungdom, og en av de største forbrukere av helseressurser i Norge. •¨En dødsulykke i trafikken medfører kostnader på ca. 31. mill kr. pr skadetilfelle (de totale samfunnsøkonomiske kostnadene). •Forvaltningsreformen innebærer: -Kommunene må ta et langt større ansvar for rehabilitering av trafikkskadde enn tidligere. •Det ulykkesforebyggende arbeidet er en del av folkehelsearbeidet, og må skje på tvers i kommunens organisasjon. •Selv om trafikkskader står på ”utsiden” av helsebarometeret er forebygging av trafikkulykker en viktig del av folkehelsearbeidet. 10

11 Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Hvorfor tenke nytt? •41 % av dødsulykker på veg involverer minst en bilfører som har kjørt i, til eller fra arbeid, mens 30 % av dødsulykkene involverer yrkessjåfører i arbeid (minst en). •En systematisk oppfølging og bevisstgjøring av ansatte som bruker bil i utførelse av jobben vil gi en betydelig direkte gevinst i forhold til jobbrelatert kjøring, men sannsynligvis også indirekte i forhold til privat kjøring. 11

12 12

13 13 «Trafikksikker kommune» •Et begrep •Et verktøy for et godt kommunalt trafikksikkerhetsarbeid •En mulig sertifiseringsordning

14 14 •Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhets arbeid hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder •Kommunen har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. •Kommunen har Trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporterings- rutiner. •Planen ivaretar både holdningsskapende og fysisk tiltak. •Kommunen har sjekklister for trafikksikre barnehager og skoler. Kriterier for godkjenning «Trafikksikker kommune»

15 15 •Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i kommunen. •Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet. Har regler for reiser og transport i kommunens regi og ved kjøp av transporttjenester. •Kommunen påvirker lokale lag og foreninger til å ha regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet. •Kommunens folkehelsekoordinator deltar i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. Kriterier «Trafikksikker kommune»

16 16 barnastrafikklubb.no

17 17 www.trafikkogskole.no

18 •TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! •Tryggtrafikk.no •Trafikkogskole.no •Barnastrafikklubb.no •Trafikksikkerkommune.no 18


Laste ned ppt "Hvordan lykkes i det lokale/kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google