Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene?
Marit K. Helgesen Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

2 Samhandlingsreformen
To lover: Folkehelseloven Kommunene skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene Kommunene skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsestasjons- og skolehelsetjeneste

3 Definisjon av folkehelse
Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid : samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen

4 Definisjon av forebygging
Primær: styrke helse, hindre sykdom Sekundær: stanse sykdomsutvikling/hindre tilbakefall Tertiær: hindre forverring, rehabilitering Universell: tiltak rettet mot alle Selektiv: tiltak mot risikogrupper Indikativ: viser tegn, men ikke oppfyller diagnostiske kriterier (H.dir. 2010)

5 Helsens påvirkningsfaktorer

6 Folkehelsearbeid, historikk
Lov om helsetjenester i kommunene utvidet i 1987 Tillegg i formålsparagrafen om plikt for kommunene å lage en oversikt over helsetilstanden i berfolkningen Målsetting å forankre folkehelsearbeidet i kommunal organisasjon, ikke bare i helsesektor

7 Folkehelsearbeid forts.
St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge Konkretiserte forankringen av folkehelse i kommunal organisasjon: ”Helse i alt vi gjør” (Health in All Policies, Healthy Public Policies). Tiltak: Helse i Plan Helsekonsekvensutredninger Kommunehelseprofiler Partnerskap for folkehelse Folkehelsekoordinatorer i fylker og kommuner

8 Status 2008, forankring påbegynt
Partnerskap for folkehelse Alle fylker partner med dir. i 2007, kommuner med fylkeskommuner, kommuner og fylker ut mot frivillig sektor på sitt nivå, tilskuddsmidler Helse i Plan 30 kommuner deltok i program, ingen tilskuddsmidler. Nå videreført i Helse og omsorg i plan, et utdanningsprogram KS og H.dir, 3 høgskoler, 1 universitet Folkehelsekoordinator i 62 % av kommunene Kommunehelseprofiler Utgangspunktet for oversikt over helsetilstanden. Tilpasset statistikk hos H.dir. Lite kunnskap i kommunene, få brukte det

9 Samhandlingsreformen
St.meld. nr Tilskuddsmidler til å arbeide fram samhandlingsformer Frisklivssentraler var et av tiltakene det ble begynt å arbeide med

10 Veileder for kommunale frisklivssentraler, IS-1896,
2. Utgave April 2013, første utgave i 2011 Rettet mot risikogrupper

11 Sentralens legitimering
Lov omhelse- og omsorgstjenester i kommunene Løser et lovpålagt krav kommunene har fått i loven Folkehelseloven Andre lover som trer inn er: Helsepersonelloven, pasient- og brukerettighetsloven, forskrift om pasientjournal

12 Konsekvenser av å etablere sentral
Skal etableres journal for alle pasienter Internkontroll skal drives Fylkesmannen forvalter tilskudd, kontrollerer Blir sentralene en helsetjeneste? Må det til for å forankre den i kommunale budsjetter? Kan skape kontinuitet og løfte forebyggende tiltak ut av ”tilskuddavhengigheten”

13 Status 2011: Hovedprioriteringer i kommunene

14 Systematisk folkehelsearbeid
Forankringsprosessen , Oversikt over helsetilstanden Planlegge Beslutte Tiltak Evaluere Kilde: Paulsen og Moltumyr, Kommunetorget.no

15 Status 2011: Andel som har laget oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i egen kommune (nov. 2011)

16 God oversikt – en forutsetning for god folkehelse
En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer IS-2110 Oktober 2013 Forskrift fra juni 2012

17 Løftes folkehelse ut av helsesektoren?
74 % har folkehelsekoordinator (258) Nærmeste leder: Helsesjef 46 %, rådmann 34 % Kombinasjon med administrative oppgaver (184): 50 % i helsesektor 46 % i planlavd. kultur og idrett, eller rådmannens stab. Kombinasjon med brukerrettet stilling (157): 47 % i friskliv/fysak 20 % på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten, 10 % i rehabilitering/habilitering og skole.

18 Oppsummering I H.dir har politikken to retninger – folkehelsearbeid og forebygging Kommunene se politikkområder i sammenheng og forstår fortsatt folkehelse som tiltak i helsesektoren, og trolig som primær- og sekundærforebygging Trend at det foregår på lukkede arenaer: i frisklivssentralen?

19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google