Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12. september 2012 Samlingssjef Britt Rakvåg Roald

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12. september 2012 Samlingssjef Britt Rakvåg Roald"— Utskrift av presentasjonen:

1 12. september 2012 Samlingssjef Britt Rakvåg Roald
Samhandlingsreformen - Hva kan være spesialisthelsetjenestens rolle innen forebyggende helsearbeid? 12. september 2012 Samlingssjef Britt Rakvåg Roald

2 Innhold i presentasjonen
Bakgrunn: Samarbeidsavtalen mellom kommunene i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF Den Norske legeforening: ”Pulsen opp for bedre helse” Hva kan helseforetakets rolle være?

3 Spesialisthelsetjenesteloven
”… fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming”

4

5 Kunnskapssenteret ”Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge” ( Rigmor C. Berg forsker, Kunnskapssenteret og Vigdis Underland forsker, Kunnskapssenteret) Konklusjon: ”Det finnes få klare holdepunkter om langtidseffekt av ulike helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unge. Behovet for videre forskning er stort.” Følgende elementer var blant annet vurdert: Skolebaserte tiltak for å fremme et sunt kosthold Skolebaserte tiltak for å fremme fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og kostholdsundervisning versus forebygging av overvekt hos 0-5-åringer Økt fysisk aktivitet og sunt kosthold versus forebygging av overvekt i alderen 6-18 år ”Vi fant ingen systematiske oversikter om effekten av helsefremmende tiltak angående sosial helse blant barn og unge som møtte våre inklusjonskriterier.”

6 Samarbeidsavtalens vedlegg 10
”1. Formål Fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom samarbeid om forebyggende tiltak. Ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 2. Virkeområde Kommunen har hovedansvaret for folkehelsearbeidet og primærforebyggende arbeid. Dette vedlegget regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal rundt arbeid med fremming av helse, forebygging og helseovervåking.”

7 Samarbeidsavtalens vedlegg 10
”5.1. Felles ansvar Samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer. Videreutvikle lærings- og mestringstiltak med sikte på å føre tiltakene nærmere kommunen. Samarbeid om tiltak for tidlig intervensjon for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge.”

8 Samarbeidsavtalens vedlegg 10
”5.2. Helse Møre og Romsdal ansvar Informere kommuneoverlegen dersom det blir oppdaget sykdomsmønstre som kan tyde på uheldig miljø- eller smittepåvirkning Bidra med nødvendig data for overvåking av helsetilstand i kommunen Identifisere behov for sekundær- eller tertiærforebygging hos pasient/bruker og/eller pårørende, starte nødvendige tiltak og gi råd til fastlegen og eventuelt kommunen om videre individuelle tiltak. Drive opplæringstiltak i forhold til pasienter/brukere med behov for sekundær- eller tertiærprofylakse. Ha smittevernansvarlig lege, eventuelt i samarbeid med det regionale helseforetaket Sørge for varsling av smittsomme sykdommer. Gi umiddelbar telefonisk varsling til kommuneoverlegen eller vakthavende lege ved sykdommer der det er behov for umiddelbart smittevernarbeid i kommunen (for eksempel meningokokksykdom) Gi smittevernveiledning til enkeltpasienter/-brukere og pårørende Gi råd og veiledning til kommunalt helsepersonell i samband med forebyggende tiltak. Bistå kommunen i utvikling av lærings- og mestringstjenester/frisklivssentraler”

9 Samarbeidsavtalens vedlegg 10
”5.3. Kommunens ansvar Ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa. Tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og forebygge skade og sykdom. Initiere sekundærprofylaktiske og tertiærprofylaktiske tiltak overfor pasienter/brukere som trenger dette. Vurdere etablering av Frisklivssentraler Ha smittevernlege og utarbeide smittevernplan. Informere helseforetaket om denne og sørge for at helseforetaket har nødvendig kontaktinformasjon Ha infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner.”

10 ”Pulsen opp for bedre helse”
”Legeforeningen presenterte på landsstyremøtet 2012 den nye statusrapporten "Pulsen opp for bedre helse" - Forebyggende og helsefremmende arbeid. Folkehelsen i dag formes av hvordan vi lever, og helseforskjellene øker innad i befolkningen. Den generasjonen som vokser opp i dag står i fare for å leve kortere enn sine foreldre. Sosiale helseforskjeller arves og de øker. Grunnen er en kraftig økning i alvorlige livsstilssykdommer. En god folkehelsepolitikk må redusere sosial ulikhet i helse.”

11 Den norske Legeforenings vurderinger av spesialisthelsetjenestens ansvar/oppgaver
”Norske sykehus må styrke sin kompetanse og veiledning på kosthold og fysisk aktivitet For å øke pasienters mestringsevne og rehabilitering må det satses mer på Lærings- og mestringssentre Health Promotion Hospitals (etablert av WHO i 1993) har et stort potensiale i retning av å øke helsefremming og folkehelsefokus på helseforetakene. Alle sykehus i landet bør slutte seg til HPH”

12 Så hvem har ansvaret - og hvor skal vi begynne?
Hvem sitter i førersetet? Hvem har hvilke roller? Påstand: Her er det kommunene som sitter på definisjonsmakten ”Sørge for ansvaret” Folk bor i kommunen – kortere og kortere tid i sykehuset Si hva dere forventer av oss (informasjon, veiledning, dialog….) Frisklivsentraler Lærings- og mestringssentre – pasientopplæring/mestring av egen sykdom, hvor går veien videre? Forebyggende helsearbeid - som alt annet - vi får det best til i lag 


Laste ned ppt "12. september 2012 Samlingssjef Britt Rakvåg Roald"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google