Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund
Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug Fagdag - sykepleierdagen 12. mai 2014

2 Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal
GOD HELSE Partnerskapsavtaler siden 2003 I 2014 har alle kommunene i Møre og Romsdal inngått partnerskapsavtaler Bidra til et folkehelsearbeid som fremmer befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold Bidra til utjevning av sosiale ulikheter Bidra til å beskytte befolkning mot negative faktorer som kan ha innvirkning på helsa God helse programmet – partnerskapsavtaler siden 2003. Sidan 2003 har Møre og Romsdal fylkeskommune bygd partnarskap med kommunane om saman å utvikle eit langsiktig folkehelsearbeid. Partnarskapet har vi valt å kalle God Helse. Frå 2013 er alle kommunane i Møre og Romsdal medlemmer. Deltakerkommunane forplikter seg til å ha tilsett folkehelsekoordinator i minimum 50% stilling og arbeide helhetligg med folkehelse i heile kommunen si verksemd. Målsettinga med partnerskapet er: fremme, beskytte og sosial ulikhet. Utjevning av sosiale ulikheter: inntekt, utdanning og arbeid . Hvordan kan mennesker fra forskjellige sosiale lag nyttiggjøre seg godene i et samfunn (fritidsaktiviteter, eie egen bolig). Sammenhenger mellom utdanning og helse. Kommunene plikter å ha resultatmål og strategier for arbeidet. HELSEDIREKTORATET: Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle!

3 GOD HELSE Satsingsområdene er: Ernæring Fysisk aktivitet Psykisk helse
Rusforebygging Tobakkforebygging Forebygging av sosiale ulikheter

4 GOD HELSE Kultur og folkehelseutvalg i Møre og Romsdal
Partnerskapsforum Samhandling innad i fylkeskommunen og hos fylkesmannen Regionale aktører og partnere Utviklingsprogram ”Helse i plan” ble etablert Langt flere samarbeidsparter innenfor frivillig sektor Kompetansebygging i partnerkommunene Satsing på etter- og videreutdanning GOD HELSE har en koordinerende rolle Løfte folkehelsearbeidet i kommunene Oppnevnt av fylkestinget med Kristin Sørheim som leder. En så en satsing på folkehelsearbeidet og viktigheten av forebyggende og helsefremmende arbeid ble meir synlig Videregående skolene – tannhelsetjenesten - Regionale aktører og partnere (Høgskolene i fylket, Helse Møre og Romsdal, Friluftsrådene, Idrettskretsen …) Etter- og videreutdanning: kosthold og helse OG organisasjon og ledelse av folkehelsearbeid Laget en samarbeidsform etter hvert - som fungerer. Prøvet og feilet! Kommunene har selv gjort seg noen erfaringer – tatt tid.

5 GOD HELSE i Møre og Romsdal
Folkehelseloven ”Helse i alt vi gjør” Grunnlag for samlet arbeid med folkehelse i Møre og Romsdal Kommunal planstrategi Folkehelseloven av 1. januar 2012 Utvida ansvar for folkehelsearbeidet Ikkje bare helsetjenesten, men andre sektorer : barnehage, teknisk, kultur, transport/samferdsel osv. Bidrag til å gi et prioritering- og avgjørelsesgrunnlag. Kommunal planstrategi: Hvert fjerde år. Folkehelseloven (oversikt over helsetilstanden), folkehelseperspektivet i alle delplaner. OVER TIL EGEN KOMMUNE - ulikheter

6 Folkehelsearbeid i Kristiansund
Kommunene selv må finne sine satsingsområder - arbeide på flere områder Men kommunene har forskjellige utfordringer – forskjellige ståsted. Uteområder til barn og unge Kosthold/Ernæring: hvordan vil vi ha det i barnehagene våre , på idrettsarrangement, skolekantiner, i våre institusjoner Legge til rette for lavterskeltilbud til eldre ? Seniordans, eldretrim, helseløyper (universell utformet), hverdagsrehabilitering Legge til rette turområder – opparbeide stier, merke, skilte, statlig sikra områder (friluftsområder) Psykisk helse og frisklivssentral : LAVTERSKELTILBUD ! hvordan gi folk mulighet til livssilsendring / letter angst og/eller depresjon MOT i skolen: ta egne valg – UMM gjør overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen lettere og bedre. Lærere melder tilbake at de får en annen kontakt med elevene med MOT. ALT HENGER SAMMEN – helse i alt vi gjør

7 Fysisk aktivitet Turstier /friluftsliv Tilrettelegging Skilting
Turbeskrivelser Vedlikehold Universell utforming Turkassetrimmen ”StikkUt!” Statlig sikra områder Foto: God helse Samarbeid med lag og organisasjoner, frivillige og ildsjeler Et område som vi har jobbet spesielt med

8 Fysisk aktivitet Gang- og sykkelveier Nærhet til turområder
”Grønne lunger” Hoppetaukonkurranse i skolene Samarbeid med skolene, skolehelsetjenesten, plan- og bygning og Statens vegvesen med flere Folkehelseperspektivet skal være med Foto: Hilde N. Olsen

9 Folkehelsearbeid i Kristiansund
Folkehelse på tvers Forebygge fremfor å reparere Rådmannen er ”folkehelseagenten” Folkehelse inn i alle planer Foto: Tidens Krav Folkehelse en overordnet politisk prioritering

10 Folkehelsearbeid Viktig med folkehelse i all sykepleie Empowerment
tilrettelegging utenfra og ressursmobilisering innenfra Som sykepleier er jeg spesiell og heldig Vi arbeider med hele mennesket Samarbeid – samhandling - tålmodighet

11 Takk for meg!


Laste ned ppt "Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google