Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse i lys av samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse i lys av samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse i lys av samhandlingsreformen
Hege J. Holmern, Samhandlingskoordinator i Grenland, Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn

2 Samhandlingsreformen

3

4 Bakgrunnen for samhandlingsreformen
Vi preges av for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom Vi har ikke en optimal bruk av helseressursene; en del av dem som får tjeneste i sykehus kunne ha fått et minst like godt tilbud i primærhelsetjenesten Pasientenes behov for koordinerte og sammenhengende tjenester imøtekommes ikke godt nok Kostnads- og ressursveksten i helsevesenet er ikke bærekraftig over tid – gitt de endringer i demografi og sykdomsbilde vi står overfor

5 Virkemidler Juridiske virkemidler Økonomiske insentiver
Ny folkehelselov Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Krav om samarbeidsavtaler Økonomiske insentiver Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (obligatorisk fra )

6 Virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler
Ambulante tjenester Organisatoriske virkemidler Etablering av Ø-hjelp senger Lokalmedisinske sentra

7 Samhandlingsreformen
Hovedinnholdet: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging Det settes inn økonomiske insitamenter for å oppnå det man ønsker .

8 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Endringskompetanse/forbedringskunnskap

9 Forbedringskunnskap inn i utdanningene!

10 Stortingsmelding 10 (2012–2013): God kvalitet – trygge tjenester
«Helse- og sosialfaglige utdanninger på universitets-, høgskole- og videregående nivå må tilpasse undervisningen til dagens og framtidens kvalitetsutfordringer og bidra til økt kompetanse i kvalitetsforbedringsarbeid. Kunnskap om systematisk kvalitetsforbedring skal inngå i alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette handler både om fagkunnskap og om kunnskap om organisering, arbeidspsykologi og statistikk.»

11 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Endringskompetanse/forbedringskunnskap Kompetanse i forebygging, helsefremming, folkehelse

12 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Endringskompetanse/forbedringskunnskap Kompetanse i forebygging, helsefremming, folkehelse Helsepedagogikk hvordan vi kan støtte enkeltmenneskers evne til mestring og nødvendig endring massestrategier for holdnings- endringer og bedring av mestringsevnen i befolkningen

13 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Kompetanse i hverdagsrehabilitering

14 Stortingsmelding 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg
Omsorgstjenesten vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak. Dette oppnår vi ved å: styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross av sykdom og funksjonssvikt

15 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Kompetanse i hverdagsrehabilitering Basiskompetanse

16 Basiskompetanse Fra prosjektet «Veien fram til et helhetlig pasientforløp»: «En viktig erfaring i dette arbeidet har vært at spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten tenker forskjellig om pasientforløp. Mens pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for enkeltdiagnoser, er hovedmålet i forløpet i kommunehelsetjenesten å ivareta pasientens samlede medisinske behov og funksjonsevne og legge til rette for at pasienten skal greie seg selv på best mulig måte. I tråd med dette er det mest effektivt og størst behov for at helsepersonell i kommunene styrker sin basiskompetanse når kommunene skal ta over et større ansvar i behandlingen av pasienter.» Fra Anders Grimsmo

17 Eksempel fra arbeid med systematisk oppfølging etter sykehusopphold – behov for styrking av basiskompetansen Figur 5 Boksene representerer hovedelementene i styrking av basiskompetansen (Tove Røsstad) Boksene representerer hovedelementene i styrking av basiskompetansen (Tove Røsstad)

18 Hva med overføring av «sykehusspesialistkompetanse»?
Spesialisering av helsepersonell blir ikke bærekraftig i kommunehelsetjenesten og det er lite rasjonelt at kommunene bygger opp parallelle system Derimot finnes det en betydelig dokumentasjon på at behovet for spesialkompetanse i kommunene mest effektivt kan bli ivaretatt ved at spesialisthelsetjenesten deltar i etableringen av det kommunale tilbudet ved utskriving av individuelle pasienter og gjør avtale om faste oppfølginger Fra Anders Grimsmo

19 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Kompetanse i hverdagsrehabilitering Basiskompetanse Samhandlingskompetanse

20 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene?
Samfunnskompetanse Samhandlings og nettverkskompetanse Kunnskap om medisinskfaglig kvalitet og pasienterfart kvalitet Handlingskompetanse Vurderingskompetanse Tilleggs og videreutdanninger innen spesielle fagområder

21

22 Kompetansefokuset Etisk kompetanse
Kunnskap om behovet for følgeforskning Styrket kunnskap om rusproblematikk i alle utdanningene

23 Når noen klarer å samhandle med hodet under vann, så kan kanskje vi klare det også – med litt øvelse! Det går an! Et suksesskriterium: øvelse, ikke kjeft og trusler. Men tilbakemeldinger både når det går bra og når det ikke går bra.


Laste ned ppt "Kompetanse i lys av samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google