Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen
Teori og praksis i kommuneperspektiv Hafjell Kommuneoverlege Jens A: Mørch

2 Det var en gang… Statsråd Bjarne Håkon Hansen

3 Samhandlingsreformens motto
Mindre mer… Kommunene Sykehusene

4 Samhandlingsreformens konsekvens?
Mer for mindre…?

5 Samhandling – pr def. Samhandling er utrykk for helse- og omsorgs-tjenestenes evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

6 Hva er samhandlingsreformens intensjoner?
Gi helse-tjenesten ny retning. Mer forebygging betyr mindre å reparere Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

7 Hva er samhandlingsreformens intensjoner?
Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene - og penger til å utføre dem. Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

8 Hva er samhandlingsreformens intensjoner?
Utjevning av sosiale helseforskjeller Helse i alt vi gjør Bærekraftig utvikling Føre-var prinsippet Medvirkning

9 Hovedgrep 1 Klarere pasient rolle Pasient medvirkning
Forløpstenkning… systemer og tjenester rettes inn.. Slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette funksjoner / egenmestring i størst mulig grad..

10 Hovedgrep 2 Ny, framtidig kommunerolle
…i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats i sykdommenes tidlige faser. Helhetlig tenkning.. Forebygging Tidlig intervensjon Tidlig diagnostikk helhetlig pasientforløp BESTE effektive omsorgsnivå (BEON)

11 Hovedgrep 3 Etablering av økonomiske insentiver
Kommunal medfinansiering av spesialisthelse-tjenesten Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivnings klare pasienter

12 Kommunenes økonomiske vilkår
Kommunal medfinansiering Kommunene tilføres 5 mrd. til kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen, hvorav 55. mill. kroner er knyttet til aktivitetsvekst i Samtidig kommer en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF). Utskrivningsklare pasienter 560 mill. kroner flyttes fra basisbevilgningen til RHF til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Kommunene Sykehusene Kilde:

13 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
”Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.” ”Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.” Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

14 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
”Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.” ”Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. ” ”Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.” noe hjelp mer hjelp hjelp Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

15 Lov om Folkehelsens krav
Ny folkehelselov krever et systematisk og langsiktig folkehelsearbeide der kommunene får hovedansvaret.

16 Lov om Folkehelse § 1 Formål
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunns-utvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller.

17 Lov om Folkehelse § 1 Formål
Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

18 Lov om Folkehelse § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme Trivsel psykisk og somatisk helse bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

19 Samhandlingsreformen i Kommune perspektiv: Flytte fokus fra organ til organisasjon

20 Samhandlingsreformen i Kommune perspektiv: Flytte fokus fra organ til organisasjon

21 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Ansvaret for planlegging og gjennomføring er forankret på øverste ledernivå i kommunen politisk (oppdragsgiver) Administrativt (oppdragsutøver)

22 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem. Helse i Plan ”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse Plan og bygningsloven skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

23 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem. Helse i Plan ”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse Plan og bygningsloven skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

24 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Folkehelsefokus skal være et gjennomgående tema i kommunens plansystem. Helse i Plan ”helse i alt vi gjør”-perspektiv skal være tydelig i tiltak og prioriteringer for å sikre flere år med god helse Plan og bygningsloven skal sikre gode vilkår for at innbyggerne skal kunne oppleve flere år med den helsen de har..

25 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Synliggjøre hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen. Utfordre organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling. Utvikle interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver

26 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Synliggjøre hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen. Utfordre organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling. Utvikle interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver

27 Planstrategi: Folkehelse i politikk og delplaner
Synliggjøre hvordan ulike deler av planverket kan påvirke samfunnshelsen og folkehelsen. Utfordre organisasjonen til tverrsektoriell samarbeide og samhandling. Utvikle interkommunal samhandling der det kan bidra til å løse egne oppgaver

28 Om Statistikk og Strategi
Øyeblikksbildet Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen) Analyse Hvorfor er vi der? Prognose Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk

29 Om Statistikk og Strategi
Øyeblikksbildet Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen) Analyse Hvorfor er vi der? Prognose Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk

30 Om Statistikk og Strategi
Øyeblikksbildet Hvor er vi? (f.eks folkehelseprofilen) Analyse Hvorfor er vi der? Prognose Hvor ender vi? (nasjonale tall, i lokal målestokk

31 Om Statistikk og Strategi
Trend Hvordan går det Planstrategi Hvor vil vi gå Planarbeide Hvordan komme dit..

32 Om Statistikk og Strategi
Trend Hvordan går det Planstrategi Hvor vil vi gå Planarbeide Hvordan komme dit..

33 Om Statistikk og Strategi
Trend Hvordan går det Planstrategi Hvor vil vi gå Planarbeide Hvordan komme dit..

34 Dette verktøyet kan forårsake alvorlige feilslutninger.
Generelle sikkerhetsinstrukser Dette verktøyet kan forårsake alvorlige feilslutninger. Vennligst følg bruksanvisningen grundig, spesielt når det gjelder korrekt håndtering, forberedelser, vedlikehold og riktig bruk av verktøyet. Gjør deg kjent med verktøyet før du tar den i bruk, og husk også å gjøre deg kjent med praktisk bruk av verktøyet.

35 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa Folkehelseprofiler
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa Folkehelseprofiler. Internett: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa Statistikkbank. Internett:

36

37 Parametre for Folkehelseprofilen
Om befolkningen Levekår Miljø Skole Levevaner Helse og Sykdom

38 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. ”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Primær forebyggende sunnhet Sekundær forebyggende Akutte skadebegrensende tiltak Tertiær forebyggende Rehabilitering Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

39 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. ”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Primær forebyggende sunnhet Sekundær forebyggende Akutte skadebegrensende tiltak Tertiær forebyggende Rehabilitering Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

40 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. ”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Primær forebyggende sunnhet Sekundær forebyggende Akutte skadebegrensende tiltak Tertiær forebyggende Rehabilitering Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

41 Hvordan realisere samhandlingsreformens intensjoner?
5 milliarder kroner ble foreslått flyttet fra staten til kommunene. ”Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Primær forebyggende sunnhet Sekundær forebyggende Akutte skadebegrensende tiltak Tertiær forebyggende Rehabilitering Læring og Mestring Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

42 Helsereform eller sykereform?
Sekundær og tertiær forebygging er enklere å se, enklere å måle, og enklere å kostnadsberegne: Diagnoser Behandlinger Sykefravær Sykehjemsplasser M.m.m.m

43 Helsereform eller sykereform?
Sekundær og tertiær forebygging er : RETTIGHETS FORANKRET Helse og omsorgsloven Pasientrettighetsloven Spesialisthelsetjeneste loven Helsepersonell loven

44 postulatet Av alle de faktorer som påvirker folks helse opplevelse, er det bare 10% som helsetjenesten kan påvirke….

45

46 Definisjoner Folkehelsearbeide
Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, Samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

47 Folkehelsekomitéens Strategiplan
at Søndre Land kommune jobber helhetlig, strategisk og systematisk for å bedre folkehelsen i lokalsamfunnet at folkehelsesatsningen i Søndre Land kommune synliggjøres og ivaretas i alle kommunale planer og saker som fremlegges for politisk behandling at innbyggerne i Søndre Land tar valg som fremmer gode levevaner for egen helse god samhandling mellom Søndre Land kommune og frivillige organisasjoner med den hensikt å forbedre folkehelsen i lokalsamfunnet

48


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google