Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Rammebetingelser for utvikling av næringslivet Innherred samkommune – dialogseminar i Åre 15. februar 2006 Svein I. Larsen Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

2 Innherred Vekst AS Utviklingsprogram 2002 – 2007
Mål: 300 nye arbeidsplasser og utvikling av et robust næringsliv Eierskap: Næringslivet 60 %, offentlig 40 % Aker Kværner Verdal Norske Skog Skogn Verdal Næringsforum Markedsplassen Levanger Høgskolen i N-T Verdal og Levanger kommuner Administrasjon: 41/2 årsverk Finansiering: mill årlig i 6 år Nord-Trøndelag fylkeskommune: 60 % Verdal og Levanger kommuner: 40 % Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

3 Utviklingsselskapets rolle
Vi skal være et verktøy for næringslivet Vi ønsker å spille sammen med andre gode krefter for å skape vekst på Innherred Vi skal gi stimulans og utviklingsstøtte, både faglig og økonomisk Bygge nettverk og allianser mot relevante kompetanse- og FOU-miljøer Vi tar høy risiko og går ofte inn i tidligfasen i utviklings- og gründerprosjekter Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

4 Strategiske satsningsområder
Nyskapende Industri Energi og miljø Kulturbasert forretningsutv. Landbruksbasert forreningsutv. Næringsliv med potensial og evne til nyskaping og utvikling Kompetanseutvikling og Innovasjon Stedsutvikling – bolyst – kultur Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

5 Resultat etter 31/2 års drift
285 prosjekter – innvilget tilskudd 30,7 mill. 44 nye juridiske enh. – 163 arbidsplasser Tindved Kulturhage under bygging – åpning 20 april 2006 (35 mill) Etablering av Industriinkubator, Landbruksinkubator og UngKubator i Verdal Industripark Etablering av INTRO Innherred traineeordning Skattefunn - bidratt til positivt resultat på mer en 30 søknader Felles næringsutviklingsapparat for Verdal og Levanger kommuner fra Regionalt næringssamarbeid for Innherred (Levanger, Verdal Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner) under etablering -Innherredsprogrammet 2006, et forpliktende prosjektsamarbeid under oppstart Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

6 Igangsatte utviklingsprosesser
Videreutvikling Verdal Industripark (VIP) – 120 bedrifter, 2000 ansatte, samlet omsetning 3,0 mrd./år Nytt industriareal i Verdal Industripark, Rinnleiret og Norske Skog Skogn under utvikling – langsiktig perspektiv Søknadsprosess tildeling NCE (Norwegian Centre of Expertise) Videreutvikling HUNT – forskningssenter, biolab og HUNT 3 Innovasjon Midt-Norge - brobygging mellom industrien og kompetansemiljøet i Trondheim INTRO Innherred traineeordning Utviklingsprogram SMB-bedrifter i Verdal og Levanger Felles organisering av landbruket i Verdal og Levanger Kvinner og ungdom - MittNett, Entreprenørskap i skolen, UngBiz, Midt-Norsk Partnerskapssenter Opplevelsesnæringen – SNK, Tindved Kulturhage, Falstadsenteret Presentasjon av gründerbedrifter på Innherred på Teknoport 2005 i Trondheim - Gründermessen Innorama 2005 i Verdal Industripark Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

7 Noen strategiske utfordringer i 2006
Gass til Trøndelag: Gasskraftverk på Skogn Grenrør til Levanger – Verdal - Inderøy Større nyetableringer på Innherred Tung satsing på noen planlagte nyetableringer i 2006/2007 150 – 250 nye arbeidsplasser mulig Videreutvikling av innovasjonsevnen i næringslivet Utløse utviklingspotensialet i eksisterende industri gjennom kopling mot FOU-miljø og økt bruk av Skattefunn Samordning av Inkubatortilbudet for gründere på Innherred (industri, landbruk, ungdom og kultur) Søknad om tildeling av NCE – Norwegian Center of Expertise – innenfor vindkraft og vannrensing Innherred, ny næringsregion for 5 kommuner Felles Strategisk Utviklingsplan 2007 – 2009 for Innherred (5 kommuner) Innherredsprogrammet i 2006 – forpliktende prosjektsamarbeid på Innherred Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

8 Nyetableringer under planlegging 2006/2007
NorFraKalk AS - ny fabrikk for brentkalk i Verdal Industripark Ecopro – nytt biogassanlegg med råstoff fra 41 kommuner Scanwind – sammenstilling vindmøller i Verdal Industripark Sentrallager for Lidl, Skogn HUNT forskningssenter og biolab – utvikling av kommersielle muligheter innenfor FOU Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

9 Utsiktene fremover - noen nye prosjekter under arbeid
Verdal kriminalomsorgssenter – ny, helhetlig soningsmodell Levanger 2020 – arena for visjonær sentrumsutvikling i Levanger Innflagging Trøndelag – økt oppmerksomhet mot regionen fortrinn og flere internasjonale etableringer i regionen UngBiz 2006, MOT 2006, Venture Cup 2006 Din Tur - ”Soft Adventure”, nytt reiselivskonsept Kvernmo Motor – nytt motorsportsenter i nasjonal klasse Elektronikklynge Levanger Trondheimsfjorden Ramsarsenter Femina Film – nasjonal kvinnefilmfestival Verkstedklynge på Rinnleiret Klinikk for overvektige – kompetansesenter på Ekne Inkludering av innvandrere i arbeidslivet (støttet av KRD) Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

10 Viktige rammebetingelser for utvikling av næringslivet
Kompetanse / arbeidskraft Teknologi / FOU-program Energi Næringsrettede utviklingsprogram Samhandling lokalt Innherred, ny næringsregion for 5 kommuner - regional plattform for økt næringsutvikling? Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

11 Kompetanse - arbeidskraft
Økt satsning på realfag i grunn- og videregående skole Midt-Norsk Partnerskapssenter (lokalisert i Industriparken) Målrettet satsning på ungdom Entreprenørskap i skolen, UngBiz (elevbedriftmesse) Ungkubator – treningssenter for ungdom i etableringsfasen Rekruttering – INTRO Innherred traineeordning Inkluderende næringsliv Utvidet satsning på IA-avtalen IA Ørin AS – ”beholde verdiskapende arbeidskraft i arbeidslivet” (tilrettelegging, arbeidstrening, kompetanseutvikling) ”Verdalsprosjektet” – Krafttak for inkludering av innvandrere i arbeidslivet – utvikling av ny modell på næringslivets premisser Involvering av kvinner i næringslivet Etablering av Mittnett – kvinnenettverk med ca 50 deltakere , ”Flere kvinner i næringslivet” – praktisk styrerekrutteringsprogram Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

12 Teknologi – FOU-program
Utvikling av ”fremtidens industri” i Norge Nasjonale FOU-program (10 år) for automatisering/robotisering av ”tungindustrien” (Ragasko, OSO m.fl) Utvikling av nye industriprodukter innenfor fornybar energi ScanWind – nytt vindmøllekonsept Statkraft – nytt konsept for tidevannskraftverk. Industrielle lokomotiv (Aker Kværner m.fl) må vise vei Utvikling av innovasjonsevnen i bedriftene SkatteFunn, Kompetansemeglingsprogram, OFU/IFU-kontrakter etc Tilrettelegging for entreprenørskap Industriinkubator, Landbruksinkubator, Ungkubator – ny kulturinkubator Kopling mellom FOU-miljø og industrielle klynger Regionale løsninger for Sintef/NTNU med lokale FOU-miljø for å oppnå fysisk nærhet/tilstedeværelse i Industrien Innovasjon Midt-Norge – kopling mellom industriklyngene i Verdal, Leksvik og Orkanger og FOU-miljøet i Trondheim Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

13 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen
Energi Fremtidsrettet energipolitikk Norge som energinasjon må sikre industrien tilstrekkelig energi med konkurransedyktige betingelser Innføring av ”grønne sertifikater” Energikrise i Midt-Norge i 2010!! (- 8,5 TWh) Utbygging av gasskraftverk på Skogn (forlenge eksisterende konsesjonen i 3 år) – 6,4 TWh Grenrør til Orkanger, Trondheim og Innherred – store industrielle prosjekter som Norske Skog, NorFraKalk m.fl. avhengig av langsiktig og konkurransedyktig energiforsyning Økt satsning på fornybar energi Utbygging av konsesjonssøkte vindmølleparker langs kysten Utvikling av bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, etc. Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

14 Næringsrettede utviklingsprogram
SkatteFunn Ordningen må videreutvikles - økte rammer nødvendig. Bidrar aktivt til positiv holdning til FOU i næringslivet OFU / IFU-kontrakter Effektive og målrettede utviklingsprogram – rammene må økes kraftig Offentlige institusjoner må spesielt ”inspireres” til å utnytte OFU-kontrakter i sine utviklingsprogram NCE (Norwegian Centre of Expertise) Utvikling av ”Toppidrettssenter” i norsk industri – økt satsning og økte rammer nødvendig for å matche internasjonalt nivå Arenaprogram Utvikling av sterke næringsklynger - treningsarena for videre kvalifisering inn mot NCE Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

15 Sømløs og god koordinering gir økt slagkraft!!
Samhandling lokalt Samhandlingsmodell for økt næringsutvikling: Innherrred Vekst: – utviklingsaktør for næringslivet Innherred Næringsselskap – profesjonell eiendoms-forvalter for ISK (heleid selskap) Innherred samkommune/morkommunene – ansvar for: Arealutvikling, regulering og infrastruktur Kulturtilbud/bolyst – attraktiv for næringsetablering Skole – Entreprenørskap i grunnskolen, langsiktig satsning Sømløs og god koordinering gir økt slagkraft!! Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

16 Regional samhandling Innherred, ny næringsregion
Argumentasjon: Regional tyngde, innbyggere, felles BOA Stor-Trondheim, innbyggere, arbeidsplasser, vokser raskest – grensen i nord på Åsen Utflytting fra Trondheim – jakten på det gode bosted Image – utviklingsrettet og utviklingspreget image vinner kampen om næringskompetansen Handling: Felles strategisk utviklingsplan for Innherred (5 kommuner) under utvikling – klar høsten 2006 Innherredsprogrammet 2006 – forpliktende prosjektsamarbeid under oppstart Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

17 Innherred – Utvikling framover
Innherred har i dag rundt innbyggere og rundt arbeidsplasser Fram til 2020 ventes dette ifølge SSBs framskriving MMMM02 å øke med rundt 1350 innbyggere eller vel 2% Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen: Levanger: innbyggere Verdal: innbygger Inderøy: innbygger Steinkjer: innbyggere Verran: innbyggere Dette kan gi betydelige spenninger internt på Innherred Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

18 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen
Nærings - NM Innherreds plassering på næringslivsindeksen blant de 81 regionene i landet. Basert på: Omsetningsvekst Lønnsomhet Nyetableringer Næringslivets relative størrelse Innherredsregionens plassering Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

19 Veien videre for Innherred
Regionbygging er en modningsprosess: Utviklingen må ha bred forankring og legitimitet i befolkningen og det politiske system Det gjelder dermed å skynde seg litt langsomt Begynn med det enkleste; næringssamarbeid og felles regional markedsføring Turisme og kultur kan komme til etter hvert, det samme gjelder andre regionale samarbeidsordninger For alle andre områder utvikler regioner, så marsj- Orderen er klar: Fiat regio, bli en region! Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

20 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen
Scenario 2010 En av landets mest nyskapende næringsregioner, En drivkraft i den nye Trøndelagsregionen. 500 nye arbeidsplasser i perioden 2006 – 2010 er nådd. Innherredsprogrammets handlingsplan for mill. kroner. Teknologibaserte vekstselskaper i god utvikling med hovedkontor i regionen. Landbruket – ”nasjonalt utstillingsvindu”. Regionen er blitt et nasjonalt og internasjonalt reisemål. Gassen har endelig kommet til Innherred. Gassrelaterte industriprosjekter er under utvikling. Innherred en attraktiv regionen; kompetanse, innovasjonsevne og kapital Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen

21 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen
”HER ALT E MULIG – UANSETT…” Takk for oppmerksomheten! Dialogseminar Åre 15. – Svein I. Larsen


Laste ned ppt "Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google