Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder
Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

2 Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer
Samarbeid skatteoppkrever - bostyrer Tilsagnsordningen Arbeidsgiverkontrollen Utplukkskriterier ved kontroll Trekkansvar/erstatning

3 Litt om Nordre Sunnmøre Kemnerkontor
Felles skatteoppkreverkontor for kommunene Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund Folketall: Antall arbeidsgivere: 2 610 Ansvaret for skatteregnskap, innfordring av skatter og avgifter, arbeidsgiverkontroll I tillegg har vi interkommunalt samarbeid på arbeidsgiverkontrollen hvor ytterligere 5 kommuner deltar. Misund, Haram, Sula, Skodje, Stranda Skattoppkreveren i den enkelte kommune har ansvaret for utplukk av kontrollobjekter og det faglige ansvaret for kontrollen.

4 Konkursvurdering Skattedirektoratet har laget interne retningslinjer for konkursvurdering Vi bruker konkurs som et aktivt innfordringsverktøy overfor arbeidsgiver, upersonlige skattytere og næringsdrivende Det foretas alltid en konkret vurdering der det legges vekt på kravets størrelse, antall ubetalte terminer, kravets alder og om det er hensiktsmessig med konkurs ut fra vår kjennskap til skyldneren Konkurs begjæres som regel etter kkl § 62 Vi avholder alltid utleggsforretning før konkurs Effektiv pantetjeneste med god kvalitet på utleggsforretningene Benytter alle tilgjengelige opplysninger i søk etter utleggsobjekt

5 Konkursvurdering forts.
2010: ble 1311 utleggsforretninger berammet, hvorav 654 ble avholdt og i 302 saker ble kravet sikret med utlegg. Ved forgjeves utleggsforretning vurderes konkurs 2010: ble det sendt 63 varsel om konkurs, i 40 saker ble det sendt konkursbegjæring, hvorav 15 endte med konkursåpning Konkurs et nyttig som innfordingstiltak for kreditors regning Stoppe virksomheten der virksomheten driver Hindre konkurransevridning

6 Erfaring - Behandling av konkursbegjæringer
Som hovedregel kreves det fullt oppgjør for å trekke konkursbegjæringen Kan inngår betalingsavtaler dersom vilkårene for dette er oppfylt Godt samarbeid med tingretten ifm behandling av konkursbegjæringene Tingretten løsningsorientert. Gir kortere utsettelser med tanke på at debitor skal gjøre opp kravet

7 Samarbeid skatteoppkrever - bostyrer
Kkl § 85: ”.. Skal bostyrer i samarbeid med offentlige myndigheter medvirke..” Orientering og innhenting av opplysninger LTO før og etter konkursåpning Kreditorutvalg Viktig at bostyrer innhenter alt regnskapsmaterialet Risiko knyttet til at andre overtar kvitteringer og kassaruller Regnskapsmaterialet etter konkursåpning. Bør oppbevares hos bostyrer frem til makulering

8 Tilsagnsordningen Skattedirektoratets melding nr 4/2008 behandler skatte- og avgiftsmyndighetenes to tilsagnsordninger: Skattedirektoratets tilsagnsordning (merveridavgift) Skatteoppkreverinstruksens tilsagnsordning (skattekrav) Det kan gis tilsagn for å følge opp skattekrav, herunder trekkansvar og arbeidsgiveravgift Skatteoppkrever kan stille sikkerhet med inntil ½ G, og etter samtykke fra skattekontoret inntil 1G Skatt øst kan stille sikkerhet med inntil 3 G Konkrete forhold som antas å ville tilføre boet midler og som medfører bedre dekning for skatte-/avgiftskrav Vi får få henvendelser om tilsagnsordningen

9 Arbeidsgiverkontrollen
Ifm arbeidsgiverkontroll samarbeider vi både med bostyrer, borevisor, politi og skattetaten i forbindelse med kontroller etter konkursbo Ofte blir vi forespurt bostyrer om å foreta kontroll. Vi kan motta direkte tips om forhold som bør tas opp, eller vi blir bedt om å se på lønnsområdet for å klarlegge riktighet av krav som tilkommer, for evt. utbetalinger fra garantifondet. Borevisor: kan være formålstjenlig å samarbeide om å se på ulike disposisjoner i regnskapet Politiet:Vi informere om kontroller vi utfører, opplysninger som kan ha betydning utveksles Skatteetaten: Utveksling av informasjon, historisk data, tidligere kontroller etc kan være av betydning

10 Utplukkskriterier ved kontroll
I hovedsak vektlegges objekt etter: om der det er restanser til kemner, det ses da også på vesentlighet av beløp. Vurdering å kunne nekte godskrivning av forskuddstrekk på ansvarlige dersom lønn er utbetalt(vesentlighet vurderes) Ansatte som kontakter oss grunnet mangelfull innberettning av lønn Indikasjoner på mangelfull innberettning av lønn, eksempelvis tidligere kontroller, ” gjengangere ”, evt. eksterne tips som vurderes å kunne gi avdekning.  Jo flere av momentene som ”skårer”, større sjanse for kontroll.

11 Utplukkskriterier ved kontroll forts.
Det vil og si at de opplysninger som eventuelt bostyrer kan gi innledningsvis om: mellomregning, verdifulle eiendel/midler som tas ut av virksomheten, annet uttak / lønnsutbetalinger etc. Informasjon av stor betydning for om vi tar kontroll eller ikke.

12 Kontroller i konkurssaker i 2010
Vi hadde kontroller i 35 konkursbo (alle kommunene), herav 17 kontroller i Ålesund, 18 i de andre kommunene I 5 saker ble det bare laget LTO I 30 saker ble det foretatt fullstendig kontroll det bl.a. Ble sett på mellomregninger og kassamanko mv. Forslag til endring av inntekt i disse sakene var på kr I 14 av sakene ble det avdekket straffbare forhold.

13 Trekkansvar/erstatning
Trekkansvar etter skattebetalingsloven § – økonomisk ansvar mot arbeidsgiver Når arbeidsgiver ikke kan gjøre opp trekkansvaret skal det vurderes om det er grunnlag for å fremme erstatningskrav mot andre enn arbeidsgiver – SKO –instruksen § 5-8, 2. Ledd Ansvar bygger på alminnelig erstatningsrettslige regler Nekting godskriving av forskuddstrekk. Forskriften – gjennomføring av avregning § Utgangspunktet s/y rett til godskriving av forskuddstrekk Unntak: ”Ved manglende innbetaling kan fradrag nektes dersom s/y ut i fra sin tilknytning til arbeidsgiver....hadde eller kunne øve innflytelse på de forhold som førte til trekkmisligholdet. .”

14


Laste ned ppt "25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google