Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1) Saksbehandling knyttet til kvalifikasjonene til bemanning på Transocean Leader 25/3 2004 - I elektronisk post fra Norsk Sjøoffisersforbund/DSO til Petroleumstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1) Saksbehandling knyttet til kvalifikasjonene til bemanning på Transocean Leader 25/3 2004 - I elektronisk post fra Norsk Sjøoffisersforbund/DSO til Petroleumstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1) Saksbehandling knyttet til kvalifikasjonene til bemanning på Transocean Leader 25/3 2004 - I elektronisk post fra Norsk Sjøoffisersforbund/DSO til Petroleumstilsynet (Ptil) fremgår følgende: ”Da tiden nå nærmer seg kraftig for at Transocean Leader kommer inn på norsk sokkel ber vi om at Petroleumstilsynet grundig sjekker kvalifikasjonene til personellet om bord”.

2 2) På bakgrunn av DSO sin henvendelse var det utstrakt korrespondanse med Transocean for å få opplysninger om hva de hadde lagt til grunn med hensyn til kompetanse for personell som skulle utføre marine operasjoner. Sjøfartsdirektoratet ble involvert i saken for å yte bistand. 6/5 - Brev fra Ptil til Transocean, DSO kopiadressat. Her foretas blant annet oppsummering med hensyn til regelverkskravene.

3 2A) Aktivitetsforskriften § 19 Kompetanse ”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.

4 2B Veiledning Aktivitetsforskriften § 19 Kompetanse ”For å oppfylle kravet til kompetanse på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør: f) Sjøfartsdirektoratets forskrift 9.5.2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøyer og flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, brukes for marine operasjoner”.

5 2c Sjøfartsdirektoratets forskrift er ikke et krav. Den er en norm for de som har ansvar for marine operasjoner. Det stilles ikke krav til bestemte stillingskategorier, men til de som har ansvar for marine operasjoner. For de som har ansvar for marine operasjoner må Sjøfartsdirektoratets forskrift følges, eller andre løsninger som er på tilsvarende nivå.

6 2D HMS-regelverket stiller i noen tilfeller krav om at andre myndigheters regelverk helt eller delvis skal følges. Da fremgår dette som et krav i forskriftsteksten. Eksempel: Aktivitetsforskriften § 40, Bruk av arbeidsutstyr: ”Arbeidsutstyr som omfattes av § 2 og § 4 i forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr, sist endret 14. desember 2000 nr. 1421, skal brukes etter bestemmelsene i den forskriften, med unntak av § 16, kapittel VIII og kapittel IX ”.

7 3) 6/5 – Brev fra DSO til Ptil. De gir uttrykk for at de er uenige i at Sjøfartsdirektoratets regelverk ikke får direkte anvendelse, men kun er en norm. Sett i lys av Ptils brev av 6/5 til Transocean ber de om at Ptil foretar en ny gjennomgang. 14/5 – Brev fra Ptil til DSO. Vi opplyste at vi ikke kunne se at det hadde fremkommet nye momenter i saken som gjorde at Ptil vurderte saken annerledes. Vi ga også en redegjørelse for bruk av normer i HMS-regelverket.

8 4) Etter vårt brev av 6/5 til Transocean hadde vi ytterligere korrespondanse med Transocean med hensyn til kompetanse for personell på Transocean Leader. 19/5 – Møte vedrørende arbeidstakermedvirkning i Transocean. Her var både Transoceanledelsen og DSO tilstede. Spørsmål om inntak av innretninger på norsk sokkel var også et spørsmål som ble tatt opp på møtet. 3/6 – Brev fra DSO til Sjøfartsdirektoratet vedrørende kvalifikasjonskrav til Transocean Leader. 7/6 – Telefaks fra DSO til Ptil. De viser til IMOs krav. De mener at det av disse er sertifikatkrav til plattformsjef og annet maritimt personell på flyttbare innretninger som Transocean Leader. Dette sammen med tidligere dokumentasjon mener de bør medføre at Ptil griper inn.

9 5) 14/6 – Brev fra Ptil til Sjøfartsdirektoratet vedrørende bistand i forbindelse med verifikasjon av maritim kompetanse på Transocean Leader. 18/6 – Brev fra Sjøfartsdirektoratet til DSO. De opplyser at de ikke har myndighet på utenlandsk registrerte innretninger. De opplyser at vi har bedt om Sjøfartsdirektoratets bistand i denne saken. 22/11 – Brev fra Ptil til DSO. Der gjør vi oppmerksom på at vi etter verifikasjonen ikke har innvendinger til de maritime kvalifikasjonene til bemanningen på Transocean Leader.

10 5A) Dersom myndighetene finner virksomheten i overensstemmelse med regelverket, fatter ikke myndighetene noe enkeltvedtak, det er ikke noe å fatte enkeltvedtak om. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav a. ”enkeltvedtak - et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”. Ptil fatter enkeltvedtak når de gir for eksempel: -- pålegg -- unntak -- samtykke

11 6) Følgende stillingskategorier ble vurdert: - ”Barge Supervisor” – målt mot krav til plattformsjef - ”Assistant Barge Supervisor” – målt mot krav til stabilitetssjef - ”Maintenance Supervisor” – målt mot krav til teknisk sjef - ”Chief Mechanic” – målt mot krav til teknisk assistent 30/11 – Brev fra DSO til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), de ber om et møte med statsråden vedrørende Transocean Leader. 13/12 –DSO møte med statsråden. 14/1 2005 – Brev fra DSO til Ptil, DSO stiller på ny spørsmål ved at Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk ikke er krav i HMS-regelverket, men kun en norm. DSO ber Ptil fatte et vedtak.

12 6A) I forbindelse med verifikasjonen vurderte en det personellet som hadde ansvar for de marine operasjonene, og hvor Sjøfartsdirektoratets forskrift derfor var aktuell som norm. Plattformsjef hadde på Transocean Leader ikke ansvaret for marine operasjoner. Derfor omfattet ikke verifikasjonen plattformsjef. Sjøfartsdirektoratets forskrift var ikke aktuell som norm for plattformsjef

13 7) 18/2 – Ptil brev til DSO som er svar på DSO sitt brev av 14/1. Det redegjøres blant annet for hvorfor vi ikke har fattet vedtak og heller ikke kan fatte noe vedtak vedrørende bemanningen på Transocean Leader. 11/3 – Elektronisk post fra DSO til Ptil hvor de på ny gir uttrykk for at de ikke kan forstå at det er riktig at Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk ikke er et krav når det gjelder petroleumsvirksomheten på sokkelen. 19/5 – Elektronisk post fra DSO til ASD, ber om et nytt møte med statsråden.

14 7A) I Ptil sitt brev av 18.2 opplyser vi om, etter spørsmål, at det ifølge regelverket ikke er noe som gir hovedtillitsvalgt og DSO rett overfor Transocean til å kreve innsyn i kvalifikasjonene til alle ansatte.


Laste ned ppt "1) Saksbehandling knyttet til kvalifikasjonene til bemanning på Transocean Leader 25/3 2004 - I elektronisk post fra Norsk Sjøoffisersforbund/DSO til Petroleumstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google