Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionsbesøket i Ålesund mai 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionsbesøket i Ålesund mai 2010
Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

2 Formålet med bobehandlingen
Privatrettslig – skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets masse Offentligrettslige oppgaver - innrapportere straffbare forhold - Behandle lønnskrav - innrapportere om fare for forurensing - vurdere konkurskarantene

3 Sikring og registreringen kkl § 80
”…skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale blir sikret og at det blir foretatt registrering og verdsetting av skyldnerens eiendeler.” Hvor detaljert? Kontroll mot skyldnerens regnskaper? Redegjørelse for hvordan registrerte verdier er håndtert.

4 Avklare om det er noen frie eiendeler
Innhente og gjennomgå panteutskrifter Vurdere verdi av pant Vurdere mulige omstøtelige pant

5 Forvaltning av eiendelene
Skal man abandonere raskt? Formell beslutning, se kkl § 117b ” skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Erklæringen skal angi tidspunktet for abandoneringen Kkl. § 79, syvende ledd: brev til Skattetaten med opplysning om abandoneringen Overføring til panthaver kkl § 117c Avtale med panthaver om utgiftdekning Forsikring av eiendeler

6 Videre drift / realisasjon
Ansvar for husleie deknl § 7-10 Må fristille lokalene raskt eller få en avtale med huseier Ved drift – er boet ansvarlig for: - lønn og arbeidsgiveravgift som massekrav - For alle driftsutgifter som påløper

7 Forøke boets masse Omstøtelige forhold Les kontoutskriftene
Se på transaksjoner med nærstående

8 Legalpantet Bør ha en klar avtale med panthaver før man abandonerer
Får man ikke det – så får man tinglyse sitt legalpant og begjære tvangssalg Kun til nødvendige omkostninger

9 Innberetningen Gi informasjon til retten og kreditorene
En grei huskeliste for bobestyrerne om hva som bør vurderes (malen greit utgangspunkt) Kommer et skjema i 2012

10 Revisjon av boregnskapet
Skal revideres av revisor, kreditorutvalget eller retten Revisjon av innsiden i boet? Bostyrers revisors oppgaver.

11 Innstilling av bobehandlingen kkl § 135
Før bobehandlingen innstilles skal man vurdere å kontakte fordringshavere og berørte offentlige myndigheter for å forespørre om de vil stille midler til fortsatt bobehandling. Dersom bobestyrer ikke har gjennomgått skyldnerens regnskaper og forretningsførsel, skal det redegjøres for hvorfor dette ikke har skjedd

12 Samarbeid med skatteetaten
Skatteetaten bør ha et bevist forhold til hvilke boer man engasjerer seg i Forsto at det var godt samarbeide med kemneren – viktig at man har en kontaktperson også hos Skatt Midt Norge – slik at man kan ha uformelle diskusjoner og hva som er hensiktsmessig

13 Kompetanse En fordel at man har flere boet – slik at man får erfaring og kan lage seg rutiner og standardbrev Bygge opp kompetanse hos medarbeidere på kontoret Kunne med fordel vært en bo medhjelper i distriktet som kan bistå med salg av eiendeler og rydding av lokaler med mer.

14 Prøveprosjekt i Bergen
Før første skiftesamling skal det avholdes et møte (gjerne på telefon) mellom bobestyrer, skattefogden og kemneren eventuelt også påtalemyndigheten der man skal: Orientere om boet – hva finnes av eiendeler? Er regnskapet à jour? À jour med oppgaver til skatteetaten? Har det offentlige store krav? Hva mener de andre store kreditorene? Vil det bli avholdt bokettersyn? Er det noe å vinne på en grundig bobehandling? Foreligger det mistanke om straffbare forhold? Konkusjon –lukkes raskt eller bobehandlingen fortsetter

15 Formål med denne kontakten
Koordinering av ressursbruken Et bevist forhold til hvilke av de tomme boene man skal se nærmere på Om det ikke er noen interesse for videre bobehandling Kan boet innstilles raskt.

16 Samarbeid med politiet
Bli bedre på omtale straffbare forhold Beskrive faktum «gjerningsbeskrivelsen» Tidfeste om mulig (periode) Hvem man mener er ansvarlig Hjemmel Gjerne i et eget brev – og kort omtale i innberetningen

17 Hvordan gikk det i Bergen (51 boer)
26 (50 %) valgt ut til rask avslutting Mer enn forventet –men ble ikke avsluttet på første skiftesamling. 18 (31 %) Behandles videre av bostyrer 7 (18%) Behandles av prosjektgruppen (sett nærmere på)

18 Oppdrag til revisor i gruppe 3 boene
Bounndragelse Mellomregningskonti – kontantuttak Innbetalt aksjekapital Skattetrekk og lønn Skatteunndragelse Er det som avdekkes straffbart?

19 Konklusjon prosjektet
Skatteetaten mente at nedlagt arbeide ikke hadde avdekket mer unndratt skatt og avgift

20


Laste ned ppt "Regionsbesøket i Ålesund mai 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google