Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbyprosjekt om arbeidsliv og psykisk helse - en del av ”Vilje viser vei” Asgeir Helle NAV Arbeidsrådgivning Hordaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbyprosjekt om arbeidsliv og psykisk helse - en del av ”Vilje viser vei” Asgeir Helle NAV Arbeidsrådgivning Hordaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbyprosjekt om arbeidsliv og psykisk helse - en del av ”Vilje viser vei” Asgeir Helle asgeir.helle@nav.no NAV Arbeidsrådgivning Hordaland asgeir.helle@nav.no Arbeidsmiljøkonferansen Ulvik 10.-11.oktober 2006

2 NAV, 21.09.2016Side 2 Deltakelse i arbeidslivet  Deltakelse i arbeidslivet er en sentral og en verdsatt rolle i vårt samfunn. Arbeid har betydning for den enkeltes:  Identitet  Økonomisk trygghet  Utviklingsmulighet  Nettverk  Mestring  Selvtillit  Selvrealisering  Psykiske helse

3 NAV, 21.09.2016Side 3 Nøkkeltall utgangen av september 2006  58 254 registrerte arbeidsledige (sept 2006) – (2,4% av arbeidsstyrken)  5,8 % legemeldt sykefravær 2. kvartal – (tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk)  87 233 yrkeshemmede (sept 2006)  45 336 mottakere av rehabiliteringspenger( 1. halvår)  324 018 uføreytelser (uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad ved utgangen av første halvår)

4 NAV, 21.09.2016Side 4 Noen tall om psykisk helse sier mye om situasjonen:  Psykiske lidelser som årsak til:  Hver 5. sykefraværsdag  Hver 5. nye som blir uførepensjonert (21,5%)  Hver 3. som er varig uførepensjonert  Hver 2. uførepensjonist under 40 år (54,4%)  Hos personer som har en tidsbegrenset uførestønad har 35%  psykiske lidelser,  og av de under 40 år er tallet 48,7% – Kilde: Statistisk sentralbyrås oversikter; Trygdestatistisk årbok 2005

5 NAV, 21.09.2016Side 5 Opptrappingsplanen for psykisk helse St.prp nr 63 (1997-98) basert på St.meld. 25 (1996-97) ”Åpenhet og helhet”  St. prp nr 63 (1997-98) ble framlagt etter pålegg fra Stortinget som en forpliktende handlingsplan for psykiatrien, en økonomisk forpliktende handlingsplan. Det skal brukes 24 mrd. mer i planperioden 1999-2006(08)  Punkt 4.7 omhandler arbeid og sysselsetting:  4000 nye brukere som i planperioden har behov for tiltak.  ”Anslaget på 4000 nye brukere tilsvarer et behov for 2000 nye tiltaksplasser i løpet av planperioden.  Det ble i 2005 bevilget 104 mil og i 2006 ca 125 mil fra Opptrappingsplanen til Aetat. Til 2004 ikke øremerket i Aetat/NAV)  (Aetat brukte i 2005 totalt ca 3,3 mrd på psykiske lidelser)

6 NAV, 21.09.2016Side 6 ”800.000 nordmenn sliter med en psykisk lidelse til en hver tid” Rådet for psykisk helse: ”Verdig liv”(2004, s. 8) 50.000 alvorlige kroniske lidelser med varig bistandsbehov 150.000 alvorlige psykiske lidelser med tidvis store behandlingsbehov 250.000 moderate psykiske lidelser med tidvis store behandlingsbehov 350.000 lettere lidelser

7 NAV, 21.09.2016Side 7 Vilje viser vei Styringsgruppe i Shdir og NAV direktorat Vilje viser vei Hovedprosjekt Satsing på arbeid og psykisk helse Delprosjekt 1 Nettverksbygging og kompetanseutvikling Delprosjekt 2 Jobbmestrende oppfølging i Oslo Delprosjekt 3 Storbysatsingen

8 NAV, 21.09.2016Side 8 Forskningsrapporter finansiert helt eller delvis av Vilje viser vei  (Econ analyse:”Kjennetegn på personer med psyksike lidelser” Rappoert 2004 - 106)  Arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske problemer Pål Nystuen, Avdeling for Sosialtjenesteforskning, Sosial- og helsedirektoratet  Hvordan fungerer tiltaksapparatet for yrkeshemmede med psykiske lidelser? Geir Møller, Telemarksforskning-Bø, Arbeidsrapport 6 2005  ”Du må så før du høster” Torill Meistad og Ragnhild Nyland Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim, Rapport 2/05  ”Skandinavisk faglitteratur om arbeid og psykisk helse – en summarisk oversikt og utvalgte eksempler” Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Vilje viser vei av Angelika Schafft ved AFI.

9 NAV, 21.09.2016Side 9 Øremerkede stillinger i Vilje Viser Vei  1 koordinatorstilling i hvert fylke finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse  Stillingen er øremerket satsingen på arbeid og psykisk helse i regi av NAV  Koordinator i NAV Hordaland: Ingjerd Sørheim Ingjerd.sorheim@nav.no  I tillegg 6 øremerkede koordinatorstillinger i Storbysatsingen – byene Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger, Bodø og Kristiansand  Prosjektleder i Bergen: Marianne Bjørkly – Marianne.bjorkly@nav.no

10 NAV, 21.09.2016Side 10 Storbysatsingen i NAV – øremerkede midler over Opptrappingsplanen  Byer: Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Bodø  Målgruppe: Personer med moderate og alvorlige psykiske lidelser  Hovedmål, metodeutvikling: Prøve ut og utvikle ulike avklarings- og oppfølgingstilbud innenfor rammen av eksisterende tiltaksstruktur – Skreddersøm – Tiltakskjeding – Utvikle samarbeidsformer og felles kompetanse – Pådriver i bruk av Individuell plan  Resultatindikatorer: Avklaring til arbeid, tiltak/aktivitet, rehabilitering/uføre  Underveisevaluering: AFI v/Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik

11 NAV, 21.09.2016Side 11 Storbysatsingen i Bergen  Tiltakene i Bergen fokuserer på flere grupper innen psykiatrien: – Personer som har vært lenge borte fra arbeid/utdanning p.g.a sykdom og som trenger en ”myk” overgang til arbeid/tiltak – Kreative personer med alvorlige psykiske lidelser – Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn som har en psykiske lidelse – Personer som ønsker å ta en utdanning – Personer som ønsker å bruke sin erfaring som bruker til å hjelpe andre

12 NAV, 21.09.2016Side 12 Galleri VOX  Tilbud til kreative personer med en psykisk lidelse.  Målsetting: gi deltakerne arbeid i et kreativt miljø med utfordringer og mulighet for egenutvikling  Deltagerne må ha, eller være på vei til å få hel eller gradert uførepensjon.  Organisert som VTA  Atelier og galleri  Drives i samarbeid med Fretex og Bergen kommune  Leder Åse Berit S. Ulltang

13 NAV, 21.09.2016Side 13 Oppdatering og yrkesplanlegging(1)  17 ukers AMO-kurs ved Blima a.s  9 uker teori og 8 ukers praksis – Teori: – Bli kjent og komme i gang, motivasjon, nettverksbygging, kommunikasjon – Samfunnsfag relatert til arbeidslivet – Personlig økonomi – Dataopplæring – Praksis: – Praksis i ordinære bedrifter, og innenfor deltagernes yrkesønske. Blima a.s skaffer plasser. For noen kan det være behov for annet alternativ til praksisplass.

14 NAV, 21.09.2016Side 14 Oppdatering og yrkesplanlegging(2)  Et velegnet tilbud for personer som er på vei tilbake til aktivitet etter en sykdomsperiode: – Første ukene kun 2,5 timer pr. dag, deretter gradvis opptrapping – God bemanning – 2 kursansvarlige og 1 koordinator. Individuelle tilpasninger. – Viktig at behandling går parallelt.  Deltagerne har attføring, uførepensjon, rehabiliteringspenger eller individ stønad.  Tilvises fra NAV arbeid, NAV trygd, behandlere, sosialkontor osv.

15 NAV, 21.09.2016Side 15 Arbeid med Bistand - AB  AB har vist seg å være et egnet tiltak for arbeidssøkere med psykiske helseplager – Skal både avklare og kartlegge – Tilrettelegger både for arbeidsgiver og arbeidstaker  Lange ventelister  Blima og ALF a.s fikk to tilretteleggere hver som skal prioritere målgruppen – Blima skal prioritere deltakere fra avklaringskurs

16 NAV, 21.09.2016Side 16 Grønneviken a.s – Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn  Mange arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn sliter psykisk: – Traumatisk bakgrunn – Vanskelig å bli ”akseptert” i samfunnet – Langtidsledige  8 plasser Arbeids praksis i skjermet virksomhet - APS – Arbeidspraksis – Norskopplæring – Dataopplæring – Jobbsøknad, jobbintervju, ”spilleregler” i arbeidslivet

17 NAV, 21.09.2016Side 17 MB - Medarbeider med brukererfaring Bergen  Skal kvalifisere tidligere brukere i psykiatrien til arbeid i organisasjoner som yter service til personer som har en psykisk lidelse som helseinstitusjoner, dagsenter eller NAV  Kvalifiseringen skal gå over 10 måneder med både teori og praksis Prosjektleder Jens Jacob Lund og prosjektmedarbeider Ingunn Karin Dahle

18 NAV, 21.09.2016Side 18 MB’er – en ressurs for arbeidsstedet (2)  For brukerne: – Gode rollemodeller – Gir håp for andres fremtid – Kan sette seg i brukernes sted – har selv vært der  For arbeidsgiver: – I tillegg til faglighet og personlighet, har MB’eren sin ”levde” erfaring – Er med på å utfordre ubevisste fordommer om psykiske lidelser – Får lettere til dialog med brukerne

19 NAV, 21.09.2016Side 19 Studier med støtte (1)  Oppfølgingsprogram for personer med psykiske lidelser som ønsker å ta høyere utdanning  Programmet er utviklet i Boston  Gjennomført med stor suksess i bl.a USA, Canada og Nederland

20 NAV, 21.09.2016Side 20 Studier med Støtte (2)  Studieprogrammet er delt i to: 1.Forberedelsesprogram 2.Støtteprogram  Forberedelsesprogram: Her skal man finne ut om studentene virkelig skal gå i gang med høyere utdanning, og i tilfelle hvilken utdanning. Fokus vil være på studieteknikk, studiemestring og studievalg. Grupper og individuelt  Støtteprogram: Her har man gjennomført første del og er i gang med studiene. Studentene vil få støtte og bistand etter behov gjennom hele studietiden. Støtten vil foregå både i grupper og individuelt.

21 NAV, 21.09.2016Side 21 Studier med Støtte (3)  ALF a.s skal drifte tiltaket som skal organiseres som en AB med 2 tilretteleggere – En psykolog – En studieveileder  Tiltaket er et samarbeid mellom Bergen kommune, ALF a.s, Studentsamskipnaden i Bergen og Aetat.  De første kandidatene starter nå i høst.

22 NAV, 21.09.2016Side 22 Hvem er brukerne i Storbysatsingen  For å komme med i prosjektet må man ha en moderat eller alvorlig psykisk lidelse – Må ha en diagnose => sikrer at midlene brukes på riktig gruppe – Allikevel fokus på yrkeshindring og ikke diagnose  Representerer et tverrsnitt av befolkningen: – Utdanning, praksis, familiesituasjon, bakgrunn, interesser  Henvises fra hovedsakelig fra NAV arbeid, men også fra – Sosialkontor, DPS, behandlende lege, NAV trygd

23 NAV, 21.09.2016Side 23 Hva er nytt under Storbysatsingen  Brukeren i sentrum  Bedre samarbeid på tvers av fag og etater  Fokus på både aktivitetslinje og arbeidslinje  NAV arbeid er tidligere inne i rehabiliteringsprosessen – Arbeidsrettet rehabilitering

24 NAV, 21.09.2016Side 24 Hva er oppnådd så langt? – Brukerne – Blir tatt mer på alvor – Tiltakene tilpasses bruker, og ikke omvendt – Mestring – God oppfølging – Flere kommer i aktivitet og vekk fra en passiv tilværelse – Jobb – NAV arbeid – Et helhetsperspektiv på rehabilitering – Samarbeid på tvers av fag og etater – Gode og riktige avklaringer

25 NAV, 21.09.2016Side 25 ”Jeg er noen” – filmen vises i parallellsesjonen onsdag finansiert av Vilje viser vei

26 NAV, 21.09.2016Side 26 Eksempel fra de andre storbyene: Høstasanden Gård – tilbud Trondheim  Tradisjonell gårdsdrift  Lite, oversiktelig miljø. 4 deltagere.  Varierte arbeidsoppgaver – Fjøsstell, dyrehold, bygningsarbeid, maskinvedlikehold, onnearbeid, ungskogpleie, vedproduksjon, hagearbeid, inneaktiviteter  Felles måltid. Frokost og lunsj.

27 NAV, 21.09.2016Side 27 Eksempel fra de andre storbyene: Storbysatsingen i Oslo - Bydelssamarbeidet  En tilrettelegger ansatt i hver bydel  NAV refunderer lønnen  Arbeid med bistand – metodikk - Mer fokus på avklaring - 10-15 personer per tilrettelegger - Ikke nødvendig å ha fått innvilget yrkesrettet attføring

28 NAV, 21.09.2016Side 28 Eksempel fra de andre storbyene: Stavanger: IO – Individuell Oppfølging  IO bygger på supported employment, og kan spesifiseres i:  Fokus på ordinært arbeid  En til en kontakt  Praktiske løsninger på reelle arbeidshindringer  Høy intensitet – tempo  Langvarig oppfølging  Parallellitet i tiltak og behandling

29 NAV, 21.09.2016Side 29 Veien videre – satsingen på arbeid og psykiske helse Erfaringer så langt:  Behov for satsing på opplæring i arbeid og psykisk helse i alle fylker gjennom delprosjekt Kompetanseheving og nettverksbygging.  Behov for en generell kvalitetssikring av informasjonsmateriell og veiledningskompetansen i NAV  Behov for satsing på ytterligere metodeutvikling i forhold til å få målgruppen i arbeid. Dette vil bl.a. gjøres gjennom en videreføring av Storbysatsingen og gjennom delprosjektet Jobbmestrende oppfølging i Østfold og Oslo (Erik Falkum)  Storbysatsingens mål om nytenkning og videreutvikling av tiltakene gir oss utfordringer i forhold til å finne optimale løsninger innenfor Tiltaksregelverket.

30 NAV, 21.09.2016Side 30 Veien videre – satsingen på arbeid og psykiske helse  Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering  Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse i samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet  Utfordring å utnytte helhetlig kompetanse i NAV  NAV gir mulighet for et bedre inngrep mot målgruppa  N2-prosjektet, oppfølgingsverktøy: Tidligere inngripen og oppfølging av hele arbeidslinja i NAV


Laste ned ppt "Storbyprosjekt om arbeidsliv og psykisk helse - en del av ”Vilje viser vei” Asgeir Helle NAV Arbeidsrådgivning Hordaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google