Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV

2 Formål og bakgrunn Som et virkemiddel i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har NAV anledning til å honorere fysioterapeuter og ergoterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV Formålet med ordningen er at sykmelding kan unngås eller at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær

3 Hva sier loven? Ordningen er avtalebasert og er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Avslag kan derfor ikke påklages eller ankes.

4 Kompetansekrav fysioterapeuter
For å kunne påta seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV, skal et av følgende tre alternativer til kompetanse være oppfylt: spesialist i helse- og miljøarbeid bestått ukeskurset Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (tidligere Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter del 1) - regi NFF, gjennomført i 2001 eller senere. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes. minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi/ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetjeneste NAVs intranett har lenke til alle aktuelle fysioterapeuter og ergoterapeuter Honorar utbetales av NAV for inntil 4 timer på oppdrag. Honorarsatsen er pt. 553,- kroner timen (L40).

5 Personkrets Ordningen gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uføreytelse. Ordningen gjelder også arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte.

6 Hvordan søke? Alle parter kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, det vil si den sykmeldte selv, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV. Det er NAV som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med den sykmeldte. Den sykmeldte arbeidstaker gjør deretter avtale direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Den sykmeldte har ansvar for å informere arbeidsgiveren og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

7 Evaluering I 2002 ble ordningen evaluert internt i den gang RTV. Hovedkonklusjonene av evalueringen viste: Det ikke har kommet alvorlige motforestillinger mot selve ordningen. Det er et aktivt tiltak som er enkelt å utløse, og en ser nytten av rapporten fra fysioterapeuten i sykefraværsoppfølgingen. I den grad ordningen var brukt, synes den å ha ført sykmeldte tilbake til arbeid. Men nettopp ordningens omfang – lite brukt – tydet på at man sto over flere utfordringer. Hvordan ordningen skal kunne benyttes mest mulig hensiktsmessig fremover er avhengig av flere forhold. Nedenfor skisseres enkelte forhold som er relevante for videre bruk av ordningen. Forholdet til overlappende virkemidler som tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjenesten. At ordningen ikke kunne brukes forebyggende. Og til slutt at det var manglende informasjon om ordningen.

8 Endringer etter at ordningen kom i 2001
Som en direkte følge av evalueringen er ordningen utvidet til også å gjelde ergoterapeuter og i tillegg kan ordningen brukes forebyggende. Informasjon om ordningen er på NAVs hjemmesider og på Informasjon om ordningen er også tatt med i virkemiddelheftet som beskriver NAVs virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv.

9 Forholdet til andre virkemidler
Etter at ordningen med arbeidsplassvurdering trådte i kraft, har vi som kjent fått IA-avtalen med de økonomiske virkemidlene den stiller til rådighet for IA-virksomheter. Disse virkemidlene er Honorar til bedriftshelsetjenesten og Tilretteleggingstilskudd Vi antar at mange som tidligere kunne dra nytte av arbeidsplassvurdering, nå omfattes av IA-avtalen og at man benytter BHT honorar og tilretteleggingstilskudd der man tidligere benyttet arbeidsplassvurdering

10 Omfang Forbruket av ordningen har stabilisert seg på knapt 2 millioner kroner de siste årene.

11 Veien videre: Forenkling av regelverket for arbeidsrettede virkemidler og tiltak
Arbeidsgruppe med representanter fra departementet og direktoratet utreder nå: Forslag til en tiltaksstruktur tilpasset den enkelte brukers behov, slik denne er reflektert gjennom behovs- og arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner. Målet å forenkle regelverket slik at likeartede tiltak vurderes slått sammen, tiltak som ikke benyttes blir fjernet Vurdere ordninger som er hjemlet i folketrygdloven og de spesielle tiltakene som følger av IA-avtalen og herunder vurdere om arbeidsplassvurdering bør slås sammen med andre virkemidler som honorar til bedriftshelsetjeneste og/tilretteleggingstilskudd.


Laste ned ppt "Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google